BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Dylematy metodyczne w procesie konsultacji społecznych na przykładzie gminnych programów rewitalizacji
Methodical Dilemmas in the Process of Public Consultation on the Example of Municipal Revitalization Programs
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 7-22, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Konsultacje społeczne, Rewitalizacja, Zarządzanie partycypacyjne
Public Consultations, Revitalization, Participative management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy na temat głównych dylematów badawczych (metodycznych) związanych z realizacją konsultacji społecznych. Autor wzorował się przy tym na przykładzie tego typu badań realizowanych na potrzeby gminnych programów rewitalizacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Konsultacje społeczne można uznać za formę partycypacji w zarządzaniu (rozwojem lokalnym, państwem) w wymiarze konsultacyjnym-bezpośrednim. Badania te, przy założeniu ich prawidłowego przygotowania i realizacji, mogą być także źródłem bardzo wielu korzyści dla podejmowanych działań, jak choćby wyższa skuteczność, wzrost poczucia podmiotowości lokalnej społeczności czy wpływu na funkcjonowanie gminy, województwa, etc. Niemniej jednak, na początek należy zmierzyć się z następującymi kwestiami związanymi z konsultacjami społecznymi: Kto przeprowadzi konsultacje? Jak liczna będzie próba badawcza? Jaką metodę pomiarową należy zastosować? Jak skonstruowany ma być instrument pomiarowy? Jak zapewnić anonimowość respondentów/poufność danych? Jakie działania informacyjne należy podjąć w trakcie i po konsultacjach? (abstrakt oryginalny)

This article aims to systematize the knowledge of the main research (methodological) dilemmas of public consultations. Author used an example of municipal revitalization programs in Poland in the EU financial perspective 2014-2020. Public consultations can be regarded as a form of consultative-direct participation in the management (e.g. of local or state development). These form of research, assuming their proper preparation and implementation, may also provide many benefits to the undertaken activities, such as higher efficiency, increased sense of subjectivity or increased sense of influence on the functioning of municipality, province, etc. However at the beginning, you should answer the following questions related to public consultation: Who will conduct the consultation? How many people should participate in the study? What measuring method should be used? How should be constructed a measuring instrument? How to ensure the anonymity of the respondents/confidentiality? What information should be taken during and after the consultation? (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck-Krala E. (2008), Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 2. Jakimowska A.( 2009), Partycypacja a zachowania projakościowe "Problemy Jakości" 2.
 3. Bishop George F. (2005), The Illusion of Public Opinion. Fact and Artifact in American Public Opinion Polls. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..
 4. Borkowska S., Zarządzanie partnerskie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2.
 5. Hill N., Alexander J., (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 6. Kaczmarczyk S. (2003), Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa, PWE.
 7. Lisek-Michalska J. (2001), Wybrane problemy sondażowych badań opinii publicznej w Polsce w okresie przełomu ustrojowego [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Sondaże opinii społecznej. Samowiedza współczesnych społeczeństw, Gostkowski Zygmunt (red.), Daniłowicz Paweł. Łódź: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 8. Lusty D.( 2007), How to avoid the pitfalls of employee-satisfaction surveys, "Human Resource Management International Digest" 6 (15).
 9. Newport F. (2004), Polling Matters. Why Leaders Must Listen to the Wisdom of the People. New York: Warner Books.
 10. Nikodemska-Wołowik A. M. (2008), Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe. Warszawa, Wydawnictwo Grupa Verde.
 11. Noelle-Neumann E., Petersen T. (2005), Alle, nicht jeder. Einführung in die Methoden der Demoskopie. Heidelberg: Springer.
 12. Szostek D. (2001), Wykorzystywanie wyników badań opinii pracowników w kształtowaniu wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego (praca doktorska, niepublikowana, obroniona w dn. 04.07.2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 13. Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2005), Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Hätilä V., Nordlund J., Yli-Hukkala K. Total Quality Management by John S. Oakland, http://www.iem.unifei.edu.br/turrioni/PosGraduacao/PQM07/TQM_aula_2_e_3/TQMbyOakland.pdf (07.01.2016).
 15. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf (07.01.2016).
 16. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce, kwiecień 2014, https://www.minrol.gov.pl/content/download/47000/258710/version/1/file/ZASADY_REALIZACJI_RLKS_02_04_2014.pdf (07.01.2016).
 17. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, (http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/pozostale_dokumenty/konsultacje_rewitalizacja_26_11_2015/2015.11.25_ZASADY%20REWIT_zaakcept%20przez%20ZW.pdf (12.01.2016).
 18. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. poz. 1777), http://dziennikustaw. gov.pl/du/2015/1777/D2015000177701.pdf (12.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.026
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu