BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczak-Gas Janina (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego
The Synthetic Evaluation of the Financial Condition of Construction Companies in Times of Economic Crises
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2015, nr 2, s. 144-155, tab., bibliogr. 12 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy. Istota, przebieg i konsekwencje
Keyword
Kryzys finansowy, Kondycja finansowa, Syntetyczny miernik, Kryzys gospodarczy, Przedsiębiorstwo budowlane, Budownictwo
Financial crisis, Financial condition, Synthetic meter, Economic crisis, Construction company, Construction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest syntetyczna ocena kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw zaliczanych do sektora budownictwo, notowanych na rynku New Connect. W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji miar syntetycznych oraz obliczono wskaźnik syntetyczny kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono ranking badanych przedsiębiorstw sporządzony według kryterium malejącej wartości wskaźników syntetycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że: (1) Istnieją znaczne różnice w kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. (2) Kryzys finansowo-gospodarczy, nie wprowadził istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is a synthetic evaluation of the financial condition of the selected companies ranked among the construction industry and listed on the New Connect market. The article discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures and includes a calculation of a synthetic indicator for the financial condition of the surveyed companies. Additionally, a ranking of the reviewed companies was created on the basis of the decreasing values of the synthetic indicators. The study shows that: (1) There are significant differences in the financial condition of the companies. (2) The financial and economic crisis has not resulted in substantial distortions in the functioning of the examined companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, AE, Wrocław.
 2. Malina A., Zeliaś A. (1996), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., w: Nowak E., Urbaniak M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, UMCS, Lublin.
 3. Młoda A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 4. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społecznogospodarczych, PAN, Warszawa.
 5. Ostasiewicz W. (red.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Polska 2009. Raport o stanie gospodarki (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 7. Przedsiębiorczość w Polsce (2014), Ministerstwo Gospodarki , Warszawa.
 8. Raport z transformacji. Twarde lądowanie 2, Europa Środkowa i Wschodnia wobec globalnego kryzysu (2010), PricewaterhouseCoopers, XX Forum Ekonomiczne, Krynica Zdrój, 8-11 września 2010.
 9. Raport z transformacji. Twarde lądowanie. Europa Środkowa i Wschodnia wobec globalnego kryzysu (2009), PricewaterhouseCoopers, XIX Forum Ekonomiczne, Krynica Zdrój, 9-12 września 2009.
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 11. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
 12. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu