BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wachowska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Szybkość rozprzestrzeniania się wiedzy pochodzenia zagranicznego w Polsce: analiza "opóźnień" w cytowaniach patentowych
The Rate Of Diffusion of Knowledge of Foreign Origin in Poland: an Analysis of "Lags" in Patent Citations
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 265-274, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Dyfuzja wiedzy, Patenty, Zarządzanie wiedzą
Knowledge diffussion, Patent, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie, jak szybko wiedza z różnych stron świata jest transferowana do podmiotów zlokalizowanych w Polsce. Metodologia badania - W artykule została wykorzystana metoda "opóźnień" w cytowaniach patentowych, polegająca na analizie dokumentów patentowych, pod kątem tego, ile lat minęło od momentu, w którym dany zagraniczny wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej lub określony zagraniczny artykuł został opublikowany aż do momentu, w którym zostały one zacytowane w aplikacji patentowej podmiotu zlokalizowanego w Polsce. Badaniem objęto 20 przedsiębiorstw oraz 5 uczelni. Łącznie przeanalizowano 1899 aplikacji patentowych, dotyczących praw ochronnych na wynalazki przyznanych przez UPRP w latach 2005-2011. Wynik - Wiedza zagraniczna rozprzestrzenia się w Polsce średnio w ciągu 16,14 lat i jest to dłuższy czas niż w przypadku wiedzy krajowej, która jest adoptowana w ciągu 12,77 lat. Spośród zasobów wiedzy zagranicznej, które stanowią największe oparcie dla wynalazczości w Polsce, najszybciej dochodzi do dyfuzji wiedzy japońskiej, zaś najwolniej amerykańskiej. Oryginalność - W artykule wykorzystano opracowaną przez autorkę unikatową bazę danych, łączącą patenty poszczególnych podmiotów z Polski z charakterystyką patentów i publikacji, na które powoływały się w opisach patentowych podmioty objęte badaniem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to indicate how fast the knowledge from different parts of the world is transferred to entities located in Poland. Methodology - The paper uses a method of patent citation "lags" which consists in an analysis of patent documents with the focus on how many years have passed from the moment when a given foreign invention had been filed for patent protection or a given foreign paper had been published up to the moment when they were cited in a patent application of an entity in Poland. The study covers 20 enterprises and 5 universities. It analyses a total of 1899 patent applications concerning protection rights for inventions granted by the UPRP in 2005-2011. Findings - Foreign knowledge takes 16.14 years on average to diffuse in Poland and it is a longer period of time than in the case of domestic knowledge, which is adopted within 12.77 years. Among the stocks of foreign knowledge that are the greatest support for inventiveness in Poland, Japan knowledge diffuses most rapidly whereas American knowledge most slowly. Originality/value - The paper uses a unique database developed by the author which combines patents of individual entities from Poland with the characteristics of patents and publications that the entities covered by the study cited in their patent descriptions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams, J.D. (1990). Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth. Journal of Political Economy, 98, 673-702.
 2. Adams, J.D., Clemmons, J.R. (2013). How Rapidly does Science Leak out? A study of the diffusion of fundamental ideas, Journal of Human Capital, 7 (3), 191-229.
 3. Adams, J.D., Clemmons, J.R., Stephan, P.E. (2006). How Rapidly does Science Leak out? NBER Working Paper Series, 11997.
 4. Alcacer, J., Gittelman, M. (2006). Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows: The Influence of Examiner Citations. The Review of Economics and Statistics, 88 (4), 774-779.
 5. Alcacer, J., Gittelman, M., Sampat, B.N. (2009). Applicant and Examiner Citations in U.S. Patents: An Overview and Analysis, Research Policy, 38, 415-427.
 6. Azoulay, P., Graff Zivin, J.S., Sampat, B.N. (2011). The Diffusion of Scientific Knowledge Across Time and Space: Evidence from Professional Transitions for the Superstars of Medicine. NBER Working Paper Series, 16683.
 7. Branstetter, L., Ogura, Y. (2005). Is Academic Science Driving a Surge in Industrial Innovation? Evidence from Patent Citations. NBER Working Paper Series, 11561.
 8. Griliches, Z. (1957). Hybrid Corn: an Exploration in the Economics of Technical Change. Econometrica, 25, 501- 522.
 9. Henderson, R., Cockburn, I. (1996). Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research Productivity in drug Discovery. RAND Journal of Economics, 27, 32-59.
 10. Jaffe, A.B., Trajtenberg, M., Henderson, R. (1993). Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations. Quarterly Journal of Economics, 108 (3), 577-598.
 11. Mansfield, E. (1963). Intra-firm Rates of Diffusion of an Innovation. The Review of Economics and Statistics, 45, 348-359.
 12. Mansfield, E. (1985). How Rapidly does New Industrial Technology Leak out? The Journal of Industrial Economics, 34 (2), 217-223.
 13. Mansfield, E., Schwartz, M., Wagner, S. (1981). Imitation Costs and Patents: an Empirical Study. The Economic Journal, 91, 907-918.
 14. PAN (2011). Firmy patentujące w Polsce w 2010 r. i w latach 2005-2009. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 15. Roach, M., Cohen, W.M. (2012). Lens or Prism? Patent Citations as a Measure of Knowledge Flows from Public Research. NBER Working Paper Series, 182292.
 16. Scotchmer, S. (1991). Standing on the Schoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law. Journal of Economic Perspectives, 5, 29-41.
 17. Sorenson, O., Singh, J. (2007). Science, social networks and spillovers. Industry and Innovation, 14, 219-239.
 18. UPRP (2010). Raport roczny 2010. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 19. UPRP (2011). Raport roczny 2011. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 20. Wachowska, M. (2014a). Rola bliskości geograficznej w pozyskiwaniu wiedzy. Badanie cytowań patentowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 347, 483-491.
 21. Wachowska, M. (2014b). Znaczenie "bliskości" dla transferu wiedzy do regionu. Analiza cytowań patentowych. Barometr Regionalny, 12 (2), 105-110.
 22. Wachowska, M. (2015). Dyfuzja wiedzy z sektora przedsiębiorstw do sektora nauki polskiej - analiza cytowań patentowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 228, 186-195.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu