BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kończak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Testy permutacyjne: teoria i zastosowania
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, 193s, rys., tab., bibliogr. 168 poz.
Keyword
Wnioskowanie statystyczne, Symulacje komputerowe, Testy statystyczne
Inferential statistics, Computing simulation, Statistical tests
Abstract
W pracy scharakteryzowano zasady konstrukcji testów permutacyjnych, ich własności i przykłady zastosowań. Własności testów opisano wykorzystując symulacje komputerowe, a w szczególności symulacyjnie porównano własności wybranych testów parametrycznych, nieparametrycznych i permutacyjnych, w tym będących autorskimi propozycjami lub modyfikacjami znanych z literatury testów. Przedstawiono również przykłady możliwych zastosowań wybranych testów permutacyjnych, zwracając uwagę na korzyści wynikające z zastosowania tych rozwiązań. Ponieważ zastosowania testów permutacyjnych są nieodłącznie związane z odwołaniem się do odpowiedniego oprogramowania, przy ich omawianiu scharakteryzowano również możliwości wykorzystania programu R i odpowiednich bibliotek do opracowywania stosownych procedur. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A. (2000): Statystyka w zarządzaniu. WN PWN, Warszawa.
 2. Agresti A. (1996): An Introduction to Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York.
 3. Agresti A. (2002): Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York.
 4. Alroy J. (1994): Four Permutation Tests for the Presence of Phylogenetic Structure. "Systematic Biology", Vol. 43.
 5. Aly E.-E.A.A.(1990): Simple Tests for Dispersive Ordering. "Statistics & Probability Letters", Vol. 9.
 6. Bailer A.J. (1989): Testing Variance Equality with Randomization Tests. "Journal of Statistical Computation and Simulation", Vol. 31.
 7. Basso D., Pesarin F., Salmaso L., Solari A. (2009): Permutation Tests for Stochastic Ordering and ANOVA. Springer Science+Business Media, Heidelberg.
 8. Bednarski T. (2013): Rola Jerzego Spławy-Neymana w kształtowaniu metod statystycznej analizy przyczynowości. Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 309.
 9. Bernstein P.L. (1997): Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa.
 10. Berry K.J., Johnston J.E., Mielke Jr. P.W. (2014): A Chronicle of Permutation Statistical Methods. Springer International Publishing, New York.
 11. Białek J. (2014): Confidence Interval for the Consumer Price Index. Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Eds. M. Papież, S. Śmiech. Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
 12. Białek J. (2015): Construction of Confidence Intervals for the Laspeyres Price Index. "Journal of Statistical Computation and Simulation", Vol. 85 (14).
 13. Biecek P. (2014): Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław.
 14. Bingham N.H., Fry J.M. (2010): Regression. Linear Models in Statistics. Springer-Verlag, London.
 15. Bracha Cz. (1984): Propozycje szacowania indeksów ekonomicznych i precyzji ich estymatorów. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Burr I.W. (1974): Applied Statistical Methods. Academic Press, Inc. London.
 17. Carolan A.M., Rayner J.C.W. (2001): One Sample Tests for the Location of Modes of Nonnormal Data "Fournal of Applied Mathematics and Decision Sciences", Vol. 5(1).
 18. Chakraborti S., de Wiel M.A. (2008): A Nonparametric Control Chart Based on the Mann-Whitney Statistic, http://www.win.tue.nl/bs/spor/2003-24.pdf.
 19. Cichomski B., Jerzyński J., Zielinski M. (2013): Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2010. Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 20. Crawley M. (2005): Statistics. An Introduction Using R. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
 21. Curran-Everett D. (2012): Explorations in Statistics: Permutation Methods. "Advanced in Physiology Education", Vol. 36.
 22. Dalgaard P. (2008): Introductory Statistics with R. Spxinger Business+Media, LLC, New York.
 23. Davidson A.C., Hinkley D.V. (1997): Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press, New York.
 24. Domański Cz. (1990): Testy statystyczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Domański Cz. (2010): W setną rocznicę urodzin Stanisława Marcina Ulama. "Kwartalnik Statystyczny", rok XII, nr 1-3.
 26. Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014): Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 27. Domański Cz., Pruska K. (2000): Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa.
 28. Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998): Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych założeniach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 29. Durka P.J. (2003): Wstęp do statystyki współczesnej. Wydawnictwo Adamantan, Warszawa.
 30. Edgington E.S. (1995): Randomization Tests. Marcel Dekker, Inc., New York.
 31. Efron B. (1979): Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. "Annals of Statistics", 7.
 32. Efron B. (1982): The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans. Society for Industrial and Applied Mathematica, Philadelphia.
 33. Efron B., Tibshirani R. (1993): An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall, New York.
 34. Empacher A.B., Sęp Z., Żakowska A., Żakowski W. (1975): Maty słownik matematyczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 35. Everitt B.S., Hothorn T. (2010): A Handbook of Statistical Analyses Using R. Chapmann & Hall/CRC Press, Boca Raton.
 36. Fisher R.A. (1925): Statistical Methods for Research Workers. Oliver and Boyd, Edinburgh.
 37. Flury B. (1997): A First Course in Multivariate Statistics. Springer Science + Business Media, LLC, New York.
 38. Francuz P., Mackiewicz R. (2007): Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 39. Freund R.J., Wilson W.J., Sa P. (2006): Regression Analysis. Statistical Modeling of a Response Variable. Elsevier Inc., San Diego.
 40. Gentle J.E. (2003): Random Number Generation and Monte Carlo Methods. Springer Science+Business Media, Inc., New York.
 41. Godfrey L. (2009): Bootstrap Tests for Regression Models. Palgrave Text in Econometrics, London.
 42. Good P.I. (1994): Permutation Tests: A Practical Guide for Testing Hypotheses. Springer-Verlag, New York.
 43. Good P. (2005): Permutation, Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses. Springer Science Business Media, Inc., New York.
 44. Good P. (2006): Resampling Methods. A Practical Guide to Data Analysis. Birkhauser, Boston-Basel-Berlin 2006.
 45. Greń J. (1987): Statystyka matematyczna. Podręcznik programowany. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 46. Hall P., Hart J.D. (1990): Bootstrap Test for Difference between Means in Nonparametric Regression. "Journal of Statistical Association", Vol. 85.
 47. Hansen M.H., Hurwitz W.N., Madow W.G. (1953): Sample Survey Methods and Theory. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 48. Hao L., Houser D. (2012): Adaptive Procedures for Wilcoxon-Mann-Whitney Test: Seven Decades of Advances, http://comp.uark.edu/~lhao/adaptive.pdf.
 49. Hardle W., Simar L. (2007): Applied Multivariate Statistical Analysis. Springer-Verlag, Berlin-Heildeberg.
 50. Hayes A.F. (1997): Cautions in Testing Variance Equality with Randomization Tests. "Journal of Statistical Computation and Simulation", Vol 59.
 51. Heilpern S. (2007): Funkcje łączące. Wydawnictwo AE, Wrocław.
 52. Hogg R.V., Fisher D.M., Randles R.H. (1975): A Two-sample Adaptive Distribution-free Test. "Journal of the American Statistical Associacion", Vol. 70.
 53. Horton N.J., Kleinman K. (2011): Using R for Data Management, Statistical Analysis, and Graphics. CRC Press, Boca Raton.
 54. Iwasiewicz A. (1999): Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 55. Iwasiewicz A. (2011): Rola statystyki w życiu społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa. "Państwo i Społeczeństwo", r. 11, nr 2.
 56. Kabacoff R.I. (2011): R in Action. Data Analysis and Graphics with R. Manning Publications Co., New York.
 57. Kanji G.K. (2006): 100 Statistical Tests. Sage Publications, London.
 58. Kawakatsu H., Morey M.R. (1999): An Empirical Examination of Financial Liberalization and the Efficiency of Emerging Market Stock Prices. "Journal of Financial Research", 22.
 59. Kennedy P.E. (1995): Randomization Tests in Econometrics. "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 13.
 60. Kems G.J. (2010): Introduction to Probability and Statistics Using R. https://cran.r- project.org/web/packages/IPSUR/vignettes/IPSUR.pdf.
 61. Kim H.J., Fay M., Feuer E.J., Midthune D.N. (2000): Permutation Tests for Joinpoint Regression with Applications to Cancer Rates. "Statistics in Medicine", 19.
 62. Komsta Ł. (2004): Wprowadzenie do środowiska R. https://cran.r-project.org/doc/ contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf.
 63. Kończak G. (2002): Zastosowanie pewnych metod nieparametrycznych w kontroli jakości w toku produkcji. W: Taksonomia 9. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 64. Kończak G. (2006): O teście równości wariancji wykorzystującym metodę bootstrap. W: Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Red. K. Jajuga, M. Walesiak. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 65. Kończak G. (2007): Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji. AE, Katowice.
 66. Kończak G. (2007a): Joint Monitoring of the Mean, Dispersion and Asymmetry in Process Control. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 206.
 67. Kończak G. (2008): O pewnym teście dla weryfikacji hipotezy o równości wartości przeciętnych w k populacjach. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Zeszyty Naukowe 8, tom 2, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 68. Kończak G. (2009): O pewnych problemach testowania hipotez statystycznych w badaniach ekonomiczno-społecznych. W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje dyscyplinarne. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach.
 69. Kończak G. (2010): The Moving Average Control Chart Based on the Sequence of Permutation Tests. Proceedings in Computational Statistics 2010, eds. Y. Lechevallier, G. Saporta, Physica-Verlag, Berlin, Heilderberg.
 70. Kończak G. (2011): On the Moving Block Bootstrap Metod for Monitoring Autocorrelated Processes. W: Statistical inference methods in economic research. red. J. Wywiał. "Studia Ekonomiczne" nr 65, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 71. Kończak G. (2011a): On Monitoring the Average Level of the Process Based on the Sequence of Permutation Tests. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 255.
 72. Kończak G. (2012): On Testing the Significance of the Coefficients in the Multiple Regression Analysis. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 269.
 73. . Kończak G. (2012a): On Testing Multi-directional Hypotheses in Categorical Data Analysis. Proceedings of COMPSTAT 2012, eds. A. Colubi, E.J. Kontoghiorghes, K. Pokianos, G. Gonzalez-Rodriguez.
 74. Kończak G. (2012b): O pewnej metodzie prognozowania procesów z autokorelacją. W: Dylematy ekonometrii 2. Red. J. Biolik. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 75. Kończak G. (2012c): Wprowadzenie do symulacji komputerowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 76. Kończak G. (2014): On the Modification of the Nonparametric Test for Comparing Locations of Two Populations. Proceedings of COMPSTAT 2014, eds. M. Gilli, G. Gonzalez-Rodriguez, A. Nieto-Reyes.
 77. Kończak G. (2015): O pewnej modyfikacji testu adaptacyjnego dla równości wartości oczekiwanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4 (940).
 78. Kończak G., Chmielińska M. (2013): Zastosowanie metod symulacyjnych w analizie wielowymiarowych tablic wielodzielczych. W: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. (red. J. Kolonko, G. Kończak), Studia Ekonomiczne nr 133, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 79. Kończak G., Czogała M. (2009): On the Multivariate Test for Stability of the Population Proportions. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 225.
 80. Kończak G., Miłek M. (2014): Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych. W: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. Red. A.S. Barczak, M. Miśkiewicz-Nawrocka, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 203.
 81. Kończak G., Szerszunowicz M. (2012): Monitorowanie autokorelacyjnego procesu za pomocą łańcuchów Markowa. W: Metody analizy danych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom 892.
 82. Kończak G., Trzpiot G. (2014): Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 83. Kończak G., Wywiał J. (2009): On Testing Linearity of Trend Function. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 225.
 84. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P. (2009): Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe. CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 85. Kremer M. (2003): Randomized Evaluations of Educational Programs in Developing Countries: Some Lessons. "American Economic Review", 93(2).
 86. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1994): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 87. Krzyśko M. (1996): Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 88. Krzyśko M. (2011): Stanisław Marcin Ułam (1909-1984). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 255.
 89. Krzyśko M. (2012): Ułam Stanisław Marcin (1909-1984). W: Statystycy polscy. Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa.
 90. Lahcene B. (2013): On Pearson Families of Distributions and Its Applications. "African Journal of Mathematics and Computer Science Research", Vol. 6(5).
 91. Lehmann E.L. (1986): Testing Statistical Hypothesis. Springer Science+Business Media, Inc., New York.
 92. Lehmann E.L. (2009): Parametric vs. Nonparametric: Two Alternative Methodologies. "Journal of Nonparametric Statistics", Vol. 21.
 93. Lehmann E.L. (2011): Fisher, Neyman, and the Creation of Classical Statistics. Springer Science+Business Media, Inc., New York.
 94. Lehmann E.L., Romano J.P. (2005): Testing Statistical Hypothesis. Springer Science+Business, Inc., New York.
 95. Ledwina T. (2012): Neyman Jerzy (1894-1981). W: Statystycy polscy. Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa.
 96. Legendre P. (2000): Comparison of Permutation Methods for the Partial Correlation and Partial Mantel Tests. "Journal of Statistical Computation and Simulation", Vol. 67.
 97. Legendre P., Legendre L. (1998): Numerical Ecology'. Elsevier Science BV, Amsterdam.
 98. Lepage Y. (1971): A Combination of Wilcoxon's and Ansari-Bradley's Statistics. "Biometrika", Vol. 58.
 99. Lunneborg C. (1999): Data Analysis by Resampling: Concepts and Applications. Duxbury Press, Belmont, CA.
 100. Mahalanobis P.C, (1939): A Sample Suryey of the Acreage tinder Jute in Bengal. "Sankhya", 4.
 101. Manly B.F.J. (2007): Randomization, Bootstrap and Monte Carlo Methods in Biology'. Chapman & Hall, New York.
 102. McGinnis R. (1958): Randomization and Inference in Sociological Research. "American Sociological Review", Vol. 23.
 103. Metropolis N., Ulam S. (1949): The Monte Carlo Method. "Journal of the Statistical Association", Vol. 44, No 247.
 104. Mielke P.W., Berry K.J. Jr. (2007): Permutation Methods. A Distance Ftinction Approach. Springer Science+Business Media, LLC. New York.
 105. Miłek M., Kończak G. (2015): On the Method of Detecting Changes in Trend Using Permutation Tests. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 1 (311).
 106. Minnotte M.C. (1997): Nonparametric Testing of Existence of Modes. "The Annals of Statistics", Vol. 25, No. 4.
 107. Montgomery D.C. (2009): Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 108. Montgomery D.C., Runger G.C. (2002): Applied Statistics and Probability for Engineers. John Wiley & Sons, Inc., New York.
 109. Murrell P. (2006): R Graphics. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
 110. Neyman J., Pearson E.S. (1928): On the Use and Interpretation of Certain Test Criteria for Purposes of Statistical Inference: Part I. "Biometrika" 20A.
 111. Newman J.R. (1988): The World of Mathematics: A Small Library of the Literature of Mathematics from Ah-mose the Scribe to Albert Einstein. Tempus Press, Redmond, Washington.
 112. O'Gorman T.W. (2012): Adaptive Tests of Significance Using Permutations of Residuals with R and SAS. John Wiley and Sons, New Jersey.
 113. Ord J.K. (2006): Pearson System of Distributions. Encyclopedia of Statistical Sciences, 9.
 114. Ostasiewicz W. (2012): Myślenie statystyczne. Oficyna a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 115. Pawłowski Z. (1980): Statystyka matematyczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 116. Pearson K. (1900): On the Criterion that a Given System of Deviations from the Probable in the Case of a Correlated System of Variables is such that It Can Be Reasonably Supposed to Have Arisen from Random Sampling. "Philosophical Magazine Series" 5, 50(302).
 117. Pearson K. (1902): On the Systematic Fitting of Curves to Observations and Measurements I. "Biometrika", No 1.
 118. Pearson K. (1902): On the Systematic Fitting of Curves to Observations and Measurements II. "Biometrika", No 2.
 119. Perry M.B., Pignatiello J.J. Jr. (2006): Estimation of the Change Point of a Normal Process Mean with a Linear Trend Disturbance in SPC. "Quality Technology & Quantitative Management", Vol. 3, No 3.
 120. Pesarin F. (2001): Multivariate Permutation Tests with Applications in Biostatistics. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 121. Pesarin F., Salmaso L, (2010): Permutation Tests for Complex Data. Theory, Applications and Software. John Wiley & Sons, Inc., Chichester.
 122. Pilatowska M. (2006): Repetytorium ze statystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 123. Pitman E.J.C. (1937): Significance Tests which May Be Applied to Samples from Any Populations. Supplement to the "Journal of the Royal Statististical Society" 4.
 124. Polko D., Kończak G. (2013): On Time Series Prediction Based on Control Chart. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 286.
 125. Quenouille M.H. (1949): Problems in Piane Sampling. "The Annals of Mathematical Statistics", Vol. 20 (3).
 126. Ramberg J.S., Dudewicz E.J., Tadikamalla P.R., Mykytka E.F. (1979): A Probability Distribution and Its Uses in Fitting Data. "Technometrics", Vol. 21, No. 2.
 127. Rao C.R. (1994): Statystyka i prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 128. Rencher A.C. (2002): Methods of Multivariate Analysis. Wiley-Interscience, New York.
 129. Robert Ch.P., Casella G. (2010): Introducing Monte Carlo Methods with R. Springer Science+Business, New York.
 130. Rubin D,B. (1974): Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Nonrandomized Studies. "Journal of Educational Psychology", 66.
 131. Romano J. (1989): Bootstrap and Randomization Tests of Some Nonparametric Hypotheses. "The Annals of Statistics", Vol. 17, No. 1.
 132. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. (2008): Simulation and the Monte Carlo Method. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 133. Ryan T.P. (2013): Sample Size Determination and Power. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 134. Santos-Femandez E, (2012): Multivariate Statistical Quality Control Using R. Springer Science+Business Media, LLC., New York.
 135. Sarndal C.-E., Swensson B., Wretman J. (1992): Model Assisted Survey Sampling. Springer, New York.
 136. Shao J., Tu D. (1995): The Jackknife and Bootstrap. Springer-Verlag, New York.
 137. Shao X., Zhang X. (2010): Testing for Change Points in Time Series. "Journal of the Amexican Statistical Association", Vol. 105, Iss. 491.
 138. Sheskin D.J. (2004): Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.
 139. Siegel S., Tukey J.W. (1960): A Nonparametric Sum of Ranks Procedure for Relative Spread in Unpaired Samples. "Journal of the American Statistical Association", Vol. 55.
 140. Silver M., Heravi S. (2007): Why Elementary Price Index Number Formulas Differ: Evidence on Price Dispersion. "Journal of Econometrics", 140.
 141. Simon J.L. (1997): Resampling: The New Statistics. Duxbury, Pacific Grove.
 142. Snopkowski R. (2007): Symulacja stochastyczna. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 143. Sobczyk M. (1996): Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 144. Sokołowski A. (2004): O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. W: Statystyka i Data Mining w badaniach naukowych. StatSoft Polska, Kraków.
 145. Sokołowski A. (2013): Bezpośrednie estymatory modalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 146. Spector P. (2008): Data Manipulation with R. Springer Science+Business Media, LLC, New York.
 147. Spława-Neyman J. (1923): Próba uzasadnienia zastosowań rachunku prawdopodobieństwa do doświadczeń polowych. "Rocznik Nauk Rolniczych", 10.
 148. Steczkowski J., Stefanów P. (2009): Metoda reprezentacyjna w badaniu jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 149. Stelmach J. (2012): Using Permutation Test in Multiple Correlation Investibation. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 269.
 150. Stelmach J. (2013): On Permutation Tests with Several Test Statistic to Compare Two Populations. 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 in Jihlava, Procedings - Part II.
 151. Stelmach J., Kończak G. (2013): O porównywaniu dwóch populacji wielowymiarowych z wykorzystaniem objętości elipsoid ufności. "Studia Ekonomiczne" (red. J. Kolonko, G. Kończak), nr 133, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 152. Tanizaki H. (2006): On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models. "Kobe University Economic Review", Vol. 52.
 153. Thas O. (2010): Comparing Distributions. Springer Science+Business Media, LLC, New York.
 154. Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J. (2005): Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma". Wydawnictwo Exit, Warszawa.
 155. Tukey J.W. (1958): Bias and Confidence in Not-quite Large Samples. "The Annals of Mathematical Statistics", 29.
 156. Tukey J. (1988): Randomization and Rerandomization: The Value of the Past in the Future. Statistics in the Pharmaceutical Industry: Past, Present and Future. Philadelphia Chapter of the American Statistical Association.
 157. Urbanek M. (2014): Genialni. Lwowska szkoła matematyczna. Wydawnictwo Iskry, Warszawa.
 158. Wald A., Wolfowitz J. (1944): Statistical Tests Based on Permutations of Observations. "Annals of Mathematical Statistics", Vol. 36.
 159. Walesiak M. (2011): Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 160. Wawrzynek J. (2007): Metody opisu i wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 161. Welch W.J. (1990): Construction of Permutation Tests. "Journal of the American Statistical Association", Vol. 85, No. 411.
 162. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997): Komputerowe generatory liczb losowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 163. Wilcox R.R. (2010): Fundamentals of Modern Statistical Methods. Substantially Improving Power and Accuracy. Springer Science+Business Media LLC, New York.
 164. Wolter K.M. (1985): Introduction to Variance Estimation. Springer Series in Statistics, New York.
 165. Wywiał J. (2004): Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 166. Wywiał J., Kończak G. (2006): On the Distribution of Quadratic Form of Sample Mean and Variance. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 196.
 167. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002): Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE, Warszawa.
 168. Zieliński R. (1972): Tablice statystyczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu