BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Wiśniewska Agnieszka (Wyższa Szkoła Promocji Mediów Show Businessu w Warszawie)
Title
Cluster as a Way to Achieve a Competitive Advantage
Klaster jako sposób na osiąganie przewagi konkurencyjnej
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2015, t. 42, nr 4, s. 93-101, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Klastry, Powiązania sieciowe, Przewaga konkurencyjna
Business cluster, Network relationships, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, kiedy niezwykle trudno o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, współpraca przedsiębiorstw staje się nieunikniona. Gospodarka przyszłości to gospodarka innowacyjna, opierająca się przede wszystkim na klastrach i sieciach współpracy. Kooperacja pomiędzy podmiotami coraz częściej we współczesnej gospodarce spełnia funkcję jednego z kluczowych czynników sukcesu biznesowego. Celem prowadzonych badań empirycznych było wskazanie korzyści, jakie osiągają przedsiębiorstwa zrzeszone w klastrach, oraz określenie wpływu łączenia się przedsiębiorstw w klastry na możliwości osiągania przez nie przewagi konkurencyjnej. W artykule autorki przedstawiają znaczenie klastrów dla osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Wnioski zawarte w opracowaniu wyciągnięto na podstawie badań metodą case study. Informacje zostały zebrane w okresie październik - listopad 2015 roku. (abstrakt oryginalny)

In today's economic reality, when it is extremely difficult to obtain a competitive advantage, the cooperation of enterprises becomes inevitable. The economy of the future is an innovative economy, based mainly on clusters and networks of cooperation. Cooperation between actors increasingly in the modern economy functions as one of the key factors in the success of the business. The aim of the empirical research was to identify the benefits that reach companies in the cluster, and to determine the effect of merger in clusters on their ability to achieve their competitive advantage and. In this paper the authors present the importance of clusters for the achievement of conpetitive edge companies. The conclusions drawn in the development based on a study by a case study. The information was collected in the period October -November 2015. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzicki T., Szultka S., (2002), Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie nr 4, Warszawa.
 2. Coughlin T., (1985), Competition and cooperation in marketing channel choice, theory and application, Marketing Science , vol. 4.
 3. Dobrowolska E., (2015), Pomiędzy rywalizacją a współpracą - strategia koopetycji w klastrach ICT, AUNC Zarządzanie XLII, s. 83-100.
 4. Dyer J.H., Singh H., (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Source of Interorganizational Competitive Advantage, Academy of Management Review, vol. 23, no. 4, s. 662.
 5. Klimczuk-Kochańska M., (2012), Rola klastrów gospodarczych wbudowaniu kultury innowacyjności przedsiębiorstw i regionu, Współczesne Zarządzanie 1, s. 50.
 6. Liczmańska K., Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych, Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.
 7. Liczmańska K., Wiśniewska A., (2014), Definicyjne cechy klastrów a kluczowe czynniki sukcesu, [w:] Człowiek i organizacje - dylematy współczesnego zarządzania, (red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 8. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Wydawnictwo Gifin, Warszawa.
 9. Nowak D., (2012), Ocena i pomiar relacji w międzyorganizacyjnej kooperacji, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Porter M.E., (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Rapacz A., (2008), Rola klastrów w kształtowaniu struktury i jakości produktu turystycznego regionu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 29, Gospodarka i Środowisko nr 10, Wrocław.
 12. Słomińska-Okła M., (2012), Klastry determinantą innowacyjności regionów Polsce i na Ukrainie, [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości i perspektywy na przyszłość, (red.) M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. Brzoza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, Kielce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
DOI:http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.049
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu