BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny
Cultural Diversity Management : the Theoretical and Practical Aspect
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Kultura, Zarządzanie różnorodnością, Studium przypadku
Culture, Diversity management, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
IBM
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad istotą koncepcji zarządzania różnorodnością kulturową oraz analiza dobrych praktyk w tym obszarze wdrażanych przez IBM, jako przesłanka budowy postulatywnego modelu zarządzania różnorodnością kulturową. W artykule omówiono problemy definicyjne związane z pojęciem "zarządzanie różnorodnością kulturową". Po zdefiniowaniu terminów: "kultura", "różnorodność" i "różnorodność kulturowa", scharakteryzowano jej wymiary. Dokonano analizy działań z zakresu zarządzania różnorodnością kulturową podejmowanych przez IBM. Na zakończenie zaproponowano autorską koncepcję modelu zarządzania różnorodnością kulturową. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Discussion on the essence of the concept of cultural diversity management, analysis of best practices in this area as implemented by IBM, and the premise behind the creation of a model of cultural diversity management is the goal of this article. It also presents the problems associated with defining the concept of cultural diversity management. However, it does define the terms culture, diversity, and cultural diversity, going on to characterize their dimensions. Additionally, the article analyzes activities undertaken in the field of cultural diversity management by IBM. The article ends with thoughts on a concept for a cultural diversity management model. The study also reviews topical literature applying the descriptive method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler N. J., Gundersen A. (2008), International Dimensions of Organizational Behavior, wyd. 5, Mason, OH, Thomson South-Western.
 2. Arrendondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives; a Blueprint for Planning and Implementation, Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Inc.
 3. Cameron K. S., Quinn R. E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture; Based on the Competing Values Framework, Revised Edition, San Francisco, CA, Jossey-Bass. A Wiley Imprint.
 4. Сох Т. H. (1993), Cultural Diversity in Organizations; Theory, Research and Practice, San Francisco, CA, Berrett-Koehler Publishers, Inc.
 5. Friday E., Friday S. S. (2003), Managing Diversity Using a Strategic Planned Change Approach, Journal of Management Development, vol. 22, nr 10.
 6. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations; Software of the Mind, wyd. 3 poprawione i rozszerzone, New York, NY, McGraw-Hill.
 7. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje; zaprogramowanie umysłu, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. < http://www.diversityinc.com/2016-top-50-facts-figures >, dostęp 23 kwietnia 2016.
 9. < http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/awards.shtml >, dostęp 23 kwietnia 2016.
 10. IBM Corporation (2015), Diversity & Inclusion, dostęp 23 marca-11 kwietnia 2016, < http://www-03.ibm.com/employment/us/diverse/downloads/ibm_diversity_brochure.pdf >.
 11. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Kandola R., Fullerton J. (1998), Diversity in Action - Managing the Mosaic, London, CIPID.
 13. Keil M., Amershi В., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett A., Unruh K. von (2007), Training Manual for Diversity Management, dostęp 23 marca 2016, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_training_manual_en.pdf >.
 14. Latusek A., Puchalska I., red. (2003), Praktyczny słownik wyrazów obcych, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa.
 15. Lim E., Noriega P. (2007), The Need for Leadership Support in Cross-Cultural Diversity Management in Hospital Curriculums, Consortium Journal of Hospitality & Tourism, vol. 12, nr 1.
 16. Linehan M., Hanappi-Egger E. (2006), Diversity and diversity management: a comparative advantage? w Holt Larsen H., Mayrhofer W. (red.), Managing Human Resources; a thematic approach, New York, NY, Routledge.
 17. Olsen J. E., Martins L. L. (2012), Understanding organizational diversity management programs; a theoretical framework and directions for future research, Journal of Organizational Behavior, vol. 33, nr 8.
 18. Reece B. L., Brandt R. (1993), Effective Human Relations in Organizations, wyd. 5, Boston, Houghton Mifflin Co.
 19. Rijamampianina R., Carmichael T. (2005), A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, Problems and Perspectives in Management, nr 1.
 20. Rosado C. (2008), What Do We Mean by "Managing Diversity"? w Reddy S. (red.), Workforce Diversity; Concepts and Cases, Hyderabad, India, ICAFAI University.
 21. Rue L. W., Holland P. G. (1989), Strategic Management; Concepts and Experiences, wyd. 2, New York, NY, McGraw-Hill.
 22. Schein E. H. (2004), Organizational Culture and Leadership, wyd. 3, San Francisco, CA, Jossey-Bass, A Wiley Imprint.
 23. Stabryła A. (2010), Metodyka analizy i projektowania systemów zarządzania procesowego, w Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków, Wydawnictwo Mfiles.pl.
 24. Stabryła A. (2009), Rozwój kapitału ludzkiego w formule systemu zarządzania wiedzą, w Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 25. Thomas D. A. (2004), Diversity as Strategy, Harvard Business Review, wrzesień.
 26. Thomas R. (1991), The concept of managing diversity, The Bureaucrat, vol. 20, nr 4.
 27. Urbaniak В. (2014), Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 28. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management; narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 29. Wiśniewska S. (2015), Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Monografie: Prace Doktorskie, nr 24, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 30. Woźniakowski A. (2005), Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, w Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu