BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buśko Małgorzata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza wpływu zmian przepisów prawa dotyczących budynków w aspekcie aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości
Analysis of the Influence of Amendments to the Legal Provisions Relating to Building Structures on Keeping the Real Estate Cadastral Database Updated
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 395-410, fot., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
System katastralny, Modernizacja budynków, Nieruchomości gruntowe, Bazy danych
Land registry system, Modernization of buildings, Ground real estate, Databases
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu zostaną poddane analizie zmiany w przepisach prawa dotyczących ujawniania budynków w katastrze nieruchomości, zawarte w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków, wprowadzane do niego podczas kolejnych nowelizacji, czyli w 2013 r. oraz w 2015 r., w odniesieniu do tekstu pierwotnego z 2001 r. Na tym tle zostanie przedstawiona problematyka częściowej utraty aktualności bazy danych dla budynków ujawnionych w niej na podstawie poprzedniego brzmienia zapisów rozporządzenia w sprawie EGiB, dokonująca się z dniem wejścia w życie kolejnej nowelizacji rozporządzenia. Analizie zostaną poddane skutki tych nowelizacji, z których część należy uznać za pozytywne, ponieważ nowe zapisy doprecyzowały wcześniejsze sformułowania, które pozostawały niejasne i dawały podstawę do niejednoznacznej interpretacji danych ewidencyjnych budynku. Jednak inna część znowelizowanych zapisów powoduje, że dla budynków ujawnionych w katastrze nieruchomości, pomimo braku dokonania w nich jakichkolwiek zmian konstrukcyjno-budowlanych, nieaktualne stają się ich istotne dane ewidencyjne, jak na przykład status budynku czy kontur budynku i wynikająca z niego powierzchnia zabudowy.(abstrakt oryginalny)

This study will analyze the amendments to the legal provisions which refer to the entering of building structures into the real estate cadastre, contained in the Regulation on the register of land and buildings, introduced during the subsequent amendments, that is in 2013 and in 2015, with respect to the original text of 2001. This will form the background for the issue of a partial loss of the updated status of the database for the building records therein entered under the previous wording of the Regulation on the register of land and buildings, becoming effective as of the day the next amendment to the Regulation comes into force. The effects of these amendments will be analyzed, some of which should be considered positive, as the new provisions clarified the previous formulations, which remained unclear and gave rise to ambiguous interpretation of cadastral data of buildings. However, another part of the amended provisions makes the essential cadastral data of the buildings which are entered into the real estate cadastre outdated, despite no changes made in their construction. These essential data include, for example, status of the building or contour of the building, and the resulting built-up area.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa PGiK (1989). Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne, Dz. U. 1989, Nr 30, Poz. 163, z późn. zm.
 2. Rozporządzenie EGiB (2001). Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. 2001, Nr 38, Poz. 454
 3. Rozporządzenie EGiB (2013). Rozporządzenie MAiC z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U. 2013, Poz. 1551
 4. Rozporządzenie EGiB (2015). Rozporządzenie MAiC z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz. U. 2015, Poz. 2109
 5. Rozporządzenie PKOB (1999). Rozporządzenie RM z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Dz.U. 1999, Nr 112, Poz. 1316
 6. Balawejder, M., Buśko, M., Cellmer, R., Juchniewicz-Piotrowska, K., Leń, P., Mika, M., Szczepankowska, K., Wójciak, E., Wójcik-Leń, J., Źróbek, S. (2015). Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych. WSI-E, Rzeszów
 7. Bieda, A., Bydłosz, J., Dawid, L., Dawidowicz, A., Glanowska, M., Góźdź, K., Przewięźlikowska, A., Stupen, M., Taratula, R., Źróbek, R. (2015). Kierunki rozwoju katastru nieruchomości. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów
 8. Bieda, A., Hanus, P., Jasińska, E., Preweda, E. (2014). Accuracy of determination of real estate area, in International Conference "Environmental Engineering, May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania
 9. Buśko, M. (2015). Analiza przepisów prawa w zakresie wyznaczania powierzchni użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego. Przegląd Geodezyjny, R. 87 nr 12, Warszawa, s. 8-12
 10. Dawidowicz, A., Źróbek, R. (2014). Analysis of concepts of cadastral system technological development. Conference Proceedings. 9th International Conference "Environmental Engineering", Vilnius, Lithuania
 11. Karabin, M. (2013). Koncepcja modelowego ujęcia katastru 3D w Polsce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 12. Krzyżek, R. (2015). Innovative algorithm of vector translation method for the measurements of corners of building structures using RTN GNSS technology. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9 no. 4, s. 73-84
 13. Łuczyński, R. (2014). Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w aspekcie wymagań współczesnego katastru. K. Sobolewska-Mikulska (Red.), Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 14. Siejka, M., Ślusarski, M., Mika, M. (2015). Legal and technical aspects of modernization of land and buldings cadastre In selected area. Reaports on Geodesy and Geoinformatics, vol. 99/2015, pp.44-53
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.028
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu