BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balas Aleksandra (Urząd Statystyczny w Katowicach), Molenda Anna (Urząd Statystyczny w Katowicach)
Title
Koncepcja doboru wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski oraz narzędzie ich udostępniania i prezentacji
Indicators of Poland's Sustainable Development in and Tools for Their Dissemination and Presentation
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 2 (80), s. 97-114, rys., tab., bibliogr. s. 112-114
Keyword
Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju
Sustainable development, Development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono założenia przyjęte w pracach nad zestawem wskaźników zrównoważonego rozwoju, kryteria doboru wskaźników, koncepcję ich grupowania według ładów i dziedzin oraz informacje w zakresie Bazy Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzia służącego do udostępniania i prezentacji mierników. Materiał zawiera zaktualizowany zestaw wskaźników zrównoważonego rozwoju Polski. W artykule zaprezentowano także zarys przyszłych prac dotyczących monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the assumptions used in work on a set of sustainable development indicators, criteria for the selection of indicators, and the adopted concept of their grouping by domains and areas, as well as information concerning Sustainable Development Indicators Database as a tool for sharing and presentation of indicators. The material includes an updated set of sustainable development indicators for Poland. The author also offers an outline of future work on monitoring the sustainable development of the country. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 21, 1992, Konferencja Narodów Zjednoczonych, Rio de Janeiro.
 2. Borys T., 2010, Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju - efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju, Cz.. 1. Co chcemy mierzyć?, "Zielona Planeta", nr 3(90).
 3. Borys T., Fiedor B., 2008, Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, M. Plich (red.), Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Łódzki, Warszawa.
 4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, K0M(2010) 2020, wersja ostateczna.
 6. II Polityka Ekologiczna państwa (dokument z perspektywą do 2025 roku), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 roku i Sejm RP w sierpniu 2001 roku.
 7. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, MP 2012, poz. 252.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, 2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Odnowiona Strategia Trwałego Rozwoju Unii Europejskiej, 2006, Rada UE, Bruksela.
 12. Our Common Future, 1987, United Nations, New York.
 13. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 2008, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa.
 14. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 15. Polityka Klimatyczna Polski - Strategie Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych w Polsce do roku 2020, 2003, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 16. Polityka Leśna Państwa, 1997, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa.
 17. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, 2005, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 18. Programowanie perspektywy finansowej2014-2020 - Umowa Partnerstwa, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 19. Przyszłość jakiej chcemy, 2012, dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju RIO +20.
 20. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 roku, 2014, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 21. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020, 2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 22. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 23. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 24. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, MP 2013, poz. 378.
 25. Strategia Rozwoju Kraju 2020, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 26. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, MP 2013, poz. 377.
 27. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 г.), 2013, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 28. Strategia Sprawne Państwo 2020, MP 2013, poz. 136.
 29. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 30. Sustainable Development in the European Union - 2013 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy, 2013, Eurostat, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 31. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 32. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, 2005, T. Borys (red.) Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 33. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2011, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny Katowice, Katowice.
 34. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.02.80.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu