BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Umiejętności kierownicze potrzebne kierownikom w XXI wieku
Managerial Skills Needed Managers of the XXI Century
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 3, s. 139-149, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Umiejętności kierownicze, Kadra kierownicza, Kompetencje kierownicze
Management skills, Managerial staff, Managerial competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań są umiejętności kierownicze kierowników potrzebne do zarządzania organizacją w XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na uniwersalizm umiejętności kierowniczych pomimo tego, że zostały one wykreowane w różnych okresach i w odmiennej kulturze. W artykule zostały zaprezentowane najważniejsze umiejętności kierownicze, które powinni posiadać kierownicy przedsiębiorstw w XXI wieku, aby móc sprawnie i efektywnie zarządzać organizacjami w ówczesnych czasach. (abstrakt oryginalny)

The subject of the discussion is management skills, which managers of the organizations of the twenty- first century need. Particular attention was paid to the universality of leadership skills, despite the fact that they have been created in different periods in which there was different economic situation. In this article were presented the most important management skills that managers of companies in the XXI century should have to be able to manage their organizations efficiently and effectively at that time. Leadership skills are an integral part of managerial positions, that's why every manager should have an extensive range of management skills, thanks to which will not expose the organization to unnecessary risk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barkowiak G. i Januszek H., (1999), Umiejętności kierownicze , Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 2. Cyfert Sz., Krzakiewicz K., (2006), Organizacja i zarządzanie - przegląd podstawowych pojęć, [w:] Krzakiewicz K. (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 3. Janasz W., Kozioł K., (2007) Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Klóska R., (2010) Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce, [w:] Niematerialne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw (red.) A. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Kowalczyk E., (2014), Człowiek Organizacja Kariera Siła Psychologii Stosowanej, Difin, Warszawa.
 6. Nogalski B., Śniadecki J., (2001), Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp.z.o.o (OPO), Bydgoszcz.
 7. Pająk Z., Zduniak A., (2003), Kierownik w XXI wieku determinanty psychospołeczne sukcesu, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa - Poznań.
 8. Penc J., (2000), Kreatywne kierowanie organizacja i kierownik jutra rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 9. Penc J., (2001), Decyzje menadżerskie - o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Penc J., (2005), Role i umiejętności menadżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa.
 11. Rakowska A., Sitko-Lutek A., (2000), Doskonalenie kompetencji menadżerskich, PWN, Warszawa.
 12. Sajdak M, (2013), Innowacyjność jako niezbędna cecha zwinnego przedsiębiorstwa, [w:] Szynal J. (red.), Nauki o zarządzaniu Management sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Stoner J., Wankel Ch., (1994), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Tokarski S., (2006), Kierownik w organizacji, Difin, Warszawa.
 15. Trzcieliński S., (2011) Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 16. Witkowski S., Listwan T. (red.), (2008), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa.
 17. http://www.nieparzekawy.pl/baza-wiedzy/kompetencje-twarde-i-miekkie---co-to jest.html, [16.03.2015]
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.036
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu