BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geryk Marcin (Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku)
Title
Otoczenie uczelni źródłem jej wsparcia czy przestrzenią potencjalnych zagrożeń
The Environment of the Universities - Source of Support or Space for the Potential Threats
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 35-45, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Współpraca, Interesariusze
Higher education, Cooperation, Stakeholders
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje ważny temat współpracy uczelni z otoczeniem. Wśród wielu czynników wskazujących na genezę zjawiska opisano korzyści wynikające z takich relacji. Mimo istniejących negatywnych czynników, wynikających z nadmiernej roli otoczenia, korzyści z symbiotycznej współpracy są nie tylko pożądane społecznie, lecz wręcz niezbędne. Jedynym problemem jest podział zadań podczas realizacji wspólnego dzieła. Wydaje się, że mimo wszystko wiodąca rola powinna należeć do uczelni, jako instytucji statutowo przygotowanej do upowszechnianiu nauki. (abstrakt oryginalny)

The article is about cooperation of universities with the environment. Author describes the benefits of such a relationship, among many factors, which point to the genesis of that phenomenon. Despite that the excessive role of the environment brings negative factors, the benefits of such cooperation seem to be socially desirable and necessary. The only problem is the division of tasks during the implementation of the work. It seems that, after all, the leading role should belong to the university, as the institution prepared to be the leadership in the dissemination of science. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arambewela R., Hall J., (2013), The interactional effects of the internal and external university environment, and the influence of personal values, on satisfaction among international postgraduate students, " Studies in Higher Education, Vol. 38, No. 7.
 2. Baranowski W., (2009), Zaspokajanie potrzeb w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 3. Chirileasa I. C ., (2013), University and insertion environment - progresses in the knowledge of relationship between the two entities, "Analele Universitatiidin Oradea - Seria Geografie", no 2.
 4. Choy S., Delahaye B., (2011), Partnerships between universities and workplaces: some challenges for work-integrated learning, "Studies in C ontinuing Education", Vol. 33, No. 2.
 5. Frølich N., Huisman J., Slipersaeter S., Stensaker B., Bótas P., (2013), A reinterpretation of institutional transformations in European higher education: strategising plurastic organizations in multiplex environments, "Higher Education", 65.
 6. GUS , (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa.
 7. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120216105739999 [30.06.2015].
 8. Juchnowicz M., (2007), Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 9. Model współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, (2010), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, http://www.ue.katowice.pl/jednostki/bmws.htmldownload/ubico_model_calibri.pdf [10.04.2015].
 10. Pawlikowski J. M., (2010), Polskie uczelnie wobec wyzwań procesu bolońskiego, http://www.uj.edu.pl/documents/10172/22085/V.26_JP awlikowski.pdf [30.06.2015].
 11. Pluta-Olearnik M., (2007), Relacje partnerskie uczelni z podmiotami otoczenia a kreowanie postaw przedsiębiorczych, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 12. Pluta-Olearnik M., (2009), Relacje Uczelnia jako instytucja edukacji wyższej i podmiot rynkowy, [w:] Pluta-Olearnik M. (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 13. Rajasingham L., (2011), New Challenges Facing Universities in the Internet-Driven Global Environment, "European Journal of Open, Distance and E-Learning", http://www.eurodl.org/?p=current&article=430 [30.06.2015].
 14. Stefaniuk T., (2014), Model partnerstwa uczelni wyższych z podmiotami otoczenia konkurencyjnego, Kania L. (red), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 100, Siedlce.
 15. Szczupaczyński J., (2011), Makrospołeczne otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier etycznego zarządzania - opinie menedżerów i przedsiębiorców, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 16. Zimny A., (2012), Rola i znaczenie współpracy z otoczeniem gospodarczym w procesie zarządzania uczelnią, [w:] Fimińska-Banaszyk R. (red.), Prace Instytutu Ekonomicznego (3), PWSZ w Koninie, Konin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.045
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu