BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleniacz Robert (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Tomkowicz Anna (The County of Krosno, Department of Surveying and Real Estate Management)
Title
Uncontrolled Combustion of Household Wastes and Vegetation Remains in a Rural Community - Questionnaire Results
Niekontrolowane spalanie odpadów z gospodarstw domowych i pozostałości roślinnych w gminie wiejskiej - wyniki badań ankietowych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/2, s. 71-79, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Odpady, Utylizacja odpadów, Ochrona środowiska, Odpady niebezpieczne, Badania ankietowe, Opinia publiczna
Wastes, Waste utilization, Environmental protection, Hazardous wastes, Questionnaire survey, Public opinion
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących problemu niekontrolowanego spalania odpadów i pozostałości roślinnych w wybranej polskiej gminie. Ankietą objęto 100 mieszkańców gminy reprezentujących wszystkie przedziały wiekowe i różne poziomy wykształcenia. Na jej podstawie stwierdzono, że spalanie odpadów w paleniskach domowych (głównie w celach grzewczych) i/lub otwarte spalanie pozostałości roślinnych i innych śmieci ma miejsce w ponad połowie posesji. Tego typu działania są zdecydowanie częstsze w przypadku osób starszych i gorzej wykształconych niż młodszych i lepiej wykształconych, co wynika po części z mniejszej świadomości o wynikających stąd zagrożeniach dla środowiska. Wśród spalanych odpadów wymieniane były najczęściej gazety, kolorowe pisma, tektura i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym m.in. butelki PET. Część mieszkańców przyznała się także do spalania materiałów z PVC, odzieży, obuwia, opon, lakierowanego drewna i innych tego typu odpadów mogących powodować powstawanie dużych ilości toksycznych składników spalin, w tym trwałych zanieczyszczeń organicznych, jak np. chlorowane dioksyny i furany czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Osoby spalające różnego rodzaju odpady poużytkowe i inne śmieci przeważnie nie słyszały o ww. substancjach lub nie zdawały sobie sprawy z wagi problemu. Wyraziły one jednak w ankiecie wolę ograniczenia w przyszłości tego typu sposobu pozbywania się odpadów domowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of questionnaire studies referring to the problem of uncontrolled burning of wastes and vegetation remains in a selected Polish community. The questionnaire covered 100 residents of the community, representing all the age groups and education levels. Based on this it was found that the combustion of wastes in households (mainly to obtain heat) and/or open combustion of plant remains and other garbage takes place in more than half households. Such actions are much more frequent in case of elderly and worse educated people than in case of younger and better educated ones. This is partially a result of lower awareness of elderly and poorer educated people about the threats for environment. Among the burned wastes the most often mentioned were newspapers, magazines, cardboard and packages of plastic, including PET bottles. Some inhabitants also admitted burning PVC materials, clothes, shoes, tyres, varnished wood and other wastes, which could form large quantities of toxic emissions, including organic ones, e.g. chlorinated dioxins and furans or polycyclic aromatic hydrocarbons. People commonly burning different wastes and other garbage usually did not hear about the mentioned above substances or did not realized the significance of the problem. However, in the questionnaire, they expressed the will to limit such a way of wastes neutralization in their households.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. American Environmental Health Studies Project: BurnBarrel.org (http:// burnbarrel.org).
 2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee: Community Strategy for Dioxins, Furans and Polychlorinated Biphenyls. Brussels, 24.10.2001, COM (2001) 593 Final.
 3. Council Decision 2006/507/EC of 14 October 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. OJ L 209, 31.07.2006, p. 1.
 4. Council Decision 2004/259/EC of 19 February 2004 concerning the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. OJ L81, 19.3.2004, p. 37.
 5. Institute of Medicine of the National Academies: Dioxins and Dioxin-like Compounds in the Food Supply: Strategies to Decrease Exposure, 2003 (http://www.nap.edu).
 6. Instytut Ochrony Środowiska, Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji: Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NO2, NH3, CO, pyłów, metali ciężkich, NMLO i TZO w Polsce za rok 2005. Warszawa, February 2007 (http://emissions.ios.edu.pl).
 7. Kalbarczyk R.: Raport "Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku". Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki, Warszawa 2001.
 8. Makles Z., Świątkowski A., Grybowska S.: Niebezpieczne dioksyny. Arkady Sp. z o.o., Warszawa, 2001.
 9. Oleniacz R., Tomkowicz A.: Świadomoość społeczna z zakresu niekontrolowanego spalania odpadów i problemu dioksyn. Proceedings of IX Scientific Conference "Dioksyny w przemyśle i środowisku", Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej, EmiPro, Hamilton Poland Ltd., Kraków - Tomaszowice, 12-13.06.2008.
 10. Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC. OJ L 158, 30.4.2004, p. 7.
 11. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (http://chm.pops.int).
 12. Szewczyńska M., Ekiert E., Pośniak M.: Niekontrolowane procesy spalania jako źródło powstawania dioksyn i furanów. Bezpieczeństwo Pracy, no. 1, 2006, pp. 8-11.
 13. U.S. EPA Project Summary: Evaluation of Emissions from the Open Burning of Household Waste Barrels. National Risk Management Research Laboratory, Cincinnati, March 1998.
 14. UG Krościenko Wyżne: Plan gospodarki odpadami na lata 2004-2015.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu