BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taszakowski Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janowski Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leń Przemysław (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie)
Title
Katastralne scalenia gruntów w procesie modernizacji katastru nieruchomości w Polsce
Cadastral Land Consolidation in the Process of Cadaster Modernization in Poland
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 375-394, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
System katastralny, Gospodarka gruntami, Budynki inwentarskie, Struktura przestrzenna, Studium przypadku
Land registry system, Land economy, Farm building, Spatial structure, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesnym trendem rozwojowym katastru nieruchomości w Polsce jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), systemu umożliwiającego wzajemną komunikację włączonych do niego rejestrów publicznych. Podstawą ZSIN jest ewidencja gruntów i budynków, której warunkiem prawidłowego funkcjonowania jest spełnianie celów określonych w art. 21 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz dostarczanie danych referencyjnych do innych systemów. Obecnie podstawowymi procedurami geodezyjno-prawnymi mającymi bezpośredni wpływ na poprawę jakości danych katastralnych w sposób kompleksowy są modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz scalenia i wymiany gruntów. Te dwa wymienione powyżej postępowania geodezyjno-prawne, są zdecydowanie różne, łączy ich jedynie wspólny efekt jakim jest zmodernizowana ewidencja gruntów i budynków, a więc warunek działania ZSIN. Celem pracy jest wykazanie przewagi katastralnych efektów scalenia gruntów nad efektami modernizacji oraz udowodnienie, że wprowadzenie nowych administracyjnych postępowań katastralnych pod nazwą katastralnych scaleń gruntów może stanowić alternatywę dla procesu modernizacji EGiB w kierunku utworzenia pełnowartościowego katastru nieruchomości w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do gmin wiejskich. Zakres badań, jako studium przypadku obejmuje wieś Sękową w gminie Sękowa w powiecie gorlickim, którą cechują duże wadliwości w zakresie struktury przestrzennej obszarów wiejskich, a jakość danych katastralnych tego obiektu jako spuścizna byłego katastru austriackiego jest na tyle zła, że poprawienie jej w procesie modernizacji tylko w niewielkim stopniu spełniłoby wymagania stawiane współczesnemu systemowi katastralnemu.(abstrakt oryginalny)

The modern trend of cadaster development in Poland is to create the Integrated Properties Information System (IPIS), a system for communicate with each included public registers. The basis of this system is the land and buildings register, which for the proper functioning needs to meet the conditions laid down in the law of geodetic and cartographic and also needs to provide reference data to other systems. Currently, the basic geodetic procedures - regulations having a direct impact on improving the quality of cadastral data in a comprehensive way is the modernization of the cadaster and land consolidation. The two above-mentioned geodetic procedures-regulations are decidedly different, they share only a common effect which is modernized cadaster, which is the operating condition of IPIS. The aim of the study is to demonstrate the superiority of cadastral effects of land consolidation on the effects of cadaster modernization, and to prove that the introduction of new cadastral administrative procedures named the "cadastral land consolidation" may be an alternative to the process of cadaster modernization towards to create a full value cadaster in Poland, especially in regard to rural communities. The scope of research, as a case study includes the Sękowa village in the municipality of Sękowa in the Gorlice district, which is characterized by a large defect in the range of the spatial structure of rural areas. Cadastral data quality of this object as a legacy of the former Austrian cadaster is so bad that improving it in the process of cadaster modernization only marginally satisfied the requirements of the modern cadastral system.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wilkowski, W., Budzyński, T., Sobolewska-Mikulska, K., Pułecka, A.(2006). Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  2. Radzio W. 2012. Ewidencja Gruntów i Budynków oraz Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach.
  3. Felcenloben D. 2009. Kataster Nieruchomości rejestrem publicznym. Wydawnictwo Gall, Katowice.
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454)
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249)
  6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1551)
  7. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897)
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.027
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu