BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bacior Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Piech Izabela (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Title
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Tarnów-Rzeszów
The Impact of Highway on Agricultural Land on the Example of a Section of the A4 Highway Tarnów-Rzeszów
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr II/1, s. 411-422, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Grunty rolne, Autostrady, Wartość nieruchomości
Arable land, Motorway, Real estate's value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowana nowatorska metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat zwią- zanych z kierunkami tego oddziaływania. Podstawą dla ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddziaływania autostrady na grunty rolne jest określona zmiana wartości gruntów, przy której wyznaczeniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do produkcji rolniczej. Opracowana metoda określania oddziaływania autostrady na grunty rolne jest przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A-4 między Tarnowem a Rzeszowem o długości około 79 km. Są to tereny położone w województwie Podkarpackim. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące przeciętnie 1500 jednostki zbożowej. Przejmowanie gruntów pod budowę autostrady oraz negatywne jej oddziaływanie obejmuje około 70 % całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 30% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.

An innovative method developed for estimating the highway impact on agricultural land allows determining all losses associated with the directions of this interaction. The basis for determining losses is the analysis of variability of land use and quality classes and the deployment of access roads to the land along the axis of the planned highway. Adopted measure of the multidirection impact of the highway on agricultural land is a specified amount of change in the value of land, at which determination only the diversity of the land suitability for agricultural production is taken into account. The developed method for estimating the highway impact on agricultural land is presented on the example of the designed section of the A4 motorway between Rzeszow and Tarnow with about 79 km of length. These are the areas located in the Podkarpackie Voivodship. The construction of one kilometer of the analysed section of the highway will cause the reduction of the agricultural land value amounting on average about 1,500 of cereal units. Taking land for the highway construction and its negative impact covers about 70% of the total loss of value of agricultural land. The remaining 30% loss of value of the land is associated with the increase in transportation and deterioration of the plots layout.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacior S, 2001, Referat na temat "Uproszczony szacunek oddziaływania autostrady na wartość gruntów rolnych" wygłoszony na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - Sprawozdanie z posiedzeń komisji naukowych Tom XLIV/1, wydawnictwo i drukarnia "SECESJA" Kraków 2001 s. 183-185.
 2. Bacior S. 2010 The impact of motorway section under construction between the towns of Borek Mały and Boreczek on arable land. Infrastructure and ecology of rural areas. Polish Academy of Sciences. Kraków s. 5-15.
 3. Bacior S. 2012 "Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Brzozówka - Nowa Jastrząbka" Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum ISSN-1644-0749, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2012, s. 5-14.
 4. Bacior S., Harasimowicz S. 2005. Oddziaływanie autostrady na przydatność rolniczą gruntów i ich wartość na przykładzie odcinka autostrady A-4 między Brzeskiem a Tarnowem. Międzynarodowa konferencja nt: Geodezja, kartografia i aerofotogrametria. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. Lwów, zeszyt 66, s. 9-19.
 5. Curzydło R., 1994, Drogi i autostrady a skażenia motoryzacyjne, Aura 5.
 6. Cymerman R. 1992 Urządzeniowo rolna metoda wyceny obszarów rolniczych. Wycena nr 1, str.12-13.
 7. Harasimowicz S. 1998. Ocena oddziaływania autostrady na grunty rolne. Przegląd Geodezyjny nr 6, s. 6-12.
 8. Harasimowicz S. 2002 Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Skrypt Akademii Rolniczej w Krakowie.
 9. Maciejewska A. 1995 Wpływ emisji spalin samochodowych na skażenie gleb rolnych związkami ołowiu, cynku i kadmu. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja z.33, str.55-65.
 10. Wilkowski W., 1995, Wielokryterialna metoda oceny wpływu autostrady na gospodarstwa rolne. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, z. 33.
 11. Żak M. 2002 Problematyka wyceny nieruchomości położonych w pasie budowy sieci autostrad. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie Nr 396. str.17-22.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.2.1.029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu