BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaskulska Jagoda (Nicolaus Copernicus University in Torun), Jaskulski Maciej (Nicolaus Copernicus University in Torun; dr A. Jurasz University Hospital in Bydgoszcz, Poland)
Title
Working Time of Doctors in Medical Entities Taking into Account Practical Application of Working Time Systems
Source
Torun Business Review, 2015, nr 14(1), s. 95-110, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Czas pracy, Pomiar czasu pracy, Personel medyczny, Prawodawstwo, System pracy
Working time, Measuring work time, Medical staff, Legislation, System of work
Note
summ.
Abstract
The paper discusses the process of planning the working time of doctors on duty in medical entities. Contrary to popular belief, this process is very complex. Drawing conclusions and formulation of a general view requires a study of numerous labour law institutions taking into account the specificity of the healthcare sector. The problem with planning the working time of a doctor on duty is that the employee is actually not working during all their formal working hours. In such cases it seems right to aim to reduce the number of not-working hours and complete the doctor's weekly workload with medical duty hours only when necessary. The authors present how theoretical deliberations on designing working time schedules are manifested in practice. They take into account the basic assumptions concerning working lime, specific provisions of the Medical Services Act and the recent decisions of the Supreme Court (further referred to as: SC). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gotkowska A.: Definicja dyżuru medycznego. Komentarz praktyczny. Lex nr 84064.
 2. Kajda Ł.: Wymiar czasu pracy w podmiotach leczniczych. Komentarz praktyczny. Lex nr 131314.
 3. Kubot Z. (2014). Dopełnienie normalnych godzin pracy godzinami dyżuru medycznego. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". 1/2014.
 4. Nałęcz M. (2011). Czas pracy. [w:] W. Muszalski (Eds.), Kodeks Pracy. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Pisarczyk Ł.M. (2011). Czas pracy. [w:] L. Florek (Eds.), Kodeks Pracy. Komentarz, Warszawa: Lex Wolters Kluwer Business.
 6. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.U.UE.L.2003.299.9.
 7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Dz.U. 2014.1502.
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dz.U.2015.618.
 9. Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie czasu trwania dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 r. (2007) Retrieved from http://www2.mz.gov.pl.
 10. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2007 r., C-437/05.
 11. Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 6 listopada 2014 r., I PZP 2/14.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2013 r., I PK 293/12.
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2013 r., III PK 110/12.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19197/tbr.v14i1.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu