BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna
Equitable International Trade - a New Social Contract
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 311-321, rys., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel międzynarodowy, Sprawiedliwy handel, Metropolizacja, Umowa społeczna
International trade, Fair trade, Metropolisation, Social agreement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W związku z narastającymi problemami nierówności społecznych i gospodarczych między krajami biednego Południa i bogatej Północy oraz realną perspektywą rozwoju zjawiska migracji ekonomicznych ważną rolę może odegrać ruch Sprawiedliwego Handlu. O ile społeczeństwa krajów rozwiniętych, rządy, organizacje międzynarodowe oraz lokalne społeczności wielkich miast (power of big cities) będą gotowe zaimplementować proponowane w artykule postulaty - może nastąpić rozwój handlu produktami Fair Trade, a przez to będzie postępować rozwój gospodarek najbiedniejszej części świata. Celem artykułu jest zaproponowanie postulatów nowej umowy społecznej, w wyniku której mogą poprawić się wskaźniki w zakresie zdrowia, edukacji i dochodów per capita w nierozwiniętych krajach oraz zrealizowane zostaną "solidarnościowe" i humanitarne przesłanki sprawiedliwszego, ordoliberalnego gospodarowania w skali międzynarodowej. W literaturze przedmiotu brak jest analiz powiązań rozwoju ruchu Fair Trade z problematyką umów społecznych, zatem opracowanie niniejsze może być przyczynkiem do dalszych badań i proponowania empirycznych modeli i stadiów wykonalności. (abstrakt oryginalny)

In connection with the growing problems of social and economic disparities between the countries of the poor South and the rich North and the real prospect of the development of the phenomenon of economic migration Fair Trade movement can play an important role. As far as societies of developed countries, governments, international organizations and local communities of large cities (power of big cities) will be ready to implement the proposed in this article postulates - the trade of Fair Trade goods can develop, and thus will follow the development of the economies of the poorest parts of the world. The purpose of this article is to propose a new social contract requests, as a result of which they can improve indicators in health, education and income per capita in least developed and developing countries, and will be completed "solidarity" and humanitarian grounds fairer, ordoliberal management on an international scale. In the literature, there is no analysis of the development of relations Fair Trade movement with the issues of social contracts, therefore, this article can be a contribution to the further study and propose empirical models and feasibility studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fair Trade International Annual Reports (2003/2004-2014/2015). Pobrano z: http://www.fairtrade.net/resources/ annual-reports.html.
 2. Filek, J. (2009). Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? Prakseologia, 149, 21-38.
 3. Jastrzębska, E. (2012). Korporacje transnarodowe a Fair Trade. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 4 (8), 29-49.
 4. Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 5. Lang, W. (2005). Sprawiedliwość. W: W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, s. 289-296. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Wróbel, P. (2013). Postulat sprawiedliwości społecznej a idea sprawiedliwości. Studia Socialia Cracoviensia, 5 (1), 135-150.
 7. Mączyńska, E., Pysz, P. (2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. Ekonomista, 2, 221-247.
 8. Hayek, F.A. von (1944). The Road to Serfdom. Chicago-London [wyd. pol. Droga do zniewolenia. Tłum. K. Gurba i in. Kraków: Arcana, 2003].
 9. Kłos, J. (2015). Wolność w myśli L. von Misesa (1881-1973). Roczniki Filozoficzne, LXIII, 2, 207-235.
 10. Zysk, W., Szymczak, A. (2009). Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo. W: M. Maciejewski, S. Wydmus (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 305-322. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 11. Zysk, W. (2011). Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. W: M. Lasoń (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, s. 151-161. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM.
 12. Zysk, W. (2014). Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps. Prakseologia, 156, 107-133.
 13. Zysk, W. (2015). Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises: Implications for V4 Countries (chapter 11). W: A.S. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, s. 165-176. Miskolc: University of Miskolc.
 14. http://eu.ngo.pl.
 15. http://hdr.undp.org.
 16. http://pubdocs.worldbank.org.
 17. http://unctadstat.unctad.org.
 18. http://wfto.com.
 19. http://www.catholicnews.com.
 20. http://www.eftafairtrade.org.
 21. http://www.europarl.europa.eu.
 22. http://www.europarl.europa.eu.
 23. http://www.fairtrade.net.
 24. http://www.mckinsey.com.
 25. http://www.sprawiedliwyhandel.pl.
 26. http://www.undp.org.
 27. https://ec.europa.eu.
 28. https://www.atkearney.com.
 29. https://www.oxfam.org.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu