BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bacior Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Piech Izabela (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Jarosz Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Title
Linia brzegu jako wyznacznik zmian efektywności produkcji rolnej
Coastal Border as an Indicator Changes the Effectiveness of Agricultural Production
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 349-362, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Prawo własności, Produkcja rolna, Warunki brzegowe, Wyniki badań
Ownership, Agricultural production, Boundary conditions, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł obejmuje problematykę zmiany zasięgu prawa własności gruntów, graniczących z wodami płynącymi. Szczegółowe badania przeprowadzone zostaną na działkach ewidencyjnych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Ropa - obszar miasta Biecz. Otrzymane dane umożliwią stwierdzenie, w jakim zakresie wody płynące powodują zmiany dotychczasowych granic działek ewidencyjnych, wymuszając ponowne ustalenie linii brzegowej oraz jaki jest wpływ oddziaływania wód na rolniczą przestrzeń produkcyjną.(abstrakt oryginalny)

The article covers the issue of changes in the scope of ownership of land bordering with the flowing waters. Detailed studies will be carried out on registered parcels of land, in the direct neighborhood of the river Ropa - the area of the city Biecz. The data obtained will allow to determine in what extent the flowing waters cause changes in the existing boundaries of the parcels, forcing a re-determination of the coastline, and what is the effect of the influence that waters have on the agricultural production area.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Harasimowicz S. (2002). Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Kraków: Akademia Rolnicza.
  2. Hopfer A. (1991). Wycena nieruchomości. Olsztyn: ART.
  3. Kowalski K. (2010). Gospodarka nieruchomościami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, Wrocław.
  4. Kucharzak S., Kowalski K. (2009). Geodezyjny aspekt ustalania linii brzegu. Gospodarka Wodna, nr 9, Warszawa: SIGMA-NOT.
  5. Kwartnik-Pruc A., Hanus P. (2014). Geodezyjne aspekty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Kraków: AGH.
  6. Kwinta A. (2014) Generating a model of the terrain in the aspect of flood risk estimation. "Acta Scientiarium Polonorum, Formatio Circumiectus" 13(4), s. 155-165.
  7. Mika M., Siejka M. (2012). Wpływ geograficznych i historycznych uwarunkowań na identyfikację granic nieruchomości na przykładzie katastru austriackiego. "Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum" 11 (4), s. 65-74.
  8. Mika M., Siejka M. (2014). Wykorzystanie zintegrowanych technik geodezyjnych do celów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, "Acta Scientiarium Polonorum, Formatio Circumiectus" 13 (4), s. 175-184.
  9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.025
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu