BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zespoły zróżnicowane wiekowo w organizacji
Age-Diverse Teams in the Organization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2016, nr 3-4, s. 67-80, tab., wykr., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Praca, Organizacja, Pokolenia, Zarządzanie wiekiem
Labour, Organisation, Generation, Age management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zespoły niejednorodne wiekowo to jedna z praktyk organizacyjnych polecanych wobec silnego zróżnicowania pokoleniowego na rynku pracy. Sprzyjają wymianie poglądów wśród przedstawicieli różnych grup wiekowych, ułatwiają transfer wiedzy i umiejętności, promują współpracę międzypokoleniową. Z uwagi na wartość tego rozwiązania, potwierdzoną badaniami i praktyką organizacyjną, zapytano 395 pracujących osób o zakres jego stosowania w ich firmach. Jako kryterium analiz uwzględniono: typ klimatu organizacyjnego, obszar pracy, wielkość firmy, działania firmy z zakresu polityki wiekowej. (abstrakt oryginalny)

In the face of strong generational diversification on the labor market, teams that are diversified in terms of age are recommended in organizational practice. Such teams foster the exchange of views among representatives of various age groups, facilitate the transfer of knowledge and skills, and promote intergenerational collaboration. In light of the value inherent in this solution-confirmed in studies and organizational practice-395 working people were asked of the scope of its application in their companies. Criteria used in the analysis included organizational climate, work area, company size, and company policy with respect to age. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 2. Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne - nowe wyzwanie w zarządzaniu. Wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 3. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A. (2000), Kształtowanie relacji pracowniczych, Łódź, РАМ Center.
 4. Buszczak A. (2002), Rzecz o sile zespołu, w Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje - wyzwania i zagrożenia. Perspektywa psychologiczna, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 5. Chełpa S. (1993), Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, nr 34.
 6. Chutnik M. (2012), Trzeba łączyć mocne strony, Personel, nr 4.
 7. Fabisiak J., Prokurat S. (2012), Age Management, as a Tool for the Demographic Decline in the 21st Century: An Overview of its Characteristics, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, nr 8.
 8. Gadomska-Lila K. (2015), Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1.
 9. Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 10. Gajny-Zbierowska M. (2014), Intermentoring międzypokoleniowy jako metoda zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo, Folia Oeconomica, nr 4.
 11. Gałaj W. (2014), Pokolenie Z na rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 12. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Bezpieczeństwo Pracy, nr 3.
 13. Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Warszawa, Difin.
 14. Jaworska A. (2014), Autonomiczne zespoły pracownicze w epoce ponowoczesności, Humanizacja Pracy, nr 1.
 15. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013a), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 16. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013b), Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 6.
 17. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Praktyki zarządzania międzypokoleniowego w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 18. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 19. Kożusznik B. (1998), Psychologia zespołu pracowniczego, Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 20. Lipińska-Grobelny A., red. (2007), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 21. Litwiński J., Sztanderska U. (2010a), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Warszawa, PARP.
 22. Litwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Ochrona i promocja zdrowia, Warszawa, PARP.
 23. Lubrańska A. (2008), Wiek a gotowość do zmiany, w Golińska L., Dudek B. (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 24. Mockałło Z. (2015), Stereotypy na temat starszych pracowników i ich związek z dobrostanem oraz pracą - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy, nr 4.
 25. Moczydłowska J. (2014), Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 11.
 26. Nawrat D. (2014), Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy - wybrane strategie i metody, w Muszyński M. (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 27. Robbins S. P. (1998), Zachowania w organizacji, Warszawa, PWE.
 28. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w Rogozińska-Pawełczyk A. (red.), Pokolenia na rynku pracy, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 29. Sadowska-Snarska C. (2014), Model międzynarodowego przekazywania kompetencji i wiedzy w sektorze MPŚ - dobre praktyki z Włoch, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 30. Stachowska S. (2012a), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 31. Stachowska S. (2012b), Zarządzanie wiekiem w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 32. Szaban J. M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 33. Unsworth K. L., West M. A. (2003), Zespoły: wyzwania pracy w grupie, w Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk, GWP.
 34. Urbaniak В. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 35. Woszczyk P., Gajda M. (2014), Nowe trendy, stare przyzwyczajenia. Zarządzanie międzypokoleniowe w polskich przedsiębiorstwach, Zaradzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5.
 36. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, w Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, Łódź, HRP Group.
 37. www.stat.gov.pl (Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015, Warszawa, 2015).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu