BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszel Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Formy relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych
Coopetition in Metropolitan Areas
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 35-51, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Obszar metropolitalny, Koopetycja, Konkurencja
Metropolitan area, Coopetition, Competition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje tematykę relacji międzygminnych w polskich obszarach metropolitalnych. W części teoretycznej przedstawiono zarys głównych form współpracy, konkurencji międzygminnej oraz koopetycji, poprzez którą rozumie się jednoczesne zachodzenie kooperacji oraz rywalizacji pomiędzy gminami tworzącymi obszary metropolitalne. Część empiryczna stanowi natomiast prezentację fragmentu badań przeprowadzonych w 2015 roku wśród jednostek samorządu terytorialnego tworzących polskie obszary metropolitalne. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the subject of relations within metropolitan areas in Poland. The theoretical part of the article outlines the main forms of cooperation, competition and coopetition between municipalities in metropolitan areas. The empirical part presents some of results of research conducted in 2015 among local government units in Polish metropolitan areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bengtsson M., Eriksson J., Wincent J., 2010, Coopetition dynamics - An outline for future inquiry, "Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitivenes", no. 20 (2).
 2. Cygler J., 2002, Alianse strategiczne, Diffin, Warszawa.
 3. Cygler J., 2007, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (128).
 4. Czajkowski J., Dąbrówka Ł., Kaczmarek G., Jaszczołt K., Kipta E., Komża J., Kudra A., Perska A., Nowak J., Potkański T., Porawski A., Szewczuk J., 2013, Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań.
 5. Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9/2005.
 6. Czakon W., 2013a, Kierunki badań nad strategią koopetycji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, część I, Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 7. Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M., 2012, Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 116, Wydaw. SGH, Warszawa.
 8. Dagnino G. B., Padula G., 2002, Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, opracowanie przygotowane w ramach "EURAM - The European Academy of Management", Second Annual Conference, Sztokholm, 9-11 maja 2002 r.
 9. Dolnicki B., 2012, Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Fehr E., Schmidt K. M., 1999, A Theory of Fairness, Competition and Cooperation, "Quarterly Journal of Economics", No. 114 (3).
 11. Gorzelak G., 1997, Przemiany polskiej przestrzeni, [w:] Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 12. Góralski P., Lazarek M., 2009, Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, Zeszyty Naukowe SGGW, "Polityki europejskie, Finanse, Marketing", nr 1 (50).
 13. Kalinowski S., 2008, Konkurencja lub kooperacja. Studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 14. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Gdańsk.
 15. Kieres L., 1991, Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 16. Lado A. A., Boyd N. G., Hanlon S. C., 1997, Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, "Academy of Management Review", vol. 22 (1).
 17. Leoński Z., Nauka administracji, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Luo Y., 2007, A Coopetition Perspective of Global Competition, "Journal of World Business", vol. 42.
 19. Łaźniewska E., 2013, Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 20. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 2014, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Porawski A. (red. naukowa), Współpraca JST w Polsce. Stan i potrzeby, Poznań 2013.
 22. Przygocki Z., 2005, Procesy terytorializacji przedsiębiorstw - poszukiwanie zasobów specyficznych w regionie łódzkim, [w:] Klasik A. (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK, nr 218, Warszawa.
 23. Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, "Przegląd Organizacji", nr 9/2011.
 24. Szałko B., 2014, Konkurencyjność w świetle badań atrakcyjności inwestycyjnej gminy, "Samorząd terytorialny a polityka lokalna", Prace Naukowe WWSZiP, nr 28 (3) 2014.
 25. Twardowski D., 2014, Konkurencyjność w ujęciu regionalnym - istota, czynniki oraz jej kształtowanie, "Samorząd terytorialny a polityka lokalna", Prace Naukowe WWSZiP, nr 28 (3) 2014.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.028
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu