BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak-Moczuk Arkadiusz D. (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wizja, strategia, innowacyjność w firmie Apple
Vision, Strategy, Innovation in Apple Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 33-40, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wizja przedsiębiorstwa, Misja przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Planowanie strategiczne
Enterprise management, Company vision, Enterprise mission, Corporate objectives, Strategic planning
Note
streszcz., summ.
Company
Apple
Abstract
Cel - W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień z dziedziny zarządzania firmą w zakresie określania wizji, misji, celów i planowania strategicznego oraz powiązania innowacyjności z kreatywnością. Metodologia badania - Analiza treści. Wynik - Scharakteryzowano udział kierownictwa różnych szczebli w procesie ustalania wizji, misji i celów organizacji oraz w planowaniu strategicznym. Dokonano próby zdefiniowania innowacyjności w perspektywie twórczego podejścia do realizacji nowych zadań. Praktyczny wymiar tych zagadnień odniesiono do firmy Apple. Oryginalność/Wartość - Oryginalny artykuł przeglądowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym oraz studium przypadku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article presents an analysis of selected topics in the field of business management in terms of defining the vision, mission, goals and strategic planning as well as connecting innovation with creativity. Design/Methodology/approach - Analyses of content. Findings - What is depicted is the participation of various levels of management in the process of establishing the vision, mission and goals of the organization and the strategic planning. An attempt was made to define innovation in the perspective of creative approach to new tasks. The practical dimension of these issues were related to APPLE. Originality/value - Original paper - review with case study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cygler, J. (2009). Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
  2. Griffin, R.W. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Hejduk, I.K. (2008). Planowanie. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  4. Isaacson, W. (2011). Steve Jobs, tłum. P. Bieliński, M. Strąkow. Kraków: Insignis Media.
  5. Poznańska, K. (2008). Zarządzanie zmianami. Doskonalenie organizacji. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  6. Romanowska, M. (2008). Podejmowanie decyzji w organizacji. W: M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  7. Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1997). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu