BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binderman Zbigniew (Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Szczęsny Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena zmian struktury obszarowej gospodarstw w Polsce na tle nowych państw UE (aspekty metodyczne)
Estimation of Changes in Structure of Farms in Poland and New EU Countries : Methodological Aspects
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 81-96, rys., tab., bibliogr. s. 94-96
Keyword
Miara koncentracji, Syntetyczny miernik, Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna
Concentration measurement, Synthetic meter, Arable farm, Agrarian structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono koncepcje budowy wskaźników przeznaczonych do porządkowania obiektów opisanych wieloma cechami o wartościach nieujemnych na tej samej skali, czyli takich, których wartości można interpretować jako składowe struktury. Podane mierniki mogą być wykorzystywane do cyklicznego raportowania w systemach MIS (Management Information System) w systemach informacyjnych zarówno instytucji publicznych obserwujących zmiany strukturalne, jak i w dużych korporacjach o rozbudowanej strukturze wewnętrznej. Koncepcję zilustrowano na przykładzie zmian, jakie zachodzą w strukturze obszarowej gospodarstw w Polsce na tle nowych państw Unii Europejskiej w okresie 2003 -2010. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concepts of indicators intended to organize objects described by many features of non-negative values on the same scale, i.e. ones whose values can be interpreted as components of a structure. The discussed measures can be used in information systems of both public institutions which observe structural changes and large corporations with extensive internal structures for reporting in Management Information Systems (MIS). The concept is illustrated by the changes that occur in the structure of farms in Poland against the background of the new EU Member States in the period 2003-2010. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold B. C., 1987, Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics 43, Springer-Verlag, Berlin.
 2. Binderman A., 2011, Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, MIBE XII, 2.
 3. Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., 2015, Application of Minkowski's metric in measuring changes of concentration of value added in agriculture, forestry, fishing and hunting sectors, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", 14(1).
 4. Binderman Z., Borkowski Bolesław, Prokopenya A., Szczesny W., 2013, Radar Coefficients of Concentrations - Verifications of Properties, Computer Algebra Systems In Teaching And Research, Siedlce, wyd. Collegium Mazovia.
 5. Binderman Z., Borkowski Bolesław, Prokopenya A., Szczesny W., 2013a, Mechanisms of Construction of the Radar Coefficients of Concentration, Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce.
 6. Binderman Z., Koszela G., Szczesny W., 2014, Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003-2010 (aspekty metodyczne), Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 (Xxix), z. 3.
 7. Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J., 2010, Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.
 8. Bożek J., 2010, Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", nr 9 (3).
 9. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 10. Cieślak M., 1993, Ekonomiczne zastosowanie mierników syntetycznych ze zmiennym wzorcem, [w:] Przestrzenno- czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 11. Ciok A., 2004, Metody gradacyjne analizy danych w identyfikacji struktur wydatków gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4.
 12. Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W., 1995, Algorithms of grade correspondence-cluster analysis, The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science, 7.
 13. Gastwirth J. L., 1971, A general definition of the Lorenz curve, "Econometrica", 39.
 14. Gatnar E., Walesiak M., 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Gini C., 1914, Sulla misura della concentrazione e della variabilita dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.
 16. Glasser G. J., 1962, Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration, "Journal of the American Statistical Association", 57.
 17. Hwang C. L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 18. Grade models and methods for data analysis with applications for the analysis of data populations, 2004, T. Kowalczyk, E. Pleszczyńska, F. Ruland (eds), vol. 151, Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York.
 19. Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, 2009, K. Kukuła (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria Monografie nr 162, Kraków.
 22. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 23. Gospodarstwa Rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - WPR, 2013, W. Poczta (red.) Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 24. Strahl D., 1985, Podobieństwo struktur ekonomicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 281, Wrocław.
 25. Strahl D., 1996, Równowaga strukturalna obiektu gospodarczego, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, A. Zeliaś (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 26. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, 1998, D. Strahl (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Szczesny W., 2002, Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data, "Intelligent Data Analysis", 6, no. 1.
 28. Szczesny W., Kowalczyk T., Wolińska-Welcz A., Wiech M., Dunicz - Sokolowska A., Grabowska G., Pleszczyńska E., 2012, Models and Methods of Grade Data Analysis: Recent Developments, Institute of Computer Science, Warsaw.
 29. Walesiak M., 1983, Propozycja rodziny miar odległości struktur udziałowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 30. Walesiak M., 1984, Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 285, Wrocław.
 31. Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu