BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lesicki Dariusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego
Special Economic Zones and their Role in Mitigating the Effects of the Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 69-83, tab., bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Keyword
Specjalne strefy ekonomiczne, Rozwój gospodarczy, Klastry, Kryzys gospodarczy, Zapobieganie kryzysowi
Special economic zones, Economic development, Business cluster, Economic crisis, Crisis prevention
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza koncepcji specjalnych stref ekonomicznych oraz ich wpływ na zniwelowanie kryzysu gospodarczego. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie są najważniejsze cele i funkcje specjalnych stref ekonomicznych oraz jakie korzyści ekonomiczne przyniosły one w ciągu ostatnich 15 lat. Analizując akty prawne oraz dane literatury polskiej i światowej autor ukazuje wpływ efektów synergii instrumentów nowej koncepcji SSE na zmniejszenie zagrożeń kryzysowych regionu. Specjalne strefy ekonomiczne tworzone są z jednostek skoncentrowanych przestrzennie w celu utworzenia korzystnych warunków dla rozwoju szeroko pojętej działalności innowacyjnej. Pomimo korzyści z istnienia SSE, rozwiązanie to posiada również wielu antagonistów, dlatego też tworzenie specjalnych stref ekonomicznych jest kontrowersyjnym, lecz skutecznym rozwiązaniem gospodarczym.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the concept of special economic zones and their impact on overcoming the economic crisis. Sought to answer the question what are the main objectives and functions of the special economic zones and what economic benefits were brought in the past 15 years. Analyzing the pieces of legislation and data from Polish and world literature the author shows the influence of the synergies instruments of a new concept of SEZ to reduce the risks of crisis in the region. Special economic zones are created from units spatially concentrated in order to create favorable conditions for developing a wide spread innovation activities. Despite the benefits of the SEZ, that solution has also many antagonists, therefore the creation of special economic zones is a controversial but effective economic solution.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dorsati M. (1998), Export processing zones, "Premnotes" nr 11, World Bank.
  2. Grubel H. (1982), Towards a Theory of Free Economoc Zones, Weltwirtschaftliches Archiv.
  3. Kryńska E. (2010) (red.), Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  4. Singa Boyenge J.P. (2004), ILO datebase on export processing zones, ILO Geneva, Sectoral Activities Department.
  5. Export processing zones (1998), World of Work nr 27, ILO, Geneva.
  6. Koncepcja Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  7. Labour and social issues relating to export processing zones, ILO, Geneva.
  8. Rozporządzenie RM z dnia 5 sierpnia 2008. DzU. 2008 nr 146 poz. 927.
  9. United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) (1990), The Role of Free Economic Zones in the USSR and Eastern Europe, UNCTC Current Studies, Series, New York.
  10. Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Dz. U. 2007 nr 42 poz. 274, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu