BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wosiek Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Kapitał społeczny w kontekście nierówności ekonomicznych : wybrane aspekty teoretyczne
Social Capital and Economic Inequality : Selected Theoretical Aspects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 39-54, rys., tab., bibliogr. s. 52-54
Keyword
Nierówności gospodarcze, Nierówności dochodowe, Kapitał społeczny, Nierówności płacowe, Zaufanie, Nierówności społeczne
Economic inequality, Income inequalities, Social capital, Wage disparities, Trust, Social inequality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie wzajemnych oddziaływań między nierównościami ekonomicznymi a kapitałem społecznym. Wpływ nierówności dochodowych na kapitał społeczny poddano analizie przy dez agregacji tego kapitału na wymiar: kognitywny, strukturalny oraz behawioralny. W oddziaływaniu zwrotnym nawiązano do strukturalizacji opartej na charakterze więzi społecznych (partykularne versus pomostowe). W artykule wykazano przesłanki uprawniające do sformułowania ogólnej tezy, że nierówności ekonomiczne negatywnie wpływają na kapitał społeczny, tak w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Natomiast wpływ kapitału społecznego na nierówności dochodowe nie został jednoznacznie określony - kapitał społeczny może prowadzić zarówno do wzrostu, jak i zmniejszania nierówności dochodowych. Współzależności te można byłoby miarodajnie opisać, jeśli w badaniach empirycznych udałoby się wyodrębnić nierówności frustrujące i aktywizujące, a także uwzględnić sposób ich postrzegania przez jednostki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to discuss the interplay between economic inequality and social capital. In the analysis, social capital is investigated in disaggregation into cognitive, structural and behavioural dimensions. The feedback of the study discusses the process of structuralisation based on the nature of social ties (bonding versus bridging). The paper demonstrates that it is justified to claim that economic inequality has a negative influence on social capital, both in static and dynamic terms. However, the impact of social capital on income inequality has not been clearly determined - social capital may lead to an increase as well as to a decrease in income inequality. Such a correlation could be defined much better if empirical studies managed to isolate inequalities which are frustrating from those which are activating and to take into consideration the way these inequalities are perceived by individuals. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alesina A., La Ferrara E., 2002, Who trusts others?, "Journal of Public Economics", no. 85 (2).
 2. Bartak J., 2014, Motywacyjne aspekty nierówności dochodowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39 (3/2014).
 3. Berggren N., Jordahl H., 2006, Free to Trust: Economic Freedom and Social Capital, "Kyklos", No. 59 (2).
 4. Bourdieu P., 1986, The Forms of Capital, [in:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J. G. Richardson (ed.), Greenwood Press, New York.
 5. Brush J., 2007, Does income inequality lead to more crime? A comparison of cross-sectional and time-series analyses of United States counties, "Economic Letters", no. 96.
 6. Choe J., 2008, Income Inequality and Crime in the United States, "Economic Letters", no. 101.
 7. Coffé H., Geys B., 2006, Community heterogeneity: A burden for the creation of social capital?, "Social Science Quarterly", no. 87 (5).
 8. Coleman J.S., 1990, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 9. d'Hombres B., Weber A., Elia L., 2012, Literature review on income inequality and the effects on social outcomes, Luxembourg: JRC Scientific and Technical Research Series, no. 76795.
 10. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, 2013, J. Czapiński, T. Panek (red.), "Contemporary Economics", September 2013, Vol. 7, Special issue, www.diagnoza.com (data wejścia: 27.12.2014).
 11. Drozdowicz-Zbieć M., 2011, Psychologiczne uwarunkowania nastrojów konsumentów i propozycja alternatywnego ich pomiaru, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 87, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 12. Fajnzylber P., Lederman D., Loayza N., 2002, What causes violent crime?, "European Economic Review", no. 46.
 13. Fischer J.A.V., Torgler B., 2006, The Effect of Relative Income Position on Social Capital, "Economics Bulletin", vol. 26, no. 4.
 14. Fukuyama F., 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 15. General Social Survey, https://gssdataexplorer.norc.org/variables/441/vshow (data wejścia: 20.12.2015).
 16. Gustavsson M., Jordahl H., 2006, Inequality and trust: Some inequalities are more harmful than others, Uppsala University, Working Paper, no. 3.
 17. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=2 (data wejścia: 14.12.2015).
 18. Jordahl H., 2007, Inequality and Trust, Research Institute of Industrial Economics, IFN Working Paper, No. 715.
 19. Knack S., Keefer P., 1997, Does social capital have an economic pay-off? A cross-country investigation, "Quarterly Journal of Economics", no. 112 (4).
 20. Leigh A., 2006a, Does equality lead to fraternity?, "Economics Letters", no. 93 (1).
 21. Leigh A., 2006b, Trust, inequality and ethnic heterogeneity, "Economic Record", no. 82 (258), DOI: 10.1111/j.1475-4932.2006.00339.x.
 22. Malinowski G., 2014, Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 38 (2/2014).
 23. Nilsson A., 2004, Income inequality and crime: The case of Sweden, Working Paper 6, Institute for Labour Market Policy Evaluation.
 24. Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności: teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 25. Parts A., 2013, The dynamics and determinants of social capital in the European Union and Neighbouring Countries, WP5/01 Search Working Paper.
 26. Putnam R. D., 1995a, Demokracja w działaniu społecznym, Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 27. Putnam R. D., 1995b, Turning in, turning out: the strange disappearance of social capital in America, "Political Science and Politics", December.
 28. Putnam R. D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i  odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 29. Rothstein B., Uslaner E. M., 2005, All for all: Equality, corruption, and social trust, "World Politics", no. 58 (1).
 30. Simic M., 2012, A critical reading of The Spint Level: why equality is better for everyone, R. Wilkinson and K. Pickett, CERES Department, January.
 31. Snowdon Ch., 2010, The spirit Level Delusion, Little Dice.
 32. Steijn S., Lancee B., 2011, Does income inequality negatively affect general trust?, Gini Discussion Paper, no. 20, November.
 33. Sztaudynger J.J., 2005, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Sztaudynger J.J., Sztaudynger M., 2010, Analiza ekonometryczna wpływu dochodów per capita na przestępczość w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 35. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków.
 36. Tesei A., 2011, Racial Fragmentation, Income Inequality and Social Capital Formation: New Evidence from the US, "Job Market Paper", no. 11 (November).
 37. Twenge J.M., Campbell W.K., Carter N.T., 2014, Declines in Trust in Others and Confidence in Institutions Among American Adults and Late Adolescents, 1972-2012, "Psychological Science", 1-12, DOI: 10.1177/0956797614545133.
 38. Ulsaner E.M., Brown M., 2003, Inequality, trust, and civic engagement, "American Politics Research", vol. 31, no. X, Month 2003, DOI: 10.1177/1532673X04271903.
 39. Understanding and Measuring of Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practitioners, 2002, Grootaert Ch., van Bastelaer T. (eds.), The World Bank, Washington, D.C.
 40. UNU/ WIDER World Income Inequality Database, https://www.wider.unu.edu/download/ wiid-v30b (data wejścia: 14.12.2015).
 41. Wilkinson R., Pickett K., 2011, Duch równości: tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
 42. World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (data wejścia: 20.12.2015).
 43. Woźniak M.G., 2005, Wzrost czy nierówności w polityce gospodarczej. Wnioski dla Polski z teorii ekonomii, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i ghbalizacji, D. Kopycińska (red.), Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 44. Zak P.J., Knack S., 2001, Trust and growth, "The Economic Journal", no. 111, April.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu