BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyńska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Process Management in Public Administration
Proces zarządzania w administracji publicznej
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 79-91, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Proces zarządzania
Public administration, Management process
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skoncentrowano się na kwestii wdrożenia koncepcji zarządzania procesami w organach administracji publicznej. Przedstawiono problematykę stosowania pojęcia w organizacjach publicznych, wynikających z bariery przy użyciu nowoczesnych koncepcji zarządzania w tym sektorze. Zaprezentowano również wybór modeli dojrzałości procesowej, w tym model zaprojektowany specjalnie do pomiaru dojrzałości procesowej organizacji publicznych, a więc modelu, który bierze pod uwagę specyficzne i złożone warunki ich funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The article concentrates on issues of implementing the process management concept in public administration bodies. It presents the problems of applying the concept in public organisations, deriving from the barriers of using modern management concepts in that sector. Also, a selection of process maturity models is presented, including the model designed especially to measure the process maturity of public organisations, so the model that take into account the specific and complex conditions of their functioning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahrend N., Walser K., Leopold H., Comparative Analysis of the Implementation of Business Process Management in Public Administration in Germany and Switzerland, http://ceur-ws.org/Vol-933/pap1.pdf [20.10.2015].
 2. Brajer-Marczak R., (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej, "Zarządzanie i Finanse", nr 1, part 3.
 3. Brodnicki K., Kubiszewska K., Tymszuk E., (2012), E-administracja w ujęciu jakościowym i finansowym, "Zarządzanie i Finanse", nr 3, part 3.
 4. Dojrzałość procesowa polskich organizacji. Podsumowanie II edycji badania dojrzałości procesowej polskich organizacji, (2013), http://procesowcy.pl/dojrzalosc2013.pdf [25.10.2015]
 5. Fettke P., Zwicker J., Loos P., (2015), Business Process Maturity of Public Administration, [in:] vom Brocke J., Roseman M. (eds.), Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture, 2nd edition, Springer, New York.
 6. Flieger M., (2013), Dojrzałość procesowa gmin w świetle badań współczesnych paradygmatów zarządzania publicznego. Zastosowanie zarządzania procesowego w urzędach gmin - wyniki badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Vol. XIV, nr 13, part 3.
 7. Flieger M., (2012), Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 8. Flieger M., Kosiński E., (2012), Orientacja na klienta organizacji procesowej w dobie kryzysu zaufania - model satysfakcji. Studium przypadku organizacji sektora energetycznego, "Zarządzanie i Finanse", nr 4, part 1.
 9. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 10. Grela G., (2013), Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 35.
 11. Gulledge Jr T. R., Sommer R. A., (2002), Business process management: public sector implications, "Business Process Management Journal", nr 2.
 12. Harmon P., (2008), Governance and Maturity, "Business Process Trends", Vol. 1, nr 7.
 13. Hawrysz L., Hys K., (2012), Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty" , nr 4, part 26.
 14. Houy C., Fettke P., Loos P., (2014), Empirical research in business process management- analysys of an emerging field of research, "Business Process Management Journal", nr 4.
 15. Izdebski H., Kulesza M., (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, III Edition, Wydawnictwo Liber, Warszawa.
 16. Kalinowski T., (2011), Modele oceny dojrzałości procesów, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 258.
 17. Kalinowski T., (2012), Ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach, "Problemy Zarządzania", Vol. 10, nr 2, part 37.
 18. Kalinowski T., (2011), Business Process Maturity Assessment - Concept, Methods and Tools, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 257.
 19. Krukowski K., (2011), Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 20. Kucińska-Landwójtowicz A., Kłosowski M., (2012), Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", Vol. IX.
 21. Mazur S., (2005), Historia administracji publicznej, [w:] Hausner J. (ed.) Administracja publiczna, II Edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Rosemann M., de Bruin R., Towards a business process maturity model, http://eprints.qut.edu.au/25194/1/25194_rosemann_200601488.pdfhttp://eprints.qut.edu.au/25194/1/25194_rosemann_200601488.pdf [23.10.2015].
 23. Röglinger M., Pöppelbuß J., Becker Jorg, (2012), Maturity Models in Business Process Management, "Business Process Management Journal", nr 18, part 2.
 24. Sasak J., (2013), Benchmarking procesów jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej, [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (ed.), Zarządzanie publiczne. Koncepcje, metody, techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 25. Stemberger M. I., Kovacic A., Jaklic J., (2007), A methodology for increasing Business Process Maturity in Public Sector, "Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management", Vol. 2.
 26. Tregear R., Jenkins T., (2007), Government Process Management: A review of key differences between the public and private sectors and their influence on the achievement of public sector process management, Australia, http://www.w.bptrends.com/publicationfiles/10-07-AR T-Govt.ProcessMgt.-Tregear%20and%20Jenkins-ph.pdf [20.10.2015].
 27. Wiatrak A. P., (2006), Zarządzanie w jednostkach sektora publicznego i jego uwarunkowania, [w:] Krukowski K. (ed.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 28. http://www.pri.msap.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27 [25.10.2015].
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.048
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu