BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gulak-Lipka Patrycja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Intercultural Management on the Basis of a Sports Club
Zarządzanie międzykulturowe na przykładzie klubu sportowego
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 63-80, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Globalizacja, Zarządzanie międzykulturowe, Internacjonalizacja, Sport, Kultura
Globalization, Intercultural management, Internationalization, Sport, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie globalizacji coraz częściej odnajdujemy się w sytuacji konieczności współpracy z przedstawicielami najróżniejszych kultur. Nie zawsze mamy wpływ na wybór współpracowników, jednak aby relacje układały się poprawnie konieczna jest znajomość i respektowanie różnic kulturowych które nas odróżniają i dzielą. W sporcie efekt globalizacji jest bardzo widoczny gdyż zasięg sportu nie zna granic. W Polsce przejawia się to dużo większą ilością i różnorodnością cudzoziemców zatrudnianych w polskich klubach. Brak świadomości różnic kulturowych, niedostateczne przygotowanie, ogólna niewiedza, a przy tym bardzo często brak pokory, prowadzą do załamywania się komunikacji wewnątrz organizacji sportowej i ogólne utrudnienie współpracy. Celem artykułu jest przedstawienie zależności jakie występują podczas realizacji zadań delegowanych przez trenera wśród zawodników pochodzących z krajów o kulturze niskokontekstowej i wysokokontekstowej. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe problemy, które dotykają polskie kluby profesjonalne. Dodatkowo szczegółowa analiza jednego z polskich klubów koszykówki żeńskiej pokaże jak zmieniała się międzynarodowa struktura zatrudnienia w tym klubie oraz jakie to miało skutki dla jego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

In the era of globalization, one increasingly finds oneself in a situation of having to work with representatives of various cultures. A person does not always have an impact on the choice of co-workers, but in order to arrange the relationship correctly it is necessary to know and respect cultural differences. In sport, the effect of globalization is very visible because the coverage of sport knows no bounds. In Poland, it manifests itself in a much greater amount and variety of foreigners employed in Polish clubs. Lack of awareness of cultural differences, insufficient preparation, general ignorance, and at the same time very often lack of humility, lead to the collapse of the communication within a sports organization and general difficulty in cooperation. This article presents dependencies that occur during the implementation of the tasks delegated by the coach among players coming from countries with highcontext cultures and low-context cultures. This article presents the basic problems that affect Polish professional clubs. In addition, a detailed analysis of one of the Polish female basketball clubs will show changes in the international structure of employment in this club and what implications they had for its operation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bokszański Z., (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Hall E., (2001), Poza kulturą, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
  3. Kamińska-Radomska I., (2012), Kultura biznesu, normy i formy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Kowalczyk S., (2010), Elementy filozofii i teologii sportu, Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  5. Mikuła B., (2015), Współczesne tendencje w zrachowaniach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  6. Panfil R., (2004), Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Warszawa.
  7. Pawlak Z., Smoleń A., (2015), Strategie zawodowych klubów sportowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  8. Pedersen P., Thibault L., (2014), Contemporary Sport Management, 5th edition, Human Kinetics.
  9. Stosik A., Morawski M., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim dla menedżerów w sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.030
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu