BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierańczyk Wiesława (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy), Sadoch Agata (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Title
Regionalne zróżnicowanie aktywności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów publicznego wsparcia innowacji w okresie 2011-2013
Regional Differences in the Activity of Industrial Enterprises in the Use of Public Financial Instruments to Support Innovation in the Period 2011-2013
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 59-77, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wsparcie finansowe, Konkurencyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Fundusze unijne
Industrial enterprises, Financial support, Competitiveness, Enterprise innovation, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje kojarzone są z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowią one siłę napędową rozwoju gospodarki, są bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości. Pomimo że korzyści płynące z bycia innowacyjnym są powszechnie znane i akceptowane, to aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw nie jest duża. Jedną z poważniejszych barier uruchamiania procesów innowacyjnych są koszty. Często przekraczają one możliwości przedsiębiorstw. Obecnie na polskim rynku dostępne są instrumenty wspomagające finansowanie innowacji. W niniejszym artykule przeanalizowano aktywność przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie wykorzystania finansowych instrumentów publicznego wsparcia innowacji. Uwzględniono przy tym wielkość aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych i ich lokalizację według województw. Przeanalizowano zarówno wykorzystanie wsparcia krajowego, jak i z UE , a także zbadano programy celowe, w zakresie których takie wsparcie zostało udzielone. Podstawę analiz stanowiły dane GUS z badania PNT -02 przeprowadzonego w 2014 r. (abstrakt oryginalny)

Innovations are usually associated with the progress and modernity, and when they spread to the sphere of the functioning, they highly contribute to the economic development. They are impulsion of the economic growth because of their role of a specific entrepreneurship tool. Although the benefits of being innovative are widely known and accepted, the innovative activity of Polish enterprises is not large. One of the major barriers to the innovation process are costs. Often exceed the capabilities of enterprises. Currently on the Polish market there are instruments available to help finance innovation, this article analyzes the activity of industrial enterprises in the use of financial instruments of public support for innovation. Takes into account the size of innovation active industrial enterprises and their location by provinces. Analyzes both the use of domestic support, as well as with the EU , also examined targeted programs in area of which such support is granted. The basis for the analysis were the GUS data PNT -02 study carried out in 2014. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audretsch D. (2001), Research issues relating to structure, competition, and performance of small technology-based firms. Small Business Economics, Vol. 16, Nr 1. Kluwer Academic Publishers, Printed in the Nederlands.
 2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i barier polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 3. http://www.pi.gov.pl/PA RPF iles/media/_multimedia/C447085F017A4547B-51F37A08127B160/20120309_115644%20Potencjal%20i%20bariery%20polskiej%20innowacyjnosci.pdf [25.02.2015].
 4. Everitt B.S., Landau S., Leese M., Stahl D. (2011), Cluster analysis, 5th Edition. Wiley Series in P robability and Statistics. DOI : 10.1002/9780470977811.index
 5. Frąś J. (2013), Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i P race Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip34-2013/SiP-34-t1-175.pdf [2.02.2015].
 6. Gierańczyk W., Kordowska A., (2014), Cele działalności, przeszkody oraz konkurencyjność innowacji w opinii przedsiębiorstw przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2010-2012, "Marketing i Rynek", nr 10.
 7. Griffith R., Redding S., Van Reenen J. (2001), Measuring the cost-effectiveness of an R&D tax credit for the UK, "Fiscal Studies", Vol. 22, No. 3, Institute for Fisical Studies, London. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-5890.2001.tb00047.x. [25.02.2015].
 8. Głodek P., Gołębiowski M. (2006), Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy. Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa, http://www.rsi.org.pl/dane/download/vademekum_2tom_finansowanie_innowacji.pdf [26.02.2015].
 9. Hettne B. (1983), The development of development theory, "Acta Sociologica" 26 (3/4). http://dx.doi.org/10.1177/ 000169938302600303 [25.02.2015].
 10. http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/25869,Obecny-stan-aktywnosci-innowacyjnej-polskich-przedsiebiorstw.html [19.02.2014].
 11. Krueger A.O. (1968), Factor endowments and per capita income differences among countries, "Economic Journal" 78(311), http://dx.doi.org/10.2307/2229388[22.02.2015].
 12. Limański,A. (2011), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 23, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 13. Low D., Chapman R. (2007), Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, "Management Research News" Vol. 30, Nr 12, Emerald Group Publishing, Bradford.
 14. Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 22: 3-42, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland, http://dx.doi. org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 [25.02.2015].
 15. Matsuyama K. (1992), Innovation and growth in the global economy, "Journal of International Economy" 33(3-4). http://dx.doi.org/10.1016/0022-1996(92)90011-8 [23.02.2015].
 16. Mazumdar K. (2005), Socio-economic factors determining adult literacy in developing countries, International Journal of Social Economics 32(1/2), http://dx.doi.org/10.110%208/03068290510575667 (25.02.2015).
 17. Niedzielski P, Rychlik K. (2006), Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Piecuch T. (2010), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. W: M. Matejuna (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Piersiala L., Nowakowska-Grunt J. (2014), Rola polityki gospodarczej w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, "Ekonomia i Zarządzanie" Vol. 6, no. 3, DOI : 10.12846/j.em.2014.03.10 [26.02.2015].
 20. Przychodzeń J. (2013), Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego, Management and Business Administration. Central Europe Vol. 21, No. 2(121). Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego. http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.62 [22.02.2015].
 21. Schumacher E.F. (1979), Małe jest piękne, PIW , Warszawa.
 22. Sawa Ł. (2013), Obecny stan aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, Ministerstwo Skarbu Państwa, http://inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci gospodarcze/25869,Obecny-stan-aktywnosciinnowacyjnej-polskich-przedsiebiorstw.html?search=96460.
 23. Sen A. (1983), Development: Which way now?, "The Economic Journal" 93(372), http://dx.doi.org/10.2307/2232744.
 24. Stawasz E. (2010), Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I., Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź.
 25. Stawasz E. (2011), Polityka innowacyjna wobec MS, "Zeszyty Naukowe" nr 654, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 70, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, http://www.wzieu.pl/zn/654/ZN _654.pdf [17.02.2015].
 26. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Analizy wielowymiarowe t. 3, StatSoft, Kraków.
 27. Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005), Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, J. Wiley & Sons, Ltd, New York.
 28. Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 29. Wieser R. (2005), Research and development productivity and spillovers: Empirical evidence at the firm level, "Journal of Economic Surveys" Vol. 19, No. 4/2005, http://dx.doi.org/10.1111/j.0950-0804.2005.00260.x. [25.02.2015].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.047
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu