BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Title
Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo
Prosumption as the Way of Gaining the Success by an Enterprise
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 21-33, tab., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Prosumpcja, Klient, Współpraca marketingowa, Sukces przedsiębiorstwa, Prosument
Prosumption, Customer, Marketing cooperation, Success of the company, Prosumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z aktywnością prosumpcyjną nabywców w kontekście możliwości osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo. Sformułowano dwie hipotezy badawcze: H1 - młode osoby wykazują największą aktywność rynkową; H2 - młode osoby mają większe oczekiwania dotyczące przyszłej roli rynkowej w porównaniu z osobami ze starszych grup wiekowych. Na podstawie wyników badań pierwotnych określono m.in. zakres faktycznej i oczekiwanej aktywności prosumpcyjnej respondentów, dokonując jego analizy porównawczej dla reprezentantów czterech grup wiekowych. Hipoteza H1 została potwierdzona jedynie w przypadku form aktywności cechujących grupę określoną jako potencjalni prosumenci, zwłaszcza w odniesieniu do dzielenia się opiniami z producentami. Hipoteza H2 została potwierdzona. Można jednak zauważyć, że niezależnie od grupy wiekowej oczekiwania ankietowanych nie były spełnione, co może negatywnie wpływać na możliwości odniesienia sukcesu rynkowego przez oferenta. (abstrakt oryginalny)

In the article the problems of prosumption activity of customers in the context of possibilities of gaining the market success by an enterprise were presented. Two research hypotheses were formulated: H1 - young persons show the biggest market activity, H2 - young persons have the bigger expectations related to future market role than older persons. On the base of the results of the field research the scope of respondents' actual and expected prosumption activity was defined. The comparison analysis of it was conducted for the representatives of four age groups. The hypothesis H1 was confirmed in the case of the group of potential prosumer only (especially for sharing their opinions with producers). The hypothesis H2 was confirmed in the whole. One can states that respondents' expectations weren't satisfied. It may be the factor negatively influencing on possibilities to gain the market success by an offerer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adeosun L. P. K., Ganiyu R. A. (2013), Corporate Reputation as a Strategic Asset, "International Journal of Business and Social Science", Vol. 4, No. 2.
 2. Belak J., Milfelner B. (2012), Enterprise Culture as One of the Enterprise's Key Success Factors (Integral Management Approach): Does the Internal and External Cultural Orientation Matter?, "Acta Polytechnica Hungarica", Vol. 9, No. 3.
 3. Cameron K., Quinn R. (1999), Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, Addison-Wesley, Boston.
 4. Czerska M., Rutka R. (2014), Kształtowanie kultury organizacji poprzez styl kierowania, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 183.
 5. Dollinger M. J. (2003), Resources and Capabilities, in: Entrepreneurship: strategies AND Resources, Dollinger M. J. (ed.), Prentice Hall, New Jersey.
 6. Fox S. (2013), Paradigm shift: Do-It-Yourself (DIY) invention and production of physical goods for use or sale, "Journal of Manufacturing Technology Management", Vol. 24, No. 2.
 7. Fox S. (2014), Third Wave Do-It-Yourself (DIY): Potential for prosumption, innovation, and entrepreneurship by local populations in regions without industrial manufacturing infrastructure, "Technology in Society", Vol. 39.
 8. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Haffer R., Glińska-Neweoe A. (2013), Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_7.pdf, dostęp dnia 5.02.2016.
 10. Homburg C., Pflesser C. (2000), A Multiple-Layer Model of Market-oriented Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes, "Journal of Marketing Research", Vol. 37.
 11. http://sjp.pwn.pl/slowniki/sukces.html, dostęp dnia 5.02.2016.
 12. Klotz J., Vignali C. (2010), Positive reputation - a factor of success - using the example of German food retail companies, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 6, No. 4, http://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/WREMSD.2010.037106, dostęp dnia 6.02.2016.
 13. Kotler Ph., Keller K. L. (2015), Marketing Management, Global Edition, Pearson, Upper Saddle River.
 14. Larsen P., Lewis A. (2007), How award-winning SMEs manage the barriers to innovation, "Creativity and Innovation Management", Vol. 16, No. 2.
 15. Mitręga, M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", t. 11, nr 1.
 16. Ng H. S., Kee D. M. H. (2012), Development of Intangible Factors for SME Success in a Developing Country, "International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences", Vol. 2, No. 12.
 17. Nogalski B., Staciwa D. (2012), Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - case research, "Management", nr 1.
 18. Perez E., Canino R. (2009), The importance of Entrepreneur's perception of success, "Review of International Comparative Management", Vol. 10, No. 5.
 19. Perren L. (2000), Factors in the growth of micro-enterprises: Exploring the implications, "Journal of Small Business and Enterprise Development", Vol. 7, No. 1.
 20. Ritzer G., Dean P., Jurgenson N. (2012), The Coming of Age of the Prosumer, "American Behavioral Scientist", Vol. 56, No. 4.
 21. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 22. Szul E. (2015), Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, https://www.ur.edu.pl/file/43403/29.pdf, dostęp dnia 14.02.2016.
 23. Tapscott D. (2008), Growing up digital: How the Net generation is changing your world, McGraw-Hill, New York.
 24. Webster C. (1995), Marketing Culture and Marketing Effectiviness in Service Firms, "Journal of Services Marketing", Vol. 9, No. 2.
 25. Zakrzewska-Bielawska A. (2007), Czynniki sukcesu dużych polskich firm produkcyjnych, http://www.zakrzewska-bielawska.pl/new/1414194734_publikacja_9_2007.pdf, dostęp dnia 5.02.2016.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu