BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczyńska Magdalena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wiśniewski Adam Krystian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Entrepreneurial Attitudes among Students. Research Results
Postawy przedsiębiorcze wśród studentów. Wyniki badań
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 101-111, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Studenci, Wyniki badań
Entrepreneurship, Students, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza kwestię przedsiębiorczości. Przedstawiono istotę problemu i jego warunków, podkreślając zwłaszcza rolę edukacji. W artykule zaprezentowano wnioski z badania przeprowadzonego wśród studentów zarządzania i ekonomii z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dalsza analiza wyników pozwoliła na ocenę wiedzy studentów przedsiębiorczości i ich subiektywnej oceny jego przydatności w założeniu własnej firmy. Ponadto respondenci wskazali główne motywy i bariery, jakie postrzegają przy ustalaniu działalności. (abstrakt oryginalny)

The article raises the issue of entrepreneurship. It presents the essence of the issue and its conditions, emphasizing especially the role of education. The paper quoted the study carried out among students of management and economics of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Further analysis of the results allowed the evaluation of the students' knowledge of entrepreneurship and their subjective assessment of its usefulness in starting their own company. Moreover, the respondents highlighted the key motives and barriers they perceive when establishing business. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amit R., Muller E., (1995), Push and pull entrepreneurship, "Journal of Small Business and Entrepreneurship", No. 12(4), University of Regina, Wascana Pkwy.
 2. Białasiewicz M., (2008), Przedsiębiorczość- pożądana kompetencja, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", No. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 3. Bizon W., Poszewiecki P., Markiewicz M., Skurczyński M., (2012), Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator. E-Learning narzędzia i praktyka, Wrocław.
 4. Cieślik J., (2007), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 5. Greene F., Saridakis G., (2008), The role of higher education skills and support in graduate self-employment, "Studies in Higher Educaton", No. 33(6), Oxford.
 6. Henley A., (2009), Switching costs and occupational transition into Self-Employment, "IZA Discussion Papers", No. 3969, Institute for the Study of Labour, Bonn.
 7. Kamińska W., (2006), Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce, Wyd. IGiPz PAN, Warszawa.
 8. Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J., (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", No. 17, Koszalin.
 9. Kowalska-Żakieta J., Kutyło Ł., (2007), Przedsiębiorczość absolwentów [in:] Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu "Pierwsza Praca". Analiza wyników badania, AMS Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno.
 10. Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, "Przegląd organizacji", No. 6, Warszawa.
 11. Kunasz M., (2008), Zachowania przedsiębiorcze studentów w świetle badań ankietowych, "Gospodarka Narodowa", No. 3, Warszawa.
 12. Livanos I., (2009), What determines self-employment? A comparative study, "Applied Economic Letters", No. 16(3).
 13. Niedzielski P., Witek J. (eds), (2012), Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu [in:] Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe: Ekonomiczne Problemy Usług", No. 97, Szczecin.
 14. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz.
 15. Olearnik J., (2007), Obszary i formy działań uczelni dla wykształcenia przedsiębiorczego studenta [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 16. Piecuch T., (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 17. Piróg D., (2014), Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty, "Przedsiębiorczość - Edukacja", No. 10, Kraków.
 18. Targalski J., Kacała M., Pichur A., (2007), Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 19. Wach K., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [in:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (eds), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 20. Pokolenie Y a świat pracy. Raport na temat potrzeb związanych z miejscem pracy, postawami i aspiracjami pokolenia Y w Polsce, (2014), HAYS Poland, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.033
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu