BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uznański Andrzej (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
RTN Measurements Accuracy Test in Reference to MSPP
Test dokładności pomiarów RTN w odniesieniu do MSPP
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/2, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pozycjonowanie, Geodezja, Pomiary, Global Position System (GPS)
Positioning, Geodesy, Measurement, Global Position System (GPS)
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska, Województwo małopolskie, Polska
Malopolska, Małopolskie Voivodeship, Poland
Abstract
W Polsce historia pomiarów RTN sięga praktycznie roku 2006, kiedy to uruchomiono regionalny Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP). W 2008 r. oddano do użytku ogólnopolski system ASG-EUPOS. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów testowych, mających na celu ocenę dokładności wyznaczania pozycji punktów w oparciu o MSPP. Pomiary statyczne GPS, pomiary RTN, pomiary tachymetryczne oraz niwelację precyzyjną wykonano na 24 punktach testowych zastabilizowanych w odległościach ok. 12 km, 21 km i 34 km od stacji KRAW zlokalizowanej centralnie w MSPP. W pomiarach testowych wyznaczono łącznie ok. 3000 pozycji punktów, korzystając z mountpointów: RTCM_FKP, RTCM_23VRS, RTK3.0 (RTCM 3.0 VRS) oraz KRAWRTCM30. Analizując wyniki pomiarów punktów testowych zgeneralizowane do wartości średnich, należy stwierdzić, że podawane na stronie MSPP informacje o dokładności wyznaczenia pozycji punktu nie gorszej niż 3 cm sytuacyjnie i 5 cm wysokościowo znalazły potwierdzenie w wynikach pomiarów. Biorąc pod uwagę każde z rozwiązań indywidualnie, należy stwierdzić, iż wartości te bywały jednak przekraczane w przypadku współrzędnych sytuacyjnych 3,6% oraz wysokości 5,6%, z wyłączeniem rozwiązania Single Baseline, w którym różnice wysokości tylko sporadycznie były mniejsze od 5 cm.(abstrakt oryginalny)

The RTN measurements in Poland date back to 2006, when the Małopolska System for Precision Positioning (MSPP) was started up. In 2008, the nationwide ASG-EUPOS system was put in operation in Poland. The paper presents the results of the test measurements aimed at evaluating the accuracy of position determination of points, based on the MSPP. The GPS static measurements, RTN measurements, tachymetric measurements and precision levelling were performed on 24 test points stabilised in the distances of approx. 12 km, 21 km and 34 km from the KRAW station located centrally in the MSPP. During the test measurements ca. 3000 positions of points were determined altogether, using the following mountpoints: RTCM_FKP, RTCM_23VRS, RTK3.0 (RTCM 3.0 VRS) and KRAW_RTCM30. While analysing the averaged results of the measurements of the test points, it can be concluded that the information published on the MSPP website (regarding the point position accuracy of at least 3 cm for situation and 5 cm for height) is reflected in the measurement results. Taking into consideration each of the solutions individually, the values were indeed exceeded for the horizontal coordinates - 3.6% and for the height 5.6%, except for the Single Baseline solution, in which the height differences were only rarely below 5 cm.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Leica Geo Office v. 7.0. Program documentation. Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2008.
  2. Teunissen P.J.G.: Minimal detectable biases of GPS data. Journal of Geodesy, 72, pp. 236-244.
  3. Uznański A.: Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPS. Geodezja (semiannual AGH), t. 12, z. 1, 2006, pp. 191-197.
  4. Uznański A.: Wybrane zagadnienia teletransmisji danych w pomiarach RTK GPS. Geomatics and Environmental Engineering (quarterly of AGH), vol. 1, no. 4, 2007, pp. 223-230.
  5. Uznański A.: Transmisja danych w pomiarach RTK GPS Systemem GPS 500. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 (quarterly of AGH), no. 3, 2007, pp. 173-180.
  6. Uznański A.: Quality Control of geodetic network at Leica Geo Office. Geomatics and Environmental Engineering (quarterly of AGH), vol. 2, no. 1, 2008, pp. 77-84.
  7. http://igs.bkg.bund.de/.
  8. http://www.asgeupos.pl/.
  9. http://www.gps.malopolska.pl/.
  10. http://www.ngs.noaa.gov/orbits/.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu