BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Karolina (Politechnika Poznańska)
Title
Rola innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu konkurencyjnych regionów
The Role of Innovation of SMEs in Creating Competitive Regions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Otoczenie przedsiębiorstwa, Kapitał społeczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność regionów
Enterprise innovation, Enterprise environment, Social capital, Small business, Regions competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ukazanie związku przyczynowo-skutkowego między innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw, a ich otoczeniem regionalnym. Metodologia badania - Badanie empiryczne MSP w subregionie oraz analiza wyników innych badań dotyczących innowacyjności przedsiębiorstw. Wynik - Wnioski dotyczące wzmacniania konkurencyjności badanego subregionu. Oryginalność/Wartość - Wysoka dla badanego subregionu. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To show the causal link between innovation of SMEs and their regional surroundings. Design/Methodology/approach - Empirical study of SMEs in the subregion and analysis of the results of other studies on enterprise innovation. Findings - Proposals for strengthening the competitiveness of the tested subregion. Originality/value - High for the tested subregion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamik, A. (2013). Rola współpracy międzyorganizacyjnej MSP w procesach kształtowania konkurencyjności regionu na przykładzie firm regionu świętokrzyskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 1, 25-38. Pobrano z: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/320_2adamik.pdf (17.11.2015).
 2. Akman, G., Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: an empirical analysis in Turkish software industry. International Journal of Innovation Management, 12 (1), 69-111.
 3. Atzei, A., Groepper, P., Novara, M. (1999). Innovations for Competitiveness: European Views on "Better- Faster-Cheaper", Acta Astronautica, 55 (7-12), 745-754.
 4. Bristow, G. (2010). Critical Reflections on Regional Competitiveness. London-New York: Routledge.
 5. Castells, M. (2009). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 68-70.
 6. Florida, R. (2008). Who's Your City. How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. Nowy Jork: Basic Books.
 7. Gaczek, W.M. (2005). Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, W: W.M. Gaczek (red.), Innowacje w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe nr 57. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Goksoy, A., Vayvay, O., Ergenel,i N. (2013). Gaining Competitive Advantage through Innovation Strategies: An Application in Warehouse Management Process. American Journal of Business and Management, 2, (4), 304-321.
 9. Gorzelak, G. (2003). Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (11), 37-59.
 10. https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Przeglady_regionalne/Documents/Przegl ad_regionalny_3_na_strone.pdf (14.09.2014).
 11. Komisja Europejska, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy /sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf (3.11.2015).
 12. Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. Warszawa: CeDeWu.
 13. Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Łaźniewska, E., Chmielewski, R. (2012). Historyczne podłoże regionalnej konkurencyjności. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Łaźniewska, E., Chmielewski, R., Nowak, P. (2012). Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością. W: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Konkurencyjność regionalna. Koncepcjestrategie- przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Makać, W. (2010). Statystyka ekonomiczna. Wybrane mierniki makroekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 17. Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Meyer-Stamer, J. (2008). Systemic Competitiveness and Local Economic Development. W: S. Bodhanya (red.), Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices. Pobrano z: http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf (4.11.2015).
 19. Noorani, I. (2014). Service Innovation and Competitive Advantage. European Journal of Business and Innovation Research, 2 (1), 12-38.
 20. OECD, EUROSTAT. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Paryż 2005, wersja polska: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 21. Olejniczak, K. (2015). Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 22. Olejniczak, K. (2014). Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii. W: A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. PKPP Lewiatan, Słabe i mocne strony sektora MSP w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwojowe (2011). Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/2011_12/Raport_MSP.pdf (12.11.2015).
 24. Porter, M. (2006). Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion.
 25. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2008). Ranking Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Kamerton Innowacyjności 2008. Pobrano z: http://konfederacjalewiatan.pl/_files/publikacje/Ranking _firm innowacyjnych.pdf (5.11.2015).
 26. Weresa, M.A. (2009). Innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy. W: E. Mińśka-Struzik, T. Rynarzewski (red.), Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 27. Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Instytut Gospodarki Światowej KGŚ SGH (3926/B/H03/2011/40). Pobrano z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Weresa_311.pdf (5.11.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu