BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Deska Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Metodyka określania zmian stanu geometrycznego konstrukcji przekrycia wiszącego w warunkach obciążenia
Methodology of Determining Changes of a Geometric State of a Suspended Roof in Load Conditions
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 273-285, rys., bibliogr. 17 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Budownictwo, Równoważenie obciążenia, Pomiary, Metody analityczno-obliczeniowe
Construction, Load balancing, Measurement, Analytical and computational methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono metodykę określania zmian stanu geometrycznego konstrukcji zawierającą sposób prowadzenia pomiarów oraz możliwe do zastosowania warianty obliczeniowe. Obiektem badań szczegółowych, których wyniki prezentowane są w pracy jest przekrycie wiszące Amfiteatru w Koszalinie. W badaniach wykorzystano bazę danych o obiekcie, zawierającą wyniki ponad 40 pomiarów okresowych konstrukcji z okresu 2006-2015 r. a, prowadzonych w różnych (rejestrowanych podczas pomiarów) warunkach zewnętrznych - również przy różnym obciążeniu temperaturą oraz śniegiem i lodem. Wyniki wcześniejszych badań prowadzonych na obiekcie testowym m.in. (Deska 2013; Kaczmarek i Śpiewak 2014b), a także prowadzone dla innych konstrukcji (Odziemczyk 2014) zwracają uwagę na istotny wpływ obciążenia konstrukcji stalowych temperaturą, a tym samym konieczność jego uwzględnienia przy ocenie stanu geometrycznego, określaniu przemieszczeń, przede wszystkim w warunkach dodatkowego obciążenia śniegiem i lodem. W pomiarach okresowych wykorzystano tachimetr elektroniczny i metodę biegunową z zastosowaniem stanowiska swobodnego. W obliczeniach wykorzystano metodę porównawczą (różnic współrzędnych) oraz wykorzystano narzędzia analizy statystycznej i opracowane wcześniej w oparciu o nie modele obliczeniowe. Porównano wyniki otrzymywane z wykorzystaniem obu podejść i poddano je ocenie wskazując zarówno ich możliwości jak i istotne ograniczenia. Zastosowanie zaproponowanej metodyki zapewnia prawidłowe określenie zmian stanu geometrycznego konstrukcji, a wykorzystanie w obliczeniach obu wariantów umożliwia wiarygodną kontrolę.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the methodology to determine changes in the geometric structure containing the conducted measurements and feasible variants of calculations. The object of detailed studies, whose results are presented in this work, is the suspended roof of the open-air theatre in Koszalin. In the research conducted since 2006, a database that contains the results of more than 40 periodic measurements of the structure carried out in different (registered during measurements) external conditions (including different temperature, snow and ice load) was used. The previous research conducted at this facility, among others, (Deska 2013, Kaczmarek and Śpiewak 2014b), as well as for other structures (Odziemczyk 2014) draws attention to the important influence of the temperature load of steel structures and hence the need for its consideration when assessing the geometric state. Electronic total station and the polar method with free stationing were used in periodic measurements. The calculations used a comparative method (differences of coordinates) and tools of a statistical analysis as well as developed calculation models based on them. The results obtained using both approaches were compared and assessed by indicating both their possibilities and significant limitations. The application of the suggested methodology provides the correct determination of changes in the geometric state of a construction and the use of the variants in calculations enables a reliable control.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deska, K. (2013). An investigation into the influence of a temperature load of a suspended roof in measurements for diagnostic purposes. Geomatics and Environmental Engineering, Wyd. AGH, nr 1/2013, Kraków, 47-56.
 2. Deska, K., Pawłowski, W. (2011). Measurements of large-span roofs - diagnostic aspects. Reports on Geodesy, z. 1/90, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 107-113.
 3. Deska, K., Pawłowski, W. (2013). Measurements of roofs for diagnostic purposes. MOTROL, nr 1(15), Lublin, 29-34.
 4. Filipkowski, J. (1977). Construction of suspended roof over open-air theatre in Koszalin, Poland. Proc. Inst. Civ. Engrs, part 1, 62, Aug. 1977, 463-472.
 5. Filipkowski, J., Jacoszek, J., Deska, K. (2006). Sposób odśnieżania zadaszenia Amfiteatru w Koszalinie, cz. 2. Opracowanie zamawiane na zlecenie MOK w Koszalinie.
 6. Filipkowski, J., Deska, K. (2011). Struktura geometryczna konstrukcji wiszącej i stan przemieszczenia wywołany ciężarem śniegu. Awarie budowlane 2011, Materiały XXV Konferencji Naukowo-Technicznej, Międzyzdroje 24-27 maja 2011, 569-576.
 7. Filipkowski, J., Deska, K. (2012). Badanie konstrukcji dachu obciążonego śniegiem. Builder, nr 1/2012, 81-85.
 8. Filipkowski, J., Deska, K., Jacoszek, J. (2015). Ocena stanu technicznego zadaszenia Amfiteatru pod względem bezpieczeństwa wraz z pomiarem sił w odciągach przekrycia oraz określenie rzeczywistego stanu napięć w konstrukcji, II etap. Opracowanie zamawiane na zlecenie CK 105 w Koszalinie.
 9. Janusz, J. (1996). Metodyka geodezyjnego badania naprężeń i wydłużeń lin w konstrukcjach cięgnowych. Prace IGiK, tom XLIV, z. 94, Warszawa.
 10. Kaczmarek, J., Śpiewak, A. (2014a). Badanie wpływu temperatury i nasłonecznienia na geometrię siatki konstrukcyjnej przekrycia wiszącego. Praca dyplomowa magisterska, Katedra Geodezji WILŚiG PK, Koszalin, promotor dr inż. K. Deska.
 11. Kaczmarek, J., Śpiewak, A. (2014b). Określanie przemieszczeń wybranych węzłów siatki konstrukcyjnej przekrycia wiszącego. Opiekun naukowy dr inż. K. Deska, Materiały XI Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, VII Ogólnopolskiej Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych, 19-25 maj 2014, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, 71-80.
 12. Krentowski, J., Tribułło, R. (2011). Analiza wpływu obciążenia temperaturą na stan odkształceń i zagrożeń konstrukcji budowlanych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, nr 2/2011, 155-162.
 13. Odziemczyk, W. (2014). Analysis of deformations of the skylight construction at the main hall of the Warsaw University of Technology. Reports on Geodesy and Geoinformatics vol. 97, De Gruyter, 35-46
 14. Pałkowski, Sz. (1994). Konstrukcje cięgnowe. WNT, Warszawa.
 15. Przewłocki, S. (red.) (1989). Metrologia cech geometrycznych budowli. Wyd. II, Wyd. Politechniki Łódźkiej, Łódź.
 16. PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenia śniegiem. PKN, Warszawa.
 17. PN-EN 1991-1-5:2005. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne. PKN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.019
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu