BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadłakowski Dominik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
The Role of Clusters in the Process of Internationalisation of SME Sector Enterprices
Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 53-62, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klastry
Enterprise internationalization, Small business, Business cluster
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonujących w literaturze koncepcji dotyczących istoty funkcjonowania klastrów. Autor skupił się na analizie wpływu gron na proces podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na stymulowaniu przez tego typu porozumienia procesu internacjonalizacji. Aspekt teoretyczny pracy został rozszerzony o autorską analizę polskich klastrów, które osiągnęły międzynarodową pozycję rynkową. Artykuł został zrealizowany z wykorzystaniem dostępnej literatury oraz danych pochodzących z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the, existing in the literature, core concepts of cluster functioning. The author focuses on the analysis of the bunches' influence on the process of enhancing the enterprises' competitiveness and on the internalisation process stimulated by this kind of agreements.s The theoretical aspect of the work has been broadened by the author analysis of Polish clusters which have gained the position on the international market. This article has been created based on the available literature and the data from Polish Agency for Enterprise Development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cygler J., (2002) Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo partnerskie, Romanowska M., Trocki M. (ed.), Warszawa.
 2. Gorynia M., Jankowska B.,(2008) Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, Warszawa.
 3. Góra J., (2008) Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno- rozwojowych, [in:] Pangsy-Kania S., Piech K. (ed.) Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Warszawa.
 4. Interaktywna Mapa klastrów PARP, http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/ [13.03.2016].
 5. Internationalisation of European SMEs, (2010) European Union.
 6. Kisiel M., (2005) Internet a konkurencyjność banków w Polsce, Warszawa.
 7. Koszarek M., (2011) Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, Warszawa.
 8. Mikołajczyk B., Kurczewska A., (2008) Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
 9. Przykład klastrów Japońskich [in:] Pangsy - Kania S., Piech K. (ed.), Innowacyjność w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Warszawa.
 10. Observatory of European SMEs: Regional clusters in Europe No. 3,(2002) European Union, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/pdf/library/regional_clusters. pdf [13.03.2016].
 11. Porter M., (2001) Porter o konkurencji, Warszawa.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 -2013, (2014) https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf [10.03.2016].
 13. Romanowska M., (1997) Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Warszawa.
 14. Ujwary-Gil, A., (2008) Efektywność wykorzystania zasobów w tworzeniu wartości dodanej wybranego Przedsiębiorstwa budowlanego [in:] A. Nalepka (ed.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Nowy Sącz.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.029
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu