BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoder Agnieszka (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Mirosław Joanna (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Luka płacowa (gender pay gap) : pojęcie, metody pomiaru, sposoby ograniczania
The Gender Pay Gap : Concept, Measurement Methods, and Ways to Reduce It
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 25-38, tab., bibliogr. 41 poz.
Keyword
Luka płacowa, Płace, Dyskryminacja, Płeć, Zróżnicowanie płac, Nierówności płacowe
Wage gap, Wages, Discrimination, Gender, Wage differential, Wage disparities
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji nierówności płacowych kobiet i mężczyzn w Polsce na tle Unii Europejskiej. Autorki dokonały również przeglądu działań i inicjatyw na rzecz niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to present the situation of wage inequality between men and women in Poland as compared with the European Union. The authors also examined actions and initiatives aimed at closing this gap. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrałojć M. (2006), Nierówności płacowe w świetle różnic w kulturach narodowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1(46).
 2. Cibor K., Europejski dzień równości wynagrodzeń, < http://rynekpracy.org/wiadomosc/627496.html >.
 3. Cukrowska-Torzewska E. (2014), Gender pay gap in Poland, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, nr 19.
 4. Dyrektywa z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. UE L.2006.204.23, wersja przeredagowana).
 5. Dzień Równości Wynagrodzeń: różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie nadal utrzymują się na poziomie 16,4 proc., Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Bruksela, 28 lutego 2014 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_pl.htm
 6. Encyklopedia Zarządzania < https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_glowna >.
 7. Equinet (2013), Raport Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Unii Europejskiej (EQUINET) na temat równej płacy za pracę tej samej wartości dla kobiet i mężczyzn - doświadczenie organów do spraw równego traktowania (Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value: the Experience of Equality Bodies).
 8. Europejska Karta Społeczna (Dz.U. z dnia 29 stycznia 1999 r; Dz.U. 99.8.67).
 9. Fundacja Jarugi-Nowackiej < http://jaruga-nowacka.pl/okulary-rownosci/ >.
 10. GUS (2016), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
 11. Internetowa baza Eurostat < http://ec.europa.eu/eurostat/ >.
 12. Internetowa baza projektów EQUAL, < http://www.equal.org.pl/baza.php?M=10&PID=86&lang=pl >.
 13. Jacukowicz Z., Czajka Z., red. naukowa (2010), Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 14. Jacukowicz Z. (2000), Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Warszawa, IPiSS.
 15. Komisja Europejska, < http://ec.europa.eu/news/justice/140228_pl.htm >, dostęp 15.05.2015 r.
 16. Komisja Europejska (2014), Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 września 2010 r. - Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015 [COM(2010) 491 wersja ostateczna.
 18. Komunikat prasowy Komisji Europejskiej, Dzień Równości Wynagrodzeń: kobiety w Europie pracują 59 dni "za darmo", Bruksela, dnia 27 lutego 2013 r., < http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-165_pl.htm >.
 19. Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r.- Europejski pakt na rzecz równości płci 2011-2020 (2011/C 155/02), pełny tekst: < http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:PL:PDF >.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319.
 21. Kotowska I. E. (2014), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013 - raport tematyczny, Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 22. Krajowy program działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-2016, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Warszawa 10 grudnia 2013.
 23. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
 24. MOP (1955), Konwencja nr 100 (Dz.U z 1955 r. Nr 38, poz. 238).
 25. Najwyższa Izba Kontroli (2013), Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn w sektorze publicznym. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
 26. Obserwatorium równości płci, Dobre praktyki z Niemiec, < http://rownoscplci.pl/strona-glowna,rownosc-plci-na-rynku-pracy,dobre-praktyki-z-niemiec,52.html >.
 27. OECD Employment Database, < http://www.oecd.org/employment/emp/onlineoecdemploymentdatabase.htm >.
 28. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.08.2014 r. w sprawie niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, < https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MPiPS_ws_niwelowania_roznic_w_wynagrodzeniach_kobiet_i_mezczyzn.pdf >.
 29. "Pracodawca Równych Szans - projekt na rzecz równouprawnienia kobiet na rynku pracy", rozmowa z Piotrem Fularzem z Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego z Sielca - koordynatorem projektu, Bezpłatny informator o rynku pracy i przedsiębiorczości w powiecie dębickim, < http://www.dkb.info.pl/pip/2007_11/praca_nr_06_str4.pdf >.
 30. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, COM(2013) 861 final.
 31. Sarzalska M. (2014), Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? < Warszawa,m.sarzalska_luka_placowa-_jak_mierzyc_kprm_26032014_ostateczne.pdf >.
 32. Shaw Jason D. (2014), "Pay Dispersion", Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, vol. 1. < file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Shaw%202014%20Annual%20Review.pdf >.
 33. Sibińska K., posłanka < http://www.krystynasibinska.pl/aktualnosci >.
 34. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 27 marca 2015.
 35. Słoczyński Т. (2012), Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej, International Journal of Management and Economics, nr 34.
 36. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.
 37. Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2.
 38. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późń. zm.
 39. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2014), Przeciwdziałanie równicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, Luksemburg.
 40. Wawrowski Ł. (2015), Mit (nie)równej płacy kobiet i mężczyzn, w Buk H., Szostak J. (red.), Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 59, nr 2.
 41. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2015 roku, dostęp 10.05.2016, < http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku >.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu