BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bereżnicka Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej
Simplifications of the Financial Statements of the Micro Scale Company Versus Assessment of their Financial Situation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 79-87, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa, Mikroprzedsiębiorstwo
Financial reporting, Financial analysis, Micro-enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Sprawdzenie czy uproszczenia w sprawozdaniach finansowanych jednostek mikro wpływają na ograniczenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej w kontekście możliwości obliczenia wskaźników niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej. Metodologia badania - Analiza porównawcza, opracowanie sprawozdania finansowego zgodnie ze zmianami dotyczącymi jednostek mikro oraz obliczenie podstawowych wskaźników stosowanych w analizie finansowej tj. płynności, rentowności, sprawności i zadłużenia. Wynik - Na podstawie badań uznano, że uproszczenia zaproponowane w sprawozdawczości jednostek mikro nie ograniczają w sposób istotny informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki mikro, oraz można na podstawie danych obliczyć podstawowe wskaźniki finansowe z wyjątkiem wskaźnika zdolności spłaty odsetek. Oryginalność/Wartość - Opracowanie na charakter poznawczy i praktyczny szczególnie w zakresie oceny przydatności uproszczonych sprawozdań do analizy jednostek mikro. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To verify if simplify in the financial statements the units micro restrict of the possibility to rate of economic and financial situation in the context of the possibility of calculating the indicators necessary to carry out financial analysis.. Design/Methodology/approach - Comparative analysis, preparation of financial statements in accordance with changes on units of micro and calculation of basic indicators used in financial analysis, ie. liquidity, profitability, efficiency and debt.. Findings - Based on studies it was concluded that the proposed simplification of reporting units micro do not limit significantly of the information necessary to assess the economic and financial micro enterprises, and can be based on the data to calculate key financial ratios with the exception of the ability to repay the interest.. Originality/value - Elaborating on the nature of cognitive and practical especially in terms of assessing the suitability of simplified reports to analyze micro units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allee, K.D., Maines, L.A., Wood, D.A. (2008). Unintended economic implications of financial reporting standard. Business Horizons, 5 (51), 371-377.
 2. Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 3. Deloitte (2014), Deloitte regulatory news alert. Implementation of Accounting Directive 2013/34/EU via draft Law 6718. Pobrano z: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents /strategy/lu-regnewsalert-implementation-accounting-directive-19-september-2014.pdf (30.10.2015).
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 25.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.
 5. Gos, W., Hońko, S., Szczypa, P. (2010). ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizować. Warszawa: CeDeWu.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), (2011). International Accounting Standards Board, cz. A. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 7. Narkiewicz, J. (2013). Jakość sprawozdań finansowych - teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach, УДK657,37+658(438).
 8. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r., poz. 330.
 9. Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004 nr 173, poz. 1807.
 10. Ustawa z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2014 r., poz. 1100.
 11. Ustawa z 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015, poz. 1333.
 12. Wędzki, D. (2009). Analiza finansowa sprawozdania finansowego. T.2 Wskaźniki finansowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business.
 13. Wysłocka, E. (2013). Rola informacji i sprawozdawczości finansowej w ocenie ryzyka inwestycyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 605-614.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu