BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewicz Elżbieta (Politechnika Białostocka), Domańska Wiesława (Główny Urząd Statystyczny)
Title
Rachunki wydatków na ochronę środowiska (EPEA) jako moduł europejskich rachunków ekonomicznych środowiska
Environmental Protection Expenditure Accounts (EPEA) as Module of European Environmental Economic Accounts
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 1 (79), s. 165-181, rys., tab., bibliogr. s. 180-181
Keyword
Wydatki na ochronę środowiska, Rachunek ekonomiczny
Expenditures on environmental protection, Economic calculation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu pilotażowego dotyczącego rachunków wydatków na ochronę środowiska, prowadzonego w Polsce w 2014 roku. Rachunek ten, prowadzony zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Rachunków (ESA), obejmuje całą gospodarkę narodową w podziale na sektory działalności, takie jak: sektor instytucji rządowych i samorządowych, przedsiębiorstwa, sektor usług ochrony środowiska oraz gospodarstwa domowe. Dane zgromadzono w układzie dziewięciu dziedzin ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the results of a pilot project on environmental protection expenditure accounts, conducted in Poland in 2014. The EPEA is compatible with the ESA standards and encompasses the entire national economy, according to activity sectors: governmental institutions, business, environmental services, and households. Data are collected in nine categories of environmental protection. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Classification of Environmental Protection Activities (CEPA 2000), http://ec.europa.eu/ eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargptUrl=LST_NOM_DTL&StrNom =CEPA_2000&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERAR CHIC (data wejścia: 10.07.2015).
  2. Classification of the functions of the government - COFOG, http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264061651-37-en (data wejścia: 10.08.2015).
  3. European Environmental Economic Accounts: Module for Environmental Expenditures (EEEA EPEA), 2014, Report and the Methodology Description within the Grant Agreement, no. 50904.2012.004-2012.439, CSO, Warsaw.
  4. Europejski system rachunków (ESA) ustanowiony Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (zwany "ESA95"), Dz. U. UE. L 310/1.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz. U. UE. L.2014.158.113.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie europejskich ekonomicznych rachunków środowiska, Dz. U. UE. L 192/1.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.01.79.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu