BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Orientacja przedsiębiorcza a sukces przedsiębiorstwa. Ustalenia literaturowe
Entrepreneurship Orientation and the Success of a Company. The Findings of the Literature
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 483-496, tab., bibliogr. 37 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Orientacja przedsiębiorcza, Sukces przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Entrepreneurial orientation, Success of the company, Enterprise effectiveness, Competitive advantage
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie orientacji przedsiębiorczej (EO) jako czynnika sukcesu przedsiębiorstw głównie z perspektywy długoterminowej. Teoretyczne rozważania opierają się na dwóch założeniach. Przyjęto, że przedsiębiorstwa klasyfikują osiągnięte z dotychczasowych działań wyniki jako sukcesy lub porażki, a trwałość przewagi za ich podstawę. Założenia te skłoniły do postawienia pytania o czynniki ponawiania przewag konkurencyjnych. Ustalenia badaczy sugerują pozytywny wpływ EO na wyniki przedsiębiorstw. Jednakże nie ma zgody wśród nich co do wymiarów bazowych sukcesu, a sukces może zależeć od wskaźników stosowanych do jego oceny. Niezbędne są więc bardziej kompleksowe badania dla wyjaśnienia wymiarów leżących u podstaw sukcesu przedsiębiorstw. Identyfikacja powiązań między EO i wynikami firm poprzedzona została konceptualizacją EO, rozpoznaniem jej architektury oraz wyjaśnieniem różnic między EO a przedsiębiorczością organizacyjną. Realizacja celu opracowania odbyła się w drodze studiów literatury z obszaru zarządzania strategicznego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present entrepreneurship orientation (EO) as a factor of the success of the company, especially with a long-term perspective. In the theory, the considerations are based on two assumptions. It was assumed that the companies classify achieved results as successes or failures, and the consistency of advantage as their base. These assumptions led to the question about the factors of renewing of the competitive advantages. The findings of the researchers suggest positive impact EO on the results of the firms. However, there is no agreement among the researchers on base dimensions of success, whilst success can depend on the indicators used for its estimation. Thus, more comprehensive researches are needed in order to explain the dimensions which form a successful firm. The identification of the connections between EO and the company results was preceded with conceptualisation of EO, the recognition of its architecture and explanation of the differences between EO and the organizational entrepreneurship. The aim was achieved through the study of the strategic management literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baum J., Dahlin K. (2007), Aspiration performance and railroads' rates of experiential and vicarious learning from train wrecks and crashes, "Organization Science", Vol. 18, No. 3.
 2. Becherer R., Maurer J. (1997), The moderating effect of environmental variables on the entrepreneurial and marketing orientation of entrepreneur-led firms, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 22, No. 1.
 3. Billinger S., Stieglitz N., Schumacher T. R. (2014). Search on rugged landscapes: an experimental study, "Organization Science", Vol. 25, No. 1.
 4. Bratnicki M., Gabryś B. J. (2011), Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2.
 5. Burgelman R. A. (1983), A model of interaction of strategic behavior, corporate context and concept of strategy, "Academy of Management Review", Vol. 8, No. 1.
 6. Covin J. G., Slevin D. P. (1988), The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style, "Journal of Management Studies", Vol. 25, No. 3.
 7. Covin J. G., Slevin D. P. (1991), A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 15, No. 1.
 8. Covin J. G., Green K. M., Slevin D. P. (2006), Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationship, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 30, No. 1.
 9. Covin J. G., Slevin D. P. (1989), Strategic management of small firma in hostile and benign envirinments, "Strategic Management Journal", Vol. 10.
 10. Dess G. G., Ireland R. D., Zahra S. A., Floyd S. W., Janney J. J., Lane P. J. (2003), Emerging issues in corporate entrepreneurship, "Journal of Management", Vol. 29, No. 3.
 11. Dudycz T. (2008), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław.
 12. Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 13. Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 14. Entrialgo M., Ferna'ndez E., Va'zquez C. J. (2000), Linking entrepreneurship and strategic management: evidence from Spanish SMEs, "Technovation", Vol. 20, No. 8.
 15. Filser M., Eggers F., Kraus S., Malovics E. (2014), The effect of financial resource availability on entrepreneurial orientation, customer orientation and firm performance in an international context: an empirical analysis from Austria and Hungary, "Journal for East European Management Studies", Vol. 19, No. 1.
 16. Frese M., Brantjes A., Hoorn R. (2002), Psychological success factors of small scale businesses in Namibia: The roles of strategy process, entrepreneurial orientation and the environment, "Journal of Developmental Entrepreneurship", Vol. 7, No. 3.
 17. Hadji M., Cocks G., Muller J. (2007), Entrepreneurship and leadership: Prerequisites for a winning organization, "Journal of Asian Entrepreneurship and Sustainability", Vol. 3, No. 3.
 18. Karpacz J. (2012), Swoboda działania jako determinanta zmian w potencjale małych i średnich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A.
 19. Keh H. T., Foo M. D., Lim B. C. (2002), Opportunity evaluation under risky conditions: The cognitive processes of entrepreneurs, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 27, No. 2.
 20. Kraus S., Harms R., Schwarz E. (2005), Entrepreneurial orientation: A psychological model of success among Southern African small business owners, "European Journal of Work and Organizational Psychology", Vol. 14, No. 3.
 21. Kraus S. (2013), The role of entrepreneurial orientation in service firms: empirical evidence from Austria, "The Service Industries Journal", Vol. 33, No. 5.
 22. Lumpkin G. T., Dess G. (2001), Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, "Journal of Business Venturing", Vol. 16, No. 5.
 23. Lumpkin G. T., Cogliser C. C., Schneider D. R. (2009), Understanding and measuring autonomy: An entrepreneurial orientation perspective, "Entrepreneurship: Theory & Practice", Vol. 33, No. 1.
 24. Lumpkin G. T., Dess G. G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review", Vol. 21, No. 1.
 25. Maslach D. (2016), Change and persistence with failed technological innovation, "Strategic Management Journal", Vol. 37.
 26. Miller D. (1983), The correlates of entrepreneurship in three types of firms, "Management Science", Vol. 29, No. 7.
 27. Miller D., Friesen P. (1982), Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, "Strategic Management Journal", Vol. 3.
 28. Murphy G. B., Trailer J. W., Hill R. C. (1996), Measuring performance in entrepreneurship research, "Journal of Business Research, Vol. 36.
 29. Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G. T., Frese M. (2009), Orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 33, No. 3.
 30. Stabryła A. (2011), Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/2.
 31. Szpitter A. A. (2014), Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji - ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 32. Venkatraman N., Ramanujam V. (1986), Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches, "Academy of Management Review", Vol. 11.
 33. Vij S., Bedi H. S. (2012), Relationship between entrepreneurial orientation and business performance: A review of literature, "Journal of Business Strategy", Vol. 9, No. 3.
 34. Wiklund J. (1999), The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance relationship, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 24, No. 1.
 35. Wiklund J., Shepherd D. (2003), Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses, "Strategic Management Journal", Vol. 24, No. 13.
 36. Zahra S. (1991), Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study, "Journal of Business Venturing", Vol. 6, No. 4.
 37. Zbierowski P. (2012), Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu