BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuszczyk Marcin (Politechnika Opolska)
Title
Relacje paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia
Paradigm of Sustainable Development and Quality of Life
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 25-38, rys., bibliogr. s. 35-38
Keyword
Jakość życia, Rozwój zrównoważony, Rozwój
Quality of life, Sustainable development, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mimo nasilającej się krytyki PKB, brak alternatywnej metody pomiaru dobrobytu społecznego powoduje, że miernik obejmujący tylko sferę gospodarczą nadal pozostaje kluczowym parametrem ocen i porównań międzynarodowych. Wypracowanie i upowszechnienie uniwersalnej metodyki pomiaru jakości życia stanowi zatem poważne wyzwanie skierowane w stronę środowiska akademickiego i praktyków. Zdaniem autora, silne, wzajemne relacje nowego paradygmatu rozwoju trwałego z kategorią jakości życia wynikają bezpośrednio z samej jego definicji. Po pierwsze, na podstawie Raportu Brundtland i Deklaracji z Rio można stwierdzić, że rozwój trwały to taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb i osiągnięcie wysokiej jakości życia współczesnemu społeczeństwu bez uszczerbku dla możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Po drugie, idea rozwoju trwałego oparta na ładzie zintegrowanym ściśle odpowiada holistycznemu charakterowi jakości życia. Można więc uznać, że realizacja zasad rozwoju trwałego jest tożsama z dążeniami do wysokiej jakości życia, a wskaźniki cząstkowe opisujące rozwój trwały można z powodzeniem wykorzystać do określenia jakości życia. (abstrakt oryginalny)

Despite rising criticism of using GDP as a measure of social welfare, lack of an alternative method causes this purely economic indicator to remain the key parameter for assessments and international comparisons. Developing a universal methodology for measuring the quality of life is thus a serious challenge for both academics and practitioners. According to the author, the strong relationship between the new development paradigm and the quality of life stems directly from the very definition of sustainable development. Firstly, on the basis of the Brundtland Report and the Rio Declaration, it can be concluded that sustainable development is a development that provides satisfaction, fulfils needs and achieves a high quality of life in modern society without prejudice to the possibility of meeting the needs of future generations. Secondly, the idea of sustainable development based on integrated governance closely corresponds to the holistic nature of the quality of life. It can therefore be concluded that the implementation of the principles of sustainable development is synonymous with aspirations to a high quality of life and partial indicators describing sustainable development can successfully be used to gauge the quality of life. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., 2001, Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony. Teoria i  kształcenie, F. Piontek (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 2. Borys T., 2004, Pomiar trwałego i  zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok-Supraśl.
 3. Borys T., 2005, Zrównoważony rozwój jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, T. Borys (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 4. Borys T., 2010, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja dla ładu ekonomicznego, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.
 5. Borys T., 2014, Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju - polskie doświadczenia, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 3(69).
 6. Brandle S., 2009, Wirtschaftsleistung falsch bewertet, Frankfurter Rundschau, http://www.fr-online.de/wirtschaft/statistik-wirtschaftsleistung-falsch-bewertet, 1472780,3278612.html (data wejścia: 15.08.2015).
 7. Carlowitz H. C., 2009, Sylvicultura Oeconomica. Hausswirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht, Reprint der zweiten Auflage von 1732, Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter.
 8. Costanza R., Hart M., Posner S., Talberth J., 2009, Beyond GDP: The Need for New Measures of Progress, Boston University, Boston.
 9. Czaja S., 2011, Kategoria czasu w ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 10. Daly H. E., Cobb J. B., 1989, For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future, Beacon Press, Boston.
 11. Famielec J., 2009, Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw, [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, t. 1., Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 12. Franciszek, 2015, Enc. Laudato Si, Wydawnictwo M, Kraków.
 13. Galloway S., Bell D., Hamilton Ch., Scullion A., 2006, Quality of Life and Well-Being. Measuring the Benefits of Culture and Sport - A Literature Review, Scottish Executive Education Department, Edinburgh.
 14. Glatzer W., 2006, Conditions and Criteria for Improving Quality of Life, [in:] Towards Quality of Life Improvement, W. Ostasiewicz (red.), The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław.
 15. Górka K., 2010, Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(38).
 16. Górka K., Łuszczyk M., 2014, Rozwój trwały i zrównoważony w  przestrzeni wirtualnej, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, S. Partycki (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 17. Hołub G., 2005, Człowiek w perspektywie bioetyki środowiskowej, "Analecta Cracoviensia", nr XXXVII.
 18. Hołub G., 2009, Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z  przyrodą, [w:] Sacrum apriroda, G. Pala, P. Tirpak (red.), Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków
 19. Janse A. J., Gemke R. J., Uiterwaal C. S., van der Tweel I., Kimpen J. L., Sinnema G., 2004, Quality of Life: Patients and Doctors Don't Always Agree: a Meta-Analysis, "Journal of Clinical Epidemiology", nr 7.
 20. Jeżowski P., 2012, Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 2.
 21. Johannesburg Summit 2002. World Summit on Sustainable Development 26 August-4 September 2002, 2001, United Nations, New York.
 22. Jonas H., 1996, Zasada odpowiedzialności, Platan, Kraków.
 23. Kiełczewski D., 2013, Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju, "Handel Wewnętrzny", listopad- grudzień.
 24. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie KOM(2009) 433, wersja ostateczna.
 25. Komunikat Komisji. Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, KOM(2001) 264, wersja ostateczna.
 26. Kusterka-Jefmańska M., 2010, Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, "Zarządzanie Publiczne", nr  4.
 27. Łuszczyk M., 2013, Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 28. Maslow A., 1943, A Theory of Human Motivation, "Psychological Review", no. 50.
 29. Measurement of National Income and the Construction of Social Accounts, Studies and Reports on Statistical Methods, 1947, United Nations, Geneva.
 30. Noll H.-H., 2000, Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und "neue" Wohlfahrts-konzępte, "Papers der Querschnittsgruppe Arbeit & Ökologie", nr P00-505.
 31. Ostasiewicz W., 2013, Dobrobyt i jakość życia: badania w Polsce i zagranicą, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 11 (17).
 32. Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, A/42/427, 1987, United Nations, New York.
 33. Papuć E., 2011, Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry", nr 2.
 34. Papuziński A., 2006, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju - wprowadzenie, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 35. Piontek F., 2007, Teoria rozwoju a personologiczna koncepcja teorii ekonomicznej, [w:] Zarządzanie rozwojem, aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, B. Piontek, F. Pionek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 36. Poskrobko B., 1998, Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 37. Problems of the Human Environment, A/RES/2398 (XXIII), 1969, [in:] Resolutions adopted by the General Assembly during its 23rd session. Supplement No. 18 (A/7218), United Nations, New York.
 38. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, A/CONF.48/ 14/Rev.1, 1972, United Nations, Stockholm.
 39. Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol-1), 1993, United Nations, New York.
 40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz. UE L174/2013.
 41. Simonde de Sismondi J. C. L., 1955, Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o  bogactwie i jego stosunku do ludności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Soziologie-Lexikon, 1991, G. Reinhold, S. Lamnek, H. Recker, R. Oldenbourg (red.), Verlag, München-Wien.
 43. Stiglitz J. E., Sen A., Fitoussi J. P., 2013, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 44. Szarfenberg R., 2011, Detronizacja PKB, "Nowy Obywatel", nr 2.
 45. Śleszyński J., 2011, Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 46. Żylicz T., 2007, Wskaźniki trwałego rozwoju: spojrzenie ekonomisty, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 1190.
 47. Żylicz T., 2010, Elementy teorii zrównoważonego rozwoju, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Fundacja Sędzimira, Kraków.
 48. Żylicz T., 2014, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu