BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kotas Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania strategicznego w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce - wyniki badań empirycznych
Use of Critical Success Factors in the Process of Strategic Management in the Social Aid Organisations in Poland - Results of Empirical Research
Source
Zarządzanie i Finanse, 2016, R. 14, nr 2, cz. 1, s. 45-57, tab., bibliogr. 20 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Pomoc społeczna, Sukces przedsiębiorstwa
Strategic management, Social assistance, Success of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu strategicznym ośrodkami pomocy społecznej w Polsce. Wyniki badań wskazują, że identyfikacja, a następnie wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w zarządzaniu strategicznym ośrodkami pomocy społecznej wpływa na osiągnięcie przez nich sukcesu. Jest to istotne z punktu widzenia obecnej rzeczywistości, wyrażającej się urynkowieniem wielu usług typowych dla sektora publicznego, co oznacza nowy sposób działania dla zarządzających organizacjami, które świadczą usługi użyteczności publicznej. Znaczenie efektywnej realizacji usług społecznych dla rozwoju społeczno-gospodarczego państw jest podkreślane w dokumentach Unii Europejskiej, a szczególnie w zasadach stanowiących Politykę Spójności na lata 2014-2020 oraz w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług socjalnych. Stąd też zarówno w refleksji teoretycznej, jak i praktycznej poszukuje się instrumentów zwiększających efektywność działań organizacji operujących w tym systemie. Wyniki przeprowadzonych badań zapełniają lukę badawczą w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the question about the role of the critical success factors in the strategic management of social aid organisations in Poland. The results indicate that identifying and then using critical success factors in the strategic management of social aid organisations affect the achievement of their success. This is important from the point of view of the present reality, expressing the marketization of many services of a public sector represents a new mode of action for managing organizations that provide public services. The importance of effective implementation of social services for the socio-economic development countries are highlighted in the documents of the European Union, and especially in the principles of which Cohesion Policy for 2014-2020 and the Resolution of the European Parliament on 5 July 2011. On the future of social services. Hence, both in theoretical reflection and practical sought instruments to increase the efficiency of organizations operating in this system. The results of the study fill the gap research in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R., Dearden J., Richard F. (1972), Management Control Systems, Homewood, Illinois, R. D. Irwin.
 2. Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G. (1996), Rola analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 3. Bullen C. V., Rockart J. F. (1981), A Primer on Critical Success Factors, Center for Information Systems Research Working Paper, No. 69.
 4. Caralli R. (2004), Critical Success Factor Method: Establishing a Foundation for Enterprise Security Management (2004), The (CMU/SEI-2004-TR-010), Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/04 tr010.cfm, dostęp dnia 2.03.2016.
 5. Colling T. (1995), From Hierarchy to Contract? Subcontracting and Employment in the Service Economy, "Warwick Papers in Industrial Relations", No. 52.
 6. Cooper T., Downer P. (2012), Stakeholders, Strategic Planning and Critical Success Factors in Professional Accounting Organizations, "Journal of Leadership, Accountability and Ethics", Vol. 9, No. 4.
 7. Dirks P., Wijn M. (2002), Strategic Control: Meshing Critical success Factors with the Balanced Scorecard, "Long Range Planning", Vol. 35, No. 4.
 8. Eisenhardt K., Zbaraki M. (1992), Strategic decision making, "Strategic Management Journal", Vol. 13, No. 52.
 9. Gates L.P. (2010), Strategic Planning with Critical Success Factors and Future Scenarios: An Integrated Strategic Planning Framework, Technical Report, CMU/SEI-2010-TR-037, ESC-TR-2010-102, November.
 10. Hausner J., Mazur S. (1998), Od miejskiej strefy usług publicznych do powiatu, MSAP AE, Kraków.
 11. Hood C. (1991), A Public Management for all Seasons', "Public Administration", Vol. 69, No. 1.
 12. Johnson J., Friesen M. (1995), The Success Paradigm: Creating Organizational Effectiveness Through Quality and Strategy, Quorum Books, New York.
 13. Nutt P. C. (2006), Comparing Public and Private Sector Decision-Making Practices, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 16, No. 2.
 14. Ring P., Perry J. (1985), Strategic management in public and private organizations: implications of distinctive context and constraints, "Academy of Management Review", Vol. 10, No 2.
 15. Rockart J. F. (1979), Chief Executives Define Their Own Information Needs, "Harvard Business Review".
 16. Sirius K., Mo'attar R. (2007), Organizational critical success factors and competencies, "Management Magazine", No. 120.
 17. Skrzypek E. (2007), Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu w społeczeństwie wiedzy, "Problemy Jakości", nr 1.
 18. Uścińska G. (2005), Consensus IV: Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, Wyd. MPiPS, Warszawa.
 19. Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna: dynamika instytucji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Zarepur J. (2001), Information management systems and critical success factors in small agencies, "Ravesh Magazine", No. 68.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu