BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie rynku przez politykę ekologiczną
Using Market for Environmental Policy
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 16-24, bibliogr. s. 23-24
Keyword
Polityka ekologiczna, Rynek, Rozwój zrównoważony
Ecological politics, Market, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększenia wykorzystania rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. W szczególności dotyczy to działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W pierwszej części omówiono postawy polityki ekologicznej wobec rynku, tj. postawy: kreacji, integracji, kooperacji, obserwacji, stymulacji/wspierania prośrodowiskowego przekształcania rynku, zaniechania oraz ignorowania. W drugiej części artykułu wskazano na potrzebę stosowania instrumentów rynkowych przez politykę ekologiczną w celu wspierania zrównoważonej produkcji i konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to identify the opportunities for increasing the use of market-based solutions in environmental policies. In particular, this applies to actions for sustainable production and consumption. The first part discusses environmental policy attitudes towards the market. These include the attitudes of creation, integration, cooperation, supervision, stimulation/ support for pro-environmental transformation of the market, non-action and ignoring. In the second part of the paper, the author points out the need for an environmental policy of market-based instruments to support sustainable production and consumption. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 roku. Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 354 z 28.12.2013.
  2. Graczyk A., 2013, Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Kiełczewski D., 2008, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, EKOPress, Bydgoszcz.
  4. Komunikat Komisji dla Rady i  Parlamentu Europejskiego. Zintegrowana Polityka Produktowa. Wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 18.06.2003 rok, COM (2003), 302 wersja ostateczna.
  5. Mazur E., 2011, Environmental Enforcement in Decentralised Governance Systems: Toward a Nationwide Level Playing Field, OECD Environment Working Papers, nr 34, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kgb1m60qtq6-en (data wejścia: 20.10.2014).
  6. Środowisko Europy 2015 - Stan i prognozy: Synteza, 2015, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu