BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiąkała Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Skulich Mikołaj (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Frukacz Mariusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Preliminary Study of Possibility to use a Mobile Measurement Rosette for Testing Horizontal Distortions
Wstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 33-41, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Eksploatacja górnicza, Szkody górnicze, Geodezja, Pomiary
Mining exploitation, Mining damages, Geodesy, Measurement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono budowę i charakterystykę systemu pomiarowego o nazwie "mobilna rozeta pomiarowa" oraz omówiono przedmiot badań z jej wykorzystaniem. Omawiany system pozwala na pomiar odkształceń poziomych terenów objętych wpływami eksploatacji górniczej. Warto podkreślić, iż odkształcenia poziome terenu górniczego są jednym z głównych wskaźników deformacji charakteryzujących wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane, a problem ciągłego pomiaru odkształceń i interpretacji otrzymanych wyników jest wciąż badanym zagadnieniem. Jednym z kluczowych elementów poprawnego działania systemu jest uwzględnienie wpływów rozszerzalności termicznej materiału, z którego wykonana jest rozeta. Zamieszczone wyniki badań laboratoryjnych i testów polowych wskazują na możliwość wykorzystania systemu do pomiarów odkształceń poziomych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.(abstrakt oryginalny)

The structure and characteristics of a measuring system referred to as the "mobile measurement rosette" have been presented and the subject of the study using the rosette has been discussed. The system in question allows measurement of horizontal distortion of land subjected to the impacts of mining exploitation. It has to be stressed that horizontal distortions of land in mining areas are among the major indices of deformation describing the impact of mining exploitation on the surface and building structures there on, and studies are still underway as to the problem of continuous measurement and interpretation of results obtained. One of the keys to proper operation of the system is to consider the effect of thermal expansion of the rosette material. The results of laboratory and field tests presented here in indicate the possibility to use the system for measurement of horizontal distortion in areas affected by mining exploitation.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. ASM Ready Reference: Thermal Properties of Metals. ASM International, Ohio 2002.
  2. Beluch J., Frukacz M., Mróz J., Pokrzywa A., Szczutko Т.: Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnych [Laboratory tests of levels and precise battens]. UWND AGH, Kraków 2008.
  3. Pielok J : Badania deformacji powierzchni terenu i górotworu wywołanych eksploatacją górniczą [Study of land surface deformation and rock mass deformation due to mining exploitation]. UWND AGH, Kraków 2002.
  4. Piwowarski W., Dżegniuk В., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowanie w ochronie terenów górniczych [Contemporary theories of rock mass movement and their application in protection of mining areas]. Wyd. AGH, Kraków 1995.
  5. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych [Protection of mining areas]. Wyd. AGH, Kraków 1989.
  6. Sydenham P.H. Podręcznik metrologii [Metrology handbook]. Tom II - Podstawy praktyczne [Vol. 2 - Practical grounds]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu