BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielska Anna (Politechnika Warszawska), Krupińska Ilona (Politechnika Warszawska)
Title
Ocena potencjału środowiska przyrodniczego i kierunków rozwoju jako element planowania przestrzennego gminy wiejskiej
Assessment of the Natural Environment Potential and Directions of Development as an Element of Spatial Planning of a Rural Commune
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 473-484, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Planowanie przestrzenne, Środowisko przyrodnicze
Rural areas, Rural development, Spatial planning, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich jest determinowany między innymi urbanizacją, rozwojem sieci komunikacyjnej i produkcji rolnej, w konsekwencji prowadząc do zmiany funkcji i wartości gruntu. Przeprowadzenie oceny potencjału środowiska przyrodniczego pozwala na ustalenie zakresu działań prowadzących do wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Celem badań było określenie potencjału środowiska przyrodniczego dla potrzeb rozwoju wsi, szczególnie współistnienia funkcji turystycznej, rolniczej. Wykorzystano znane z literatury metody waloryzacji środowiska przyrodniczego i przestrzeni rolniczej, wprowadzając modyfikację mającą na celu optymalne określenie potencjału przyrodniczego badanego obszaru. Badania przeprowadzono na obrębie Brwilno, gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie. Waloryzacje wykonano metodą bonitacji punktowej, przypisując punkty każdemu z pięciu elementów zarówno przy ocenie potencjału turystycznego jak i rolniczego. Dotychczas stosowane metody zmodyfikowano wyróżniając czynniki, które w sposób najbardziej odpowiedni scharakteryzują badany teren. Zmieniono również wagi punktowe poszczególnych cech. Z przeprowadzonych badań wynika, że obręb Brwilno posiada potencjał turystyczny i rolniczy, jest również atrakcyjny dla rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rezydencjonalnej, co może wywoływać konflikty przestrzenne.(abstrakt oryginalny)

The process of space development in rural areas is determined among others by urban planning and development of the transportation network and agricultural production, as a consequence leading to a change in the function and value of land. The assessment of the potential of the natural environment permits the determination of the scope of activities ensuring multifunctional and sustainable development of rural areas. The objective of the study was to determine the potential of the natural environment for the purposes of rural development, and particularly the co-existence of the tourist and agricultural functions. The study applied methods of valorisation of the natural environment and agricultural space known from the literature. A modification was introduced aimed at the optimal determination of the environmental potential of the study area. The research was conducted in area Brwilno, commune Stara Biała, district Płocki, province Mazowieckie. The valorisations were performed by means of point bonitation, ascribing points to each of five elements in the assessment of both tourist and agricultural potential. The methods applied so far were modified by emphasising factors the most accurately characterising a given area. Point weights of particular parameters were also changed. According to the performed study, area Brwilno shows tourist and agricultural potential. It is also attractive for the development of detached-house and residential function, which may result in spatial conflicts.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zimny L. 1995, Leksykon rolniczy PWN. Wydawnictwo PWN
 2. Cichowska J. 2011. Znaczenie walorów przyrodniczych w rozwoju agroturystyki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10
 3. Krekhovetska I. 2014. Potencjał rekreacyjny górskich terenów wiejskich w rejonie rożniatowskim w obwodzie iwano-frankowskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ I
 4. Gonda-Soroczyńska E. 2011. Niewykorzystany potencjał turystyczny Srebrnej Góry. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 10
 5. Borkowska-Niszczota M, 2014. Ocena potencjału turystycznego obszarów przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, Economics and Management - 1/2014, s. 311-332.
 6. Witek T., Górski T., 1977. Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Wyd. Geodezyjne
 7. Bieda A., Hanus P., Hycner R., Geodezyjne podstawy planowania przestrzennego, wyd. GALL, Warszawa 2012
 8. Woch F., Wytyczne techniczne do opracowania programów urządzeniowo - rolnych gmin, Instrukcja upowszechnieniowa Nr 150, IUNG, Puławy 2008
 9. Bródka S., Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego, Czasopismo Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, 2010, t.27
 10. Hopfer A., Cymerman R., Nowak A., Ocena I waloryzacja gruntów wiejskich, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1982
 11. Plan odnowy miejscowości Brwilno na lata 2011 - 2018, 2011
 12. Warszyńska J. 1972. Ocena walorów turystycznych miejscowości położonych w dorzeczu Białej Dunajcowej. Folia Geographica. Series. Geographica-Oeconomica 5.
 13. Malinowska E., Teoria regionu i regionalizacja. Potencjał przyrodniczy i kierunki zagospodarowania regionu, materiały wykładowe, Warszawa 2010
 14. Dudzińska M.,. Czynniki oceniające rolniczą przestrzeń produkcyjną. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011/ 01
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.033
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu