BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Znojek Monika (Uniwersytet Szczeciński, doktorantka)
Title
Konkurencyjność sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rynku Unii Europejskiej
The Competitiveness of the Cultural and Creative Industries in the European Union
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 297-309, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Handel międzynarodowy, Kultura, Przemysł kreatywny
International competitiveness, International trade, Culture, Creative industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tendencji w handlu międzynarodowym dobrami sektora kultury i przemysłów kreatywnych (SKK) w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Analizą objęto dobra SKK Unii Europejskiej na rynku światowym oraz konkurencyjność na rynku unijnym państw uczestniczących w rozszerzeniu UE z 2004 roku. Metodologia badania - Niniejsze opracowanie oparto na studiach literatury przedmiotu, publikacji i raportów przygotowanych przez międzynarodowe instytucje oraz analizie danych statystycznych pochodzących z bazy Comext (Eurostat). Do analizy konkurencyjności na rynku międzynarodowym wykorzystano dwa wskaźniki: wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz wskaźnik ujawnionej przewagi komparatywnej. Wynik - W artykule dowiedziono, że konkurencyjność dóbr SKK Unii Europejskiej na rynku globalnym w analizowanym okresie wzrosła, o czym świadczy wzrost wartości nominalnej salda handlu zagranicznego. W przypadku konkurencyjności analizowanych państw członkowskich nie zauważono stałych tendencji. Oryginalność/wartość - Zagadnienie handlu międzynarodowego dobrami sektora kultury i przemysłów kreatywnych nie jest częstym przedmiotem badań w Polsce. Wynikające z niniejszego artykułu wnioski stanowią punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the trends in international trade in goods of the cultural and creative industries (CCI) in the European Union, with particular focus on the competitiveness on the international market. The analysis included evaluation of competitive position of the European Union on the world market and the competitiveness of countries, which joined the EU in 2004, on the EU market. Design/methodology/approach - This study was based on the analysis of literature, publications and reports prepared by international institutions and analysis of statistical data from Eurostat's COMEXT database. Competitiveness on the international market was evaluated by using two indicators: trade coverage (TC) and revealed comparative advantage (RCA). Findings - The survey proves that competitiveness of European Union's goods of the cultural and creative industries on the global market has developed, as evidenced by the increase in the nominal value of the foreign trade balance. The competitiveness of chosen European Union members are not characterized by noticeable constant trend. Originality/value - International trade of the cultural and creative industries is a common subject of research in Poland. Conclusions of this article might be a starting point for further research in this subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ComExt-Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (30.03.2016).
 2. Europejska Agenda Kultury (2014). Dobre praktyki. Raport o strategiach wspierania eksportu i umiędzynarodowienia sektorów kultury i kreatywnych.
 3. Hereźniak, M. (2011). Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju. Warszawa: PWE.
 4. Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce: uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.
 5. Komisja Europejska (2010). European Competitiveness Report 2010. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 6. Komisja Europejska (2012). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z 10 maja 2007 r. dotyczący Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata. Bruksela.
 7. Kopiecka-Piech, K. (2013). Spory o przemysły kreatywne. Kultura i Edukacja, 3 (96), 50-72.
 8. Posłuszny, K. (2011). Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu. Ekonomia Menedżerska, 9, 49-61.
 9. Staines, J., Mercer, M. (2013). Mapping of Cultural and Creative Industry Export and Internationalisation Strategies in EU Member States. European Expert Network on Culture.
 10. Ślusarczyk, Z. (2004). Relacje eksportowo-importowe jako rezultat zróżnicowanego poziomu gospodarczego krajów - partnerów handlowych Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5, 439-460.
 11. UNESCO Institute for Statistic (2009). The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS). Montreal.
 12. United Nations Conference on Trade and Development (2008). Creative Economy. Report 2008.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu