BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Organizacje zarządzane controllingowo - wyniki badań empirycznych
Organizations Managed by Controlling - Results of Empirical Studies
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 7-19, tab., bibliogr. 21 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Badania empiryczne, Wyniki badań, Controlling, Zarządzanie, Metody zarządzania, Przegląd literatury
Empirical researches, Research results, Controlling, Management, Methods of management, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza cech, które odróżniają organizacje, w których wdrożono rozwiązania controllingu oraz funkcjonuje w nich zarządzanie controllingowe, od organizacji, w których nie zaimplementowano tej metody zarządzania. W tym kontekście przedstawiono istotę zarządzania controllingowego, jego definicję oraz wskazano wyróżniki do niego się odnoszące. Następnie zaprezentowano podstawy teoretyczne odnoszące się do definicji organizacji zarządzanej controllingowo oraz wskazano jej cechy. W ujęciu empirycznym zaś postawiono hipotezy badawcze odnoszące się do porównania organizacji zarządzanych controllingowo oraz takich, w których nie wdrożono omawianej metody wspomagania zarządzania. Przeprowadzono wnioskowanie statystyczne, odnosząc się do postawionych uprzednio hipotez. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the characteristics of organizations, which implemented solutions of controlling and controlling management. In this context, the essence of the controlling management was presented. Then - in theory - the definition of the organization managed by controlling and its features were pointed out. In this context the hypotheses relating to the comparison of the organization managed by controlling and those which have not been implemented this method of management were presented. Statistical researches referring to the hypotheses were described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. (1997), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie. Organizowanie. Motywowanie. Kontrola, Agencja Wyd. Placet, Warszawa.
 2. Bieńkowska A. (2015), Analiza rozwiązań i wzorce controllingu w organizacji, Oficyna Wyd. PWr, Wrocław.
 3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne?, w: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe IOZ PWr nr 68, Wrocław.
 4. Bieńkowska A., Zgrzywa-Ziemak A. (2011), Współczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce - identyfikacja stanu istniejącego, w: Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce, M. Hopej, Z. Kral (red.), Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław.
 5. Dellmann K. (1992), Eine Systematisierung der Grundlagen des Controlling, w: Controlling. Grundlagen Informationssysteme - Anwendungen, Publishing House, K. Spreemann, Wiesbaden.
 6. Dynowska J. (2008), Rola i miejsce controllera w przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 15.
 7. Dynowska J. (2011), Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, w: Rachunkowość a controlling, Nowak E., Nieplowicz M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181.
 8. Esselstein J. L. (2001), The changing value equation for controllership, CPA Journal, Vol. 60, No. 2.
 9. Granlund M., Taipaleenmäki J. (2005), Management controll and controllership in new economy firms - a life cycle perspective, "Manage Account Resume", Vol. 16.
 10. Horvath P. (2002), Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 11. Horvath P. (2009), What is "German controlling", "Cost Management", Vol. 23, No. 2.
 12. Kuc B. R. (2006), Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 13. Kuc B. R. (2011), Kontroling dla menedżerów, Helion, Gliwice.
 14. Lichtarski J. (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 15. Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria, zastosowania, Difin, Warszawa.
 16. Nahotko S. (2000), Podstawy kontrolingu finansowego, Oficyna Wyd. OPO, Bydgoszcz.
 17. Nowosielski K. (2014), Performance improvement of controlling process. Results of theoretical and empirical researches, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 18. Nowosielski S. (1998), Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 19. Nowosielski S. (2002), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Wydawnicza Profit, Katowice.
 21. Zoni L., Merchant K. A. (2007), Controller involvement in management: an empirical study in large Italian orporations, Journal of Accounting & Organizational Change", Vol. 3, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu