BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piłacik Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Strategia przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie polskich spółek giełdowych
Strategy of Socially Responsible Company on the Example of Polish Listed Companies
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 113-122, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Spółki giełdowe, Strategia przedsiębiorstwa, Indeks RESPECT
Social Responsibility, Stock market companies, Corporation strategies, RESPECT Index
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja praktyki polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW w zakresie realizacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dla zrealizowania powyższego celu artykuł podzielony został na trzy części, pierwsza prezentuje założenia koncepcji społecznej odpowiedzialność, druga zaś omawia wpływ tej koncepcji na budowę i wdrożenie strategii we współczesnych jednostkach. Następnie omówiono stan obecny wdrożenia koncepcji CSR w działania strategiczne polskich spółek giełdowych, głównie odnosząc się do spółek wchodzących w skład RESPECT Indeks. W artykule posłużono się studium literatury, analizą dokumentów wtórnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the practice of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange in terms of achieving the objectives of the concept of corporate social responsibility. To realize this objective article is divided into three parts, the first presents the assumptions of the concept of social responsibility, while the second discusses the impact of this concept on the construction and implementation of strategies in modern units. It then discusses the current state of implementation of CSR in strategic activities of Polish listed companies, mainly referring to the companies included in the RESPECT Index. The article was used to study literature, analysis of secondary documents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz B., Martyniuk T., (2009) Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), SGH, Warszawa.
 2. Griffin R.W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.,(2010) Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 4. Roszkowska P., (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 5. Sachs, J., (2009), Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Śnieżek E., Wiatr M.,(2014), Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, Studia Prawno-Ekonomiczne (XCI/2), Łódzkie Wydawnictwo Naukowe, Łódź.
 7. Wróblewska K., (2015), RESPECT Index jako bodziec do społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378.
 8. Zuzek D.,(2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T.21, nr 2.
 9. Żychlewicz M., (2015), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11, Zeszyty Naukowe nr 858, Szczecin.
 10. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl [10.02.2016]
 11. Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm. Raport z badania, (2011),[online] http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne_a_CSR.pdf. [20.02.2016]
 12. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, 2012[online] https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13078.pdf.[22.02.2016]
 13. CSR jako podstawa budowy wartości firmy [online], Makuch Ł., http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18231. [20.02.2016]
 14. Sustainability nears a tipping point, D. Kiron, N. Kruschwitz, K. Haanaes, I. von Streng Velken, MIT Sloan Management Review, Winter 2012, VOL.53 NO.2 [online] http://archive.epa.gov/sustainablemanufacturing/web/pdf/mit-smr-bcg-sustainability-nears-a-tipping-pointwinter-2012.pdf [15.02.2016]
 15. http://csr.forbes.pl/liderzy-zrownowazonego-rozwoju-wyniki-iv-edycji-konkursu-forbesa-i-pwc,artykuly,182156,1,1.html [20.02.2016]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.034
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu