BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trembecka Anna (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kwartnik-Pruc Anita (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Title
Installing Devices for Sending, Steam, Gas and Electric Power through Someone Else's Real Estates
Przeprowadzenie na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu płynów, pary, gazu, energii elektrycznej
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/4, s. 79-86, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Prawo nieruchomości, Energia elektryczna, Gazownictwo, Opłaty za dostawę wody
Real estate law, Electric power, Gas manufacture, Charges for water supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestycje związane z koniecznością przeprowadzania na cudzej nieruchomości urządzeń służących przesyłaniu mediów powodują powstawanie konfliktów pomiędzy zakładami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości. Z tego powodu autorki zdecydowały się przedstawić pełny katalog możliwości uzyskania praw do cudzej nieruchomości w celu posadowienia urządzeń przesyłowych, z uwzględnieniem wprowadzonej z dniem 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu. W artykule przedstawione zostały również czynności geodezyjne przy ustanawianiu tej służebności.(abstrakt oryginalny)

The investments connected with the necessity of conducting on someone else's real estate devices used to send media, cause conflicts between transferring enterprises and the owners of the real estate. Thus the authors decided to present a full range of the possibilities of establishing the rights for someone else's real estate to put industrial devices there, regarding the introduced on 3rd August 2008 transfer of easement. The article also presents the surveying activities at the establishment of this easement.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarek M.: Mienie. Komentarz do k.c, Zakamycze, Kraków 1997
  2. Bieniek G.: Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji. Rzeczpospolita 2008.
  3. Pietrzykowski K.: Komentarz do kodeksu cywilnego. C.H.BECK, Warszawa 1999.
  4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 116, poz. 731.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu