BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bal-Domańska Beata (Urząd Statystyczny we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane problemy budowy zestawów wskaźników zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym na przykładzie banku danych lokalnych
Selected Problems in Development of Indicator Sets for Sustainable Development at Local and Regional Level : the Case of Local Data Bank
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 149-164, rys., tab., bibliogr. s. 164
Keyword
Rozwój zrównoważony, Bazy danych, Metody pomiarowe
Sustainable development, Databases, Measuring methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od lat koncepcja zrównoważonego rozwoju jest jednym z głównych celów w opracowywanych dokumentach strategicznych. Pojawienie się koncepcji zrównoważonego rozwoju w nauce oraz strategiach rozwoju państw oraz lokalnych i regionalnych jednostek terytorialnych wywołało konieczność opracowania metod jego pomiaru oraz budowy baz danych, które zgromadzą informacje niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki i monitoringu. Cele rozwojowe formułowane w dokumentach strategicznych są określane najczęściej przez identyfikację wyrażonych w sposób mierzalny czynników kluczowych, które analizowane są w sferze: gospodarczej, społecznej, środowiskowej, instytucjonalnej i przestrzennej. W artykule przedstawiono doświadczenia z budowy Modułu Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju (MWZR) na poziomie lokalnym i regionalnym funkcjonującym przy Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS oraz wskazano możliwości rozwoju produktu zgodnie z zasadą od problemu do jego rozwiązania, co można opisać sekwencją: presja - stan - reakcja (ang. Pressure - State - Response). (abstrakt oryginalny)

For years, sustainable development has remained one of the leading objectives in strategic documents. The emergence of the concept of sustainable development in science and in the development strategies of countries, as well as local and regional territorial units, has resulted in the need for developing methods of its measurement and the construction of databases which could collect information indispensable for conducting effective policies and monitoring. The development oriented goals presented in strategic documents are most often defined by the identification of key factors, expressed in a measurable way, which are analyzed in economic, social, environmental, institutional, and spatial terms. The paper discusses experiences gained in the construction process of the Module of Sustainable Development Indicators at local and regional levels, being part of the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The author also presents product development possibilities in accordance with the principle: 'from problem to solution', which can be described by the sequence: Pressure - State - Response. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Domańska B., 2015, Statystyczne bazy danych jako narzędzie monitoringu zrównoważonego rozwoju - wybrane aspekty teoretyczne, "Przegląd Statystyczny", r. LXII, z. 4.
 2. Bal-Domańska B., Bieńkowska A., 2014, Zrównoważony rozwój w pracach Eurostatu i GUS, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 12(18), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 3. Bartniczak B., 2012, Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 9.
 4. Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Warszawa - Białystok.
 5. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Warszawa - Białystok.
 6. Eurostat, 2014, Towards a Harmonised Methodology for Statistical Indicators, Manuals and Guidelines, Eurostat.
 7. Fiedor B., 1996, System wskaźników i indeksów ekorozwoju, [w:] Gospodarka - środowisko przyrodnicze - informacja, Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 19, Wrocław.
 8. Juszczyk M., 2013, Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., 1972, The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York.
 10. Our Common Future, 1987, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford.
 11. Szyja P., 2014, Rola wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju w badaniach zielonej gospodarki, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (70).
 12. Śleszyński J., 1997, Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 2.
 13. Towards Green Growth, 2011, OECD, Paris.
 14. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, GUS, US Katowice, Katowice.
 15. Wyszkowska D., Rogalewska A., 2014, Monitorowanie zielonej gospodarki w ujęciu organizacji międzynarodowych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3 (69).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu