BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmuda Małgorzata (Cologne Business School), Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne
In Search of Substance of National Competitiveness: Interdisciplinary Perspective
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 323-333, rys., bibliogr. 45 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Konkurencyjność międzynarodowa, Teoria ekonomii, Konkurencyjność gospodarki, Interdyscyplinarność
International competitiveness, Economic theory, Economy competitiveness, Interdisciplinarity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mnogość głosów zabieranych w dyskusji nad międzynarodową konkurencyjnością gospodarek jest przyczyną rozmycia pojęciowego i chaosu w odniesieniu do definiowania, modelowania i pomiaru tego zjawiska ekonomicznego. Celem artykułu jest znalezienie interdyscyplinarnego konsensusu co do istoty konkurencyjności - na pograniczu perspektyw mikro-, mezo- i makroekonomicznej. Analizę poparto przeglądem dorobku międzynarodowej literatury oraz pewnego rodzaju polemiką z najważniejszymi stanowiskami krytyków tej koncepcji. Autorzy pragną wyrazić nadzieję, że tekst ten stanowić będzie wkład do licznych dotychczasowych prób interdyscyplinarnego ujęcia istoty zjawiska "konkurencyjności gospodarki narodowej" i uzupełnienie luki nadal występującej w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

High popularity of the concept of "national competitiveness" has been shaping a multi-voiced academic discourse, causing a chaos when it comes to defining, modeling and measuring this economic phenomenon. Basing on the review of international literature and through dialogue with the main critics of the competitiveness concept, the main goal of this paper is to find an interdisciplinary consensus on the substance of national competitiveness - spanning across the micro-, mezzo- and macro perspectives. The authors aim at enriching the ongoing debate on "national competitiveness" and supporting the process of fulfilling the gap, that still exists in this research area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aigigner, K. (2006). Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities. Journal of Industry, Competition and Trade, 2, 161-177.
 2. Alvarez, I., Marin, R. (2010). FDI and Technology as Levering Factors of Competitiveness in Developing Countries. Globelics 2010 8th International Conference: Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, Conference Proceedings. Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya.
 3. Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. T. 1. Warszawa: SGH.
 4. Cho, D., Moon, H. (1998). A Nation's International Competitiveness in Different Stages of Economic Development. Advances in Competitiveness Research, 6 (1), 5-19.
 5. Cho, D., Moon H. (2000). From Adam Smith to Michael Porter: Evolution of Competitiveness Theory. Asia-Pacific Business Series, 2.
 6. Daszkiewicz, N. (2008). Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dunn, M.H. (1994). Do Nations Compete Economically? A Critical Comment on Prof. Krugman's Essay "Competitiveness: A Dangerous Obsession". Intereconomics, November/December, 303-308.
 8. Dunning, J.H. (1993). Internationalizing Porter's diamond. Management International Review, 33 (2), 7-15.
 9. Fagerberg, J. (1988). International Competitiveness. The Economic Journal, 98 (391), 355-374.
 10. Fagerberg, J., Knell, M., Srholec, M. (2004). The Competitiveness of Nations. Economic Growth in ECE Region. Economic Survey of Europe, 2, 51-66.
 11. Gomułka, M., Czajkowski, Z. (2008). Konkurencyjność międzynarodowa - pojęcie i metodologia pomiaru; Materiały do dyskusji. W: W. Bieńkowski, M.A. Weresa (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH.
 12. Howes, C. (2000). U.S Competitiveness and Economic Growth. W: C. Howes, A. Singh (red.), Competitiveness Matters: Industry and Economic Performance in the U.S. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 13. Jagiełło, E.M. (2008). Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki. Warszawa: Poltext.
 14. Jürgensen, H. (1963). Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit. Der Volkswirt, 49.
 15. Karodia, A. i in. (2014). International Competitiveness, Globalization and Technology for Developing Countries. Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, 12 (9), 25-34.
 16. Kojima, K., Ozawa, T. (1985). Toward a Theory of Industrial Restructuring and Dynamic Comparative Advantage. Hitotsubashi Journal of Economics, 26, 133-145.
 17. Krugman, P. (1994). Competiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, 73 (2), 28-44.
 18. Krugman, P. (1996a). Making Sense of the Competitiveness Debate. Oxford Review of Economic Policy, 12 (3), 17-25.
 19. Krugman, P. (1996b). Pop Internationalism. Cambridge: MIT Press.
 20. Lorz, J.O. (1997). Standortwettbewerb bei Internationaler Kapitalmobilität: eine Modelltheoretische Untersuchung. Kieler Studien, 284.
 21. Majewska-Bator, M. (2010). Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 22. Martin, R. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Final Report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge: University of Cambridge.
 23. Miozzo, M., Walsh, V. (2006). International Competitiveness and Technological Change. New York: Oxford University Press.
 24. Misala, J. (2009). Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej. Warszawa: SGH.
 25. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
 26. Mrak, M. (2000). Globalization: Trends, Challenges and Opportunities in Countries in Transition. Vienna: IDO.
 27. Olczyk, M. (2008). Konkurencyjność. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.
 28. Oziewicz, E. (2007). Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.
 29. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
 30. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.
 31. Prahalad, C., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, 68 (3).
 32. Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. W: W. Bieńkowski, M.A. Weresa (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH.
 33. Reinert, E. (1995). Competitiveness and its Predecessors - a 500 Year across National Perspective. Structural Change and Economic Dynamics, 6, 23-42.
 34. Siebert, H. (2006). Locational Competition: A Neglected Paradigm in the International Division of Labour. The World Economy, 29 (2), 137-159.
 35. Sung, J. (2006). Exploring Economic Success of Singapore. Northampton: Edward Elgar.
 36. Teece, D.J. (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Oxford: Oxford University Press.
 37. Trabold, H. (1995). Die Internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 5.
 38. Thurow, L.C. (1994). Microchips, not potato chips. Foreign Affairs, 73, 189-192.
 39. Van Suntum, U. (1986). Internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Zeitschrift für Wirtschaftsund Sozialwissenschaft, 106, 495-507.
 40. Weresa, M.A. (2008). Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. W: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Prace i Materiały nr 284. Warszawa: SGH.
 41. Wießmeier, S. (1998). Von der Internationalen Wettbewerbsfähigkeit zur Dynamischen Systemqualität. Ein Beitrag zur Rationalisierung der Wettbewerbsdiskussion. Kaiserslautern: Universität Kaiserslautern.
 42. World Economic Forum WEF (2014). Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva.
 43. Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 44. Wziątek-Kubiak, A. (2001). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471-491.
 45. Wziątek-Kubiak, A. (2004). Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii. Ekonomista, 6, 805-807. Sozialwissenschaft, 106, 495-507.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu