BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hat Agnieszka (University of Economics in Katowice, Poland), Smyczek Sławomir (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 252s, rys., tab., bibliogr. 258 poz.
Keyword
Rynek usług finansowych, Konsumpcja, Etnocentryzm
Financial services market, Consumption, Ethnocentrism
Abstract
Postawy etnocentryczne na rynku usług finansowych, który odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce światowej, wciąż pozostają tematem niezbadanym. Badacze skupiali się do tej pory głównie na badaniu tego zjawiska w obszarze dóbr materialnych (odzież, samochody osobowe, żywność), a także na wybranych rynkach usługowych (usługi lotnicze i turystyczne). Badania z zakresu etnocentryzmu konsumenckiego najwcześniej zaczęto prowadzić w krajach rozwiniętych i stopniowo swoim zasięgiem obejmowały kolejno kraje, w tym Polskę. Należy wspomnieć, iż polscy konsumenci stanowią grupę, która była podmiotem badań nad etnocentryzmem konsumenckim nie tylko dla rodzimych naukowców, ale także zagranicznych badaczy, którzy wykazali najczęściej średni poziom etnocentryzmu Polaków. W badaniach postaw etnocentrycznych adaptuje się najczęściej strukturalistyczny sposób definiowania, według którego postawa jest strukturą złożoną z elementów poznawczo-behawioralnych zorientowanych na przedmiot postawy, którą tworzą trzy elementy: poznawczy, behawioralny i emocjonalny . W poniższej pracy przyjęto więc, iż te trzy komponenty pozwolą na wnioskowanie o postawie etnocentrycznej. Postawy konsumentów, którzy rozpatrują w swoich wyborach rynkowych to, czy dane dobro/usługa jest krajowe, czy zagraniczne nie są stałe w czasie i podlegają ciągłym zmianom, a ich skala jest modyfikowana przez cechy i charakterystyki konsumentów, czyli szereg czynników demograficzno-ekonomicznych i psychospołecznych, ale także przez procesy zachodzące w otoczeniu konsumentów. W obszarze uwarunkowań psychospołecznych, w przeprowadzonych do tej pory badaniach uzyskano generalnie wyniki jednoznaczne i spójne. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług jest negatywnie skorelowany z otwartością na obce kultury, za to występuje pozytywna korelacja względem patriotyzmu, konserwatyzmu i kolektywizmu . Jednak w przypadku czynników demograficzno-ekonomicznych, tj. płeć, wiek, wykształcenie czy dochód, różnicujących poziom etnocentryzmu, nie uzyskano już tak jednoznacznych i tożsamych wyników, wykazując odmienne korelacje ze zjawiskiem etnocentryzmu na badanych rynkach lub nawet brak statystycznie istotnego wpływu na poziom etnocentryzmu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Acharya C., Elliott G., Consumer Ethnocentrism, Perceived Product Quality and Choice - an Empirical Investigation, "Journal of International Consumer Marketing" 2003, Vol. 15, No. 4.
 2. Adorno T.W., Frenkel-Brunswik E., Levinson D.J., Sanford R.N., The Authoritarian Personality, Harper & Row, New York 1950.
 3. Al-Kaber M., Rynki finansowe i instytucje, WSE, Białystok 2004.
 4. Al-Sulaiti K., Baker M.J., Country of Origin Effects: A Literature Review, "Marketing Intelligence & Planning" 1998, Vol. 16, No. 3.
 5. Aldenderfer M.S., Blashfield R.K., Cluster Analysis - Quantitative Applications in the Social Science, Sage Publications, London 1984.
 6. Alsughayir A., Consumer Ethnocentrism: A Literature Review, "International Journal of Business and Management Invention" 2013, Vol. 2, No. 5.
 7. Altkorn J., Marketing a etyka, "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 3.
 8. Analiza rynku, H. Mruk (red.), PWE, Warszawa 2003.
 9. Anderson W.T., Cunningham W.H., Gauging Foreign Product Promotion, "Journal of Advertising Research" February 1972.
 10. Antonides G., Raaij W.F. van, Consumer Behavior. European Perspective, John Wiley & Sons, New York 2003.
 11. Assael H., Consumer Behaviour and Marketing Action, PWS-Kent, Boston 1987.
 12. Baba A., Consumer Ethnocentrism: CETSCALE Validation and Measurement of Extent, "Vikalpa" 2004, Vol. 29, No. 3.
 13. Badania marketingowe. Teoria i praktyka, K. Mazurek-Łopacińska, WN PWN, Warszawa 2005.
 14. Badania nad wzorami konsumpcji, J. Szczepański (red.), Ossolineum, Wrocław 1977.
 15. Badania rynkowe i marketingowe, J. Kramer (red.), PWE, Warszawa 1994.
 16. Badanie rynku. Metody zastosowania, Z. Kędzior (red.), PWE, Warszawa 2005.
 17. Balabanis G., Diamantopulos A., Domestic Country Bias, Country-of-Origin Effects and Consumer Ethnocentrism: A Multidimensional Unfolding Approach, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2004, Vol. 32, No. 1.
 18. Balabanis G., Diamantopoulos A., The Impact of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric Tendencies," Journal of International Business Studies" 2001, Vol. 32, No. 1.
 19. Balcewicz A., Obligacje NBP - nowy rodzaj papierów wartościowych wyemitowanych przez polski bank centralny, "Glosa" sierpień 2000.
 20. Banki w Polsce. Wyzwanie i tendencje rozwojowe, W.L. Jaworski (red.), Poltext, Warszawa 2001.
 21. Bannister J.P., Saunders J.A., UK Consumers' Attitudes towards Imports: The Measurement of National Stereotype knage, "European Journal of Marketing" 1978, Vol. 12.
 22. Baruk A.I., Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 23. Batra R., Ramaswamy V., Alden D.L., Steenkamp J-B.E.M., Ramachander S., Effects of Brand Local and Nonlocal Origin on Consumer Attitudes in Developing Countries, "Journal of Consumer Psychology" 2000, Vol. 9, No. 2.
 24. Bauer R.A., Consumer Behaviour as Risk Taking. Dynamic Marketing for a Changing World, "American Marketing Association Proceedings" 1964.
 25. Bettman J.R., Information Integration in Consumer Perception: A Comparison of two Models of Component Conceptualization, "Journal of Applied Psychology" 1975, Vol. 60.
 26. Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, K. Bilińska-Reformat (red.), Placet, Warszawa 2009.
 27. Bitz M., Rynek usług finansowych, PWE, Warszawa 1993.
 28. Blackwell R.D., Miniard P.W., Engel J.F., Consumer Behavior, Diyden, Fort Worth 2001.
 29. Bruning E.R., Cui A.P., Hao A.W., Consumer Ethnocentrism and Evaluation of International Airlines, "Business Research Yearbook. Global Business Perspectives" 1997, Vol. 13.
 30. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, WN PWN, Warszawa 2011.
 31. Burszta W.J., Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 32. Buschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, Poltext, Warszawa 1997.
 33. Bywalec C., Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji [w:] Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń, AE, Katowice 1998.
 34. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa 2007.
 35. Chang Y.-H., Cheng Ch.-H., Exploring the Effects of Consumer Ethnocentrism on Preference of Choosing Foreign Airlines: A Perspective of Chinese Tourists, "African Journal ofBusiness Management" 2011, Vol. 5(34).
 36. Chaudhry N., Consumer Ethnocentrism Tendency in Services Sector: An Evidence from Pakistan a Developing Economy, "European Journal of Social Sciences" 2011, Vol. 20, No. 1.
 37. Chinen K., Relations among Ethnocentrism, Product Preference and Government Policy Attitudes: A Survey of Japanese Consumers, "International Journal of Management" 2010, No. 27.
 38. Chryssochoidis G., Athanassios G., Panagiotis K., Ethnocentric Beliefs and COO Effect "European Journal of Marketing" 2006, Vol. 41, No. 11/12.
 39. Churchill G.A. Jr, Marketing Research, The Dryden Press, Orlando 1995, za: S. Smyczek, Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2001.
 40. Classification, Clustering and Data Analysis, K. Jajuga, A. Sokołowski, H.H. Bock (eds.), Springer, Heidelberg 2002.
 41. Coombs J., Sadrieh F., Annavarjul M., Two Decades of International Entrepreneurship Research: What Have We Learned - Where Do We Go from There? "International Journal of Entrepreneurship" 2009, Vol. 13.
 42. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji" 2011,nr 3.
 43. Czakon W., Metodyka systematycznego przeglądu literatury [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, W. Czakon (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 44. Czakon W., Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 45. Daszkowska M., Senyszyn J., Elementy teorii konsumpcji, UG, Gdańsk 1994.
 46. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1977.
 47. Donnelly J.H., George W.R., Marketing of Services, American Marketing Association, Chicago 1981.
 48. Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa 1994.
 49. Durvasula S., Andrews C., Netemeyer R.G., A Cross-Cultural Comparison of Consumer Ethnocentrism in the US and Russia, "Journal of International Consumer Marketing" 1997, No. 9.
 50. Elliott G., Cameron R., Consumer Perception of Product Quality and the Country of Origin Effect, "Journal of International Marketing" 1994, Vol. 2, No. 2.
 51. Encyklopedia Powszechna PWN, PWN, Warszawa 1970.
 52. Ertmańska K., Ertmański S., Etnocentryzm konsumencki wśród młodych konsumentów. Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian, Zeszyty Naukowe, nr 660, USz, Szczecin, 2011.
 53. Ettenson R., Brand Name and Country of Origin Effects in the Emerging Market Economies of Russia, Poland, and Hungary, "International Marketing Review" 1993, Vol. 10, No. 5.
 54. Evanschitzky H., Wangenheim F., Woisetschlager D., Blut M., Consumer Ethnocentrism in the German Market, "International Marketing Review" 2008, No. 25.
 55. Falkowski A., Rożnowski B., Witkowski T.H., Etnocentryzm konsumencki - nowe wyzwanie dla marketingu, cz. 1 i 2, "Marketing i Rynek" 1996, nr 3 i 4.
 56. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
 57. Festervand T.A., Lumpkin J.R., Lundstrom W.J., Consumer Perceptions of Imports: An Update and Extension, "Akron Business and Economic Review" 1985, Vol. 16, No. 1.
 58. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.
 59. File K.M., Prince R.A., Positive Word-of-Mouth: Customer Satisfaction and Buyer Behaviour, "International Journal of Bank Marketing" 1992, Vol. 10, No. 1.
 60. Financial Services Action Plan, European Commission, Brussels 1999.
 61. Fornell C., Larcker D.F., Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, "Journal of Marketing Research" 1981, No. 18.
 62. Freeman S., Jahshan D., Country-of-Origin and Ethnocentric Influences on Consumer Preference for a Service Provider: International Air-Carriers, Proceedings of ANZMAC 2001 Conference, Massey University, Albany Campus, 3-5 December, Auckland, New Zealand 2001.
 63. Gajewski S., Zachowanie konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 64. Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 65. Garbarski L., Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994.
 66. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center, A. Szymaniak (red.), INPiD U AM, Poznań 2007.
 67. Good L.K., Huddleston P., Ethnocentrism of Polish and Russian Consumers: Are Feelings and Intentions Related, "International Marketing Review" 1995, No. 12.
 68. Grether D., Wilde L., An Analysis of Conjunctive Choice - Theory and Experiments, "Journal of Consumer Research" April 1994.
 69. Guirdham M., How to Market Unit Trusts: A Consumer Behaviour Model, "Marketing Intelligence and Planning" 1987, Vol. 2, No. 6.
 70. Haffer M., Ankieta i wywiad jako metoda testowania opinii konsumentów o produktach [w:] Testowanie opinii konsumentów, S. Sudoł, J. Szymczak (red.), PWE, Warszawa 1990.
 71. Hamelin N., Ellouzi M., Canterbury A., Consumer Ethnocentrism and Country-of-Origin Effects in the Moroccan Market, "Journal of Global Marketing" 2011, Vol. 24.
 72. Hamin A., Elliott G., A Less-Developed Country Perspective of Consumer Ethnocentrism and "Country of Origin" Effects: Indonesian Evidence, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics" 2006, Vol. 18.
 73. Han C.M., The Role of Consumer Patriotism in the Choice of Domestic versus Foreign Products, "Journal of Advertising Research" 1988, Vol. 28, No. 3.
 74. Han C.M., Terpstra V., Country of Origin Effects for Uni-National and Bi-National Products, "Journal of International Business Studies" Summer 1988, Vol. 19.
 75. Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
 76. Harasim J., Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2004.
 77. Harcar T., Spillan J.E. i Kucukemiroglu O., A Multi-National Study of Family Decision-Making, "Multinational Business Review" Summer 2005, Vol. 13.
 78. Harrison T., Financial Services Marketing, Pearson Education, Prentice Hall, Upper Saddle River 2000.
 79. Hawkins D.I., Best C.R., Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, McGraw Hill, Boston 2004.
 80. Herche J., A Note on the Predictive Validity of the CETSCALE, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1992, Vol. 20.
 81. Herskovits M.J., Man and His Works: The Science of Cultural Anthropology, Knopf, New York 1948.
 82. Ho S.S.M., Victor N.T.F., Customers' Risk Perceptions of Electronic Payment Systems, "International Journal of Bank Marketing" 1994, Vol. 12.
 83. Hollesen S., Global Marketing: A Decision-Oriented Approach, Pearson Education, Harlow 2010.
 84. Hugues M., Griffon B., Bouveyron C., Segmentation et typologie, Bordas 1970, za: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), PWE, Warszawa 2010.
 85. Hult G.T.M., Keillor B.D., Lafferty B.A., A Cross-National Assessment of Social Desirability Bias and Consumer Ethnocentrism, "Journal of Global Marketing" 1999, No. 12.
 86. Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2008.
 87. Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich O W Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007.
 88. Jachnis A., Terelak J., Psychologia konsumenta i reklamy, OW Branta, Bydgoszcz 1998.
 89. Jacoby J., Kaplan L., The Components of Perceived Risk, Proceedings of the 3rd Annual Conference for Consumer Research, M. Venkatesan (ed.), Association for Consumer Research, Chicago, IL 1972.
 90. Johansson J.K., Global Marketing. Foreign Entry, Local Marketing and Global Management, McGraw Hill, Boston 2006.
 91. Jourdan Z., Rainer K., Marshall T., Business Intelligence: An Analysis of the Literature, "Information Systems Management" 2008, Vol. 25, No. 2.
 92. Javalgi R.G., Khare V.P., Gross A.C., Scherer R.F., An Application of the Consumer Ethnocentrism Model to French Consumers, "International Business Review" 2005, Vol. 14.
 93. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki - rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997.
 94. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 95. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, wyd. III, PWE, Warszawa 2003.
 96. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa 2014.
 97. Kamakura W.A., Ramaswami S.N., Srivastava R.K., Applying Latent Trait Analysis in the Evaluation of Prospects for Cross-Selling of Financial Services, "International Journal of Research in Marketing" 1991, Vol. 8, No. 4.
 98. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 99. Karcz K., Kędzior Z., Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, CBiE, UE, Katowice 1999.
 100. Katona G., Psychological Economics, Elsevier, New York 1975.
 101. Kaynak E., Kara A., Consumer Perceptions of Foreign Products: An Analysis of Product-Country Images and Ethnocentrism, "European Journal of Marketing" 2002, Vol. 36, No. 7/8.
 102. Kester W.C., Governance, Contracting, and Investment Horizons: A Look at Japan and Germany, "Journal of Applied Corporate Finance" 1992, No. 2.
 103. Kędzior Z., Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, AE, Katowice 2003.
 104. Kędzior Z., Panel gospodarstw domowych jako źródło informacji marketingowej, Zeszyty Naukowe, nr 141, AE, Katowice 1997.
 105. Kędzior Z., Karcz K., Modele zachowań gospodarstw domowych przedsiębiorstw (lata 2000-2010), CBiE AE, Katowice 1998.
 106. Khan M.N., Rizvi S.R., Consumer Ethnocentrism: Relevance and Implications for Marketers, "ICFAI Journal of Consumer Behavior" 2008, Vol. 3, No. 1.
 107. Kieżel E., Typologia konsumentów w świetle zachowań rynkowych [w:] Metody badań marketingowych, AE, Kraków 1996.
 108. Klein J.G., Ettenson R., Morris M.D., The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China, "Journal of Marketing" January 1998, Vol. 62, No. 1.
 109. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, E. Kieżel (red.), PWE, Warszawa 2010.
 110. Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian kwiecień-lipiec 2010, GUS, Warszawa 2010.
 111. Konsument na rynku - postawy wobec produktów, Z. Kędzior (red.), AE, Katowice 2003.
 112. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 113. Kotler Ph., Keller K., Framework for Marketing Management, Pearson Higher Education, New York 2009.
 114. Kotler P., Keller K., Brady M., Goodman M., Hansen T., Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 2009.
 115. Kotlorz D., Rynek pracy w systemie społecznej gospodarki rynkowej, WN PWN, Warszawa 2000.
 116. Kowalewski E., Definicje pojęcia ubezpieczenia [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, T. Sangowski (red.), OW Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 117. Kramer J., Marketingowe badania rynku, AE, Katowice 1995.
 118. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2000.
 119. Kucukemiroglu O., Market Segmentation by Using Consumer Lifestyle Dimensions and Ethnocentrism. An Empirical Study, "European Journal of Marketing" 1999, Vol. 33.
 120. Kufel J., Mruk H., Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, AE, Poznań 1998.
 121. Kusińska A., Segmentacja rynku i typologia konsumentów, IBRKK, Warszawa 2009.
 122. Kusińska A., Typologia konsumentów a projektowanie rynku, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 1990.
 123. Kusińska A., Typologia konsumentów w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw [w:] U progu gospodarki rynkowej - dylematy przedsiębiorstw i konsumentów, IRWIK, Warszawa 1990.
 124. Kusińska A., Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych, IRWIK, Warszawa 1990.
 125. Kusińska A., Tradycjonalizm, nowoczesność, wartości symboliczne i racjonalność jako wyznaczniki zachowań konsumenckich na rynku [w:] Konsument, gospodarstwo domowe, rynek, Z. Kędzior (red.), AE, Katowice 2007.
 126. Lambkin M., Foxall G., Raaij F. von, Heilbrunn B., Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, WN PWN, Warszawa 2001.
 127. Łapczyński M., Drzewa klasyfikacyjne CART jako alternatywa dla klasycznych metod analizy danych marketingowych, "Zeszyty Naukowe KSW. Zarządzanie" 2005.
 128. Leksykon marketingu, J. Altkorn (red.), WN PWN, Warszawa 1998.
 129. Leksykon sfery spożycia. Terminologia i metodyka badań, H. Szulce (red.), PTE, Poznań 1988, za: A. Wróbel, Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 130. Lindquist J.D., Vida I., Plank R.E., Fairhurst A., The Modified CETSCALE: Validity Tests in the Czech Republic, Hungary and Poland, "International Business Review" 2001, Vol. 10, No. 5.
 131. Luque-Martinez T., Ibanez-Zapata J., Barrio-Garcia S., Consumer Ethnocentrism, Measurement - an Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE in Spain, "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No. 11/12.
 132. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA. Teoria i zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 133. Luthy M., Conducting International Consumer Ethnocentrism Surveys, "Journal of International Business Research" 2007, Vol. 6, No. 2.
 134. Lynn R., The Sociobiology of Nationalism, "New Society" July 1976.
 135. Mangnale V.S., Potluri R.M., Degufu H., A Study on Ethnocentric Tendencies of Ethiopian Consumers, "Asian Journal of Business Management" 2011, Vol. 3, No. 4.
 136. Market Analyzes - Financial Sector, DG SANCO, Brussels 2009.
 137. Marketing of Services, J.H. Donnelly, W.R. George (eds.), American Marketing Association, Chicago 1981.
 138. Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa 1976, za: K. Karcz, Z. Kędzior, Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, CBiE UE, Katowice 1999.
 139. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 140. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, E. Gatnar, M. Walesiak (red.), AE, Wrocław 2004.
 141. Mihalyi L.J., Ethnocentrism vs. Nationalism: Origin and Fundamental Aspect of a Major Problem of Future, "Homboldt Journal of Social Relations" 1984, Vol. 12, No. 1.
 142. Milewski R., Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2000.
 143. Milic-Czerniak R., Orientacja na klienta w marketingu bankowym [w:] Marketing bankowy - doświadczenia i perspektywy, R. Milic-Czerniak i R. Dobiegała-Korona (red.), WSZiM, Warszawa 2003.
 144. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa 2001.
 145. Mowen J.C., Consumer Behavior, Macmillan Publishing, New York 1987.
 146. Murray K.B., A Test of Services Marketing Theory: Consumer Information Acquisition Activities, "Journal of Marketing" 1991, Vol. 55.
 147. Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, Czytelnia StatSoft, http://www.statsoft.p1/portals/0/Downloads/Metody ilościowe iJakosciowe_badan_rynkowychj_marketingowych.pdf (dostęp: 19.07.2015).
 148. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
 149. Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text, Warszawa 1998.
 150. Netemeyer R.G., Durvasula S., Lichtenstein D.R., A Cross-National Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research" 1991, Vol. 289, No. 3.
 151. Nielsen J., Spence M., A Test of the Stability of the CETSCALE, A Measure of Consumers' Ethnocentric Tendencies, "Journal of Marketing Theory and Practice" 1997, Vol. 5.
 152. Nishina S., Japanese Consumers: Introducing Foreign Products/Brands into the Japanese Market, "Journal of Advertising Research" 1990, Vol. 4-5.
 153. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Tom 6, WN PWN, Warszawa 1996.
 154. Nowak S., Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2007.
 155. Nowotarska-Romaniak B., Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 156. Orłowski W., Kryzys finansowy a pozycja Zachodu [w:] Kryzys a pozycja międzynarodowa Zachodu, R. Kuźniar (red.), Scholar, Warszawa 2011.
 157. Oliver A.L., Ebers M.: Networking Network Studies: An Analysis of Conceptual Configurations in the Study of Inter-Organizational Relationships, "Organization Studies" 1998, Vol. 19, No. 4.
 158. Finanse publiczne. Teoria i praktyka, S. Owsiak (red.), WN PWN, Warszawa 2006.
 159. Panayides P., Coefficient Alpha. Interpret with Caution, "Europe's Journal of Psyehology" 2013, Vol. 9(4).
 160. Peter J.P., Olson J.C., Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin - McGraw Hill, Boston 2002.
 161. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak, B., System finansowy w Polsce, WN PWN, Warszawa 2008.
 162. Pohorille M., Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego [w:] Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, UW, Warszawa 1980.
 163. Poiesz T., Robben H., Individual Reactions to Advertising: Theoretical and Methodological Developments, "International Journal of Advertising" 1997, Vol. 2.
 164. Polański Z., Instytucje finansowe a przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 11.
 165. Polański Z., System finansowy [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański (red.), WN PWN, Warszawa 2001.
 166. Popularna Encyklopedia Powszechna, FOGRA, Kraków 1995.
 167. Prahalad C.H., Krishnan S., Nowa era innowacji, WN PWN, Warszawa 2010.
 168. Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, K. Kieżel (red.), PWE, Warszawa 2004.
 169. Rawwas M.Y.A., Rajendran K.N., Wiihrer G.A., The Influence of World-Mindedness and Nationalism on Consumer Evaluation of Domestic and Foreign Products, "International Marketing Review" 1996, Vol. 13, No. 2.
 170. Ray J.J., Racism, Conservatism and Social Class in Australia: With German, Californian and South African Comparisons, "Personality and Individual Differences" 1990, Vol. 11, No. 2.
 171. Raymond M., Tomorrow People: Future Consumers and How to Read Them, Financial Times Press, New York 2003.
 172. Riefler P., Diamantopoulos A., Consumer Cosmopolitanism: Review and Replication of the CYMYC Scale, "Journal of Business Research" 2009, Vol. 62, No. 4.
 173. Risk Taking and Information Handing in Consumer Behavior, D.F. Cox (red.), Harvard University Press, Boston 1967.
 174. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/ rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2013,2,8.html# (dostęp: 12.03.2015).
 175. Roselius T., Consumer Rankings of Risk Reduction Methods, "Journal of Marketing" 1971, Vol. 35.
 176. Rozwój systemu finansowego w Polsce 2013 r., NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx? i=/systemfinansowy/rozwoj.html (dostęp: 31.03.2015).
 177. Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, AE, Kraków 1996.
 178. Rushton J.P., Genetic Similarity, Human Altruism, and Group Selection, "Behavioral and Brain Sciences" 1989, Vol. 12.
 179. Ruyter K. de, Birgelen M. van, Wetzels M., Consumer Ethnocentrism in International Services Marketing, "International Business Review" 1998, Vol. 7.
 180. Rybczyński T.M., Ewolucja systemu finansowego. Giełdowe bitwy i keiretsu [w:] System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański (red.), WN PWN, Warszawa 2001.
 181. Rynkowe zachowania konsumentów, E. Kieżel (red.), AE, Katowice 2000.
 182. Rytelewska G., Indywidualizacja potrzeb i preferencji klientów detalicznych usług bankowych [w:] Marketing bankowy. Doświadczenia i perspektywy, WSZiM, Warszawa 2003.
 183. Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, AE, Kraków 2004.
 184. Sajdakowska M., Etnocentryzm konsumencki - czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów na rynku żywności, "Acta Scientiarum Polonarum. Technologia Alimentaria" 2003, Vol. 2, No. 1.
 185. Schiffman L.G., Bednall D., O'Cass A., Paladino A., D'Alessandro S., Kanuk L.L., Consumer Behaviour, Prentice Hall, New Jersey 2008.
 186. Schooler R.D., Bias Phenomena Attendant to the Marketing of Foreign Goods in the US, "Journal of International Business Studies" 1971, Vol. 2, No. 1.
 187. Shankarmahesh M.N., Consumer Ethnocentrism: An Integrative Review of Its Antecedents and Consequences, "International Marketing Review" 2006, Vol. 23, No. 2.
 188. Sharma S., Shimp T.A., Shin J., Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No 1.
 189. Shimp T.A., Sharma S., Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research" 1987, Vol. 24, No. 3.
 190. Shoham A., Brencic M.M., Compulsive Buying Behavior, "The Journal of Consumer Marketing" 2003, Vol. 20, No. 2/3.
 191. Sillamy N., Słownik psychologii, Książnica, Katowice 1995.
 192. Simon H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
 193. Sinkovics R., Holzmiiller H., Ethnocentrism. A Key Determinant in International Corporate Strategy Formulation? EIBA International Conference, Warsaw 1994.
 194. Sjoberg L., The Risks of Risk Analysis, "Acta Psychologica" 1980, Vol. 60.
 195. Smith W.R., Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Market Strategies, "Journal of Marketing" 1976, No. 1, za: S. Smyczek, Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2001.
 196. Smyczek S., Consumer Post-Purchase Dissonance on Financial Services Market. Case Study of Poland [w:] Marketing and Business Strategies for CEE, R. Springer, P. Chadraba (eds.), Wirtschaftsuniversitat, Wien 2008.
 197. Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 11.
 198. Smyczek S., Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych [w:] Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, E. Kieżel (red.), AE, Katowice 2006.
 199. Smyczek S., Lojalność konsumenta na rynku - wybrane zagadnienia, AE, Katowice 2001.
 200. Smyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, AE, Katowice 2007.
 201. Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.
 202. Smyczek S., Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, AE, Katowice 2001.
 203. Smyczek S., Glowik M., Ethnocentrism of Polish Consumers as a Result of the Global Economic Crisis, "Journal of Customer Behaviour" 2011, Vol. 10, No. 2.
 204. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku - zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
 205. Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Consumer Behaviour. A European Perspective, Prentice-Hall Europe, Paris 1999.
 206. Solomon M.R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K., Consumer Behaviour, Financial Times Press, New York 2010.
 207. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, WSPiZ, Warszawa 2003.
 208. Sterowanie rynkiem i konsumpcją. Słownik terminologiczny, L. Żabiński (red.), AE, Katowice 1988.
 209. Stolarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 210. Stone R.N., Gronhaug K., Perceived Risk: Further Considerations for the Marketing Discipline, "European Journal of Marketing" 1993, Vol. 27, No. 3.
 211. Strutton D., Vitell S.J., Pelton L.E., How Consumers May Justify inappropriate Behavior in Market Settings: An Application on the Techniques of Neutralization, "Journal of Business Research" 1994, Vol. 30, No. 3.
 212. Suh T., Kwon I.-W.G., Globalization and Reluctant Buyers, "International Marketing Review" 2002, Vol. 19, No. 6.
 213. Sumner W.G., Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, Ginn & Company, New York 1906.
 214. Swadźba S., Systemy gospodarcze i ich ewolucja, AE, Katowice 2000.
 215. System finansowy w Polsce, B. Pietrzak, Z. Polański (red.), WN PWN, Warszawa 2001.
 216. Szromnik A., Etnocentryzm konsumencki jako zjawisko społeczne i problem badawczy [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, AE, Katowice 1998.
 217. Szromnik A., Negatywne procesy zmian rynku ubezpieczeniowego w świetle koncepcji "błędnych kół", Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000, nr 7-8.
 218. Szromnik A., Figiel A., Etnocentryzm konsumencki jako bariera rozwoju wymiany handlowej [w:] Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, AE, Kraków 1997.
 219. Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE, "Konsumpcja i Rozwój" 2013, nr 1.
 220. Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 2), "Marketing i Rynek" 2014, nr 5.
 221. Ślązak E., Bankowość detaliczna w Polsce, "Bank i Kredyt" 2005, nr 2.
 222. Śnihur J., Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych, Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 594 (54), Szczecin, 2010.
 223. Światowy G., Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody ich poznania i kształtowania, PWE, Warszawa 2006.
 224. Thaler R., Toward a Positive Theory of Consumer Choice, "Journal of Economic Behavior and Organization" 1980, No. 1.
 225. Tranfield D., Denyer D., Smart P., Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review, "British Journal of Management" 2003, Vol. 14, No. 3.
 226. Treder H., Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 227. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, W. Ronka-Chmielowiec (red.), PWE, Warszawa 2002.
 228. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, T. Sangowski (red.), OW Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 229. Urban W., Simieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, WN PWN, Warszawa 2008.
 230. Ustawa z dnia 5 września 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. Nr 141, poz. 1176, wraz zpóźn. zm.
 231. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 z późn.zm.
 232. Vida I., Fairhurst A., Factors Underlying the Phenomenon of Consumer Ethnocentricity: Evidence from Four Central European Countries, "International Review of Retail, Distribution and Consumer Research" 1999, Vol. 9.
 233. Vivek S.D., Patwardhan A.M., Dalela V., A Study of Service Ethnocentrism and Its Relationship with Social Connectedness, "Journal of Services Research" 2011, Vol. 11.
 234. Wallin J.A., Bibliometric Methods: Pitfalls and Possibilities, "Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology" 2005, Vol. 97.
 235. Wang C.L., Chen Z.X., Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Domestic Products in a Developing Country Setting: Testing Moderating Effects, "Journal of Consumer Marketing" 2004, Vol. 21, No. 6.
 236. Watson G., Johnson D., Social Psychology: Issues and Insights, J.B. Lippincott, New York 1972.
 237. Watson J.J., Wright K., Consumer Ethnocentrism and Attitudes toward Domestic and Foreign Products, "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No. 9-10.
 238. Wei Y., Does Consumer Ethnocentrism Affect Purchase Intentions of Chinese Consumers? Mediating Effect of Brand Sensitivity and Moderating Effect of Product Cues, "Journal of Asia Business Studies" 2008, Vol. 3, Iss. 1.
 239. Witkowski T.H., Consumer Ethnocentrism in Two Emerging Markets: Determinants and Predictive Validity, "Advances in Consumer Advances in Consumer Research" 1998, Vol. 25.
 240. Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, WN PWN, Warszawa 1998.
 241. Wolanin-Jarosz E., Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym - studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa 2015.
 242. Wolanin-Jarosz E., Porównanie postaw etnocentrycznych konsumentów polskich i rumuńskich - wyniki badań empirycznych, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr 5-6, tom 2.
 243. Wong C.Y., Polonsky M.J., Garma R., The Impact of Consumer Ethnocentrism and Country of Origin Sub-Components for High-Involvement Products on Young Chinese Consumers' Product Assessments, "Asia Pacific Journal of Marketing - & Logisics" 2008, No. 20 (4).
 244. Wosińska W., Psychologia życia społecznego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 245. Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, WN Scholar, Warszawa 2009.
 246. Yorke D.A., The Definition of Market Segments for Banking Services', "European Journal of Marketing" 1982, Vol. 16, No. 3.
 247. Yumus M., Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, Concordia, Warszawa 2011.
 248. Zachowania konsumentów-determinanty, racjonalność, E. Kieżel (red.), AE, Katowice 2003.
 249. Zachowania podmiotów rynkowych, J. Kramer (red.), PWE, Warszawa 1999.
 250. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, K. Karcz, Z. Kędzior (red.), AE, Katowice 2001.
 251. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, E. Kieżel, S. Smyczek (red.), Placet, Warszawa 2011.
 252. Zawadzka Z., Systemy bankowe, Poltext, Warszawa 1994.
 253. Zawartka P., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002, nr 1.
 254. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 255. Zięba K., Zastosowanie metody IAT oraz CETSCALE do oceny poziomu etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing przyszłości - trendy, strategie, instrumenty, ZNUSz, 2007.
 256. Zięba K., Ertmański S., Rola etnocentryzmu konsumenckiego oraz kraju pochodzenia produktu w podejmowaniu decyzji zakupowych konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 438.
 257. Żabiński L., Wyzwania współczesności a marketing. Konsumpcjonizm. Kryzys globalny. Innowacje i rozwój, "Forum. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2011, nr 22.
 258. Żurawicki S., Drogi dociekań ekonomicznych, WN PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu