BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górny Adam (Politechnika Poznańska), Sławińska Małgorzata (Politechnika Poznańska), Sobczak Włodzimierz (Politechnika Poznańska)
Title
Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym
Competence Assessment as a Tool of Guarantee the Working Safety in Construction Company
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 109-119, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
System zarządzania BHP, Kompetencje pracownicze, Warunki pracy, Przedsiębiorstwo budowlane
Health and safety management system, Employees competencies, Working condition, Construction company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie wpływu kompetencji zatrudnionych na uzyskiwane bezpieczeństwo wykonywania pracy. Ocenę kompetencji odniesiono do specyfiki przedsiębiorstwa branży budowlanej. Metodologia badania - Badania przeprowadzono wykorzystując autorską metodę oceny bazującą na 32 kryteriach oceny kompetencji. Wykorzystując uzyskane wartości cząstkowe oceny wyznaczono wskaźnik kompetencji określający możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy lub konieczność podjęcia działań doskonalących. Wynik - Na podstawie uzyskanych wyników oceny uznano, że kompetencje pracownika są ważnym kryterium decydującym o możliwości jego zatrudnienia. Specyfikę rozważań odniesiono do przedsiębiorstw branży budowlanej. Oryginalność/Wartość - Zastosowana metodyka oceny pozwala opisać zgodność kompetencji zatrudnionego z kompetencjami wymaganymi, niezbędnymi do zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy. Można ją wykorzystać również do wskazania działań doskonalących, zwiększających możliwości realizacji zadań budowlanych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study is definition the impact of the competence of employees on the work safety obtained. The assessment of the competence of reference to the specifics of construction companies. Design/Methodology/approach - The study was conducted by using an original method of evaluation based on 32 criteria for competence. Using the obtained values of the partial evaluation designate the competence index that determines the employment possibility of an employee at the workplace or need to improvement activities undertake. Findings - In this paper described problem an influence of competence on working safety. It was recognized that employee competencies are an important criterion for its employment opportunities. The specificity of the considerations referred to the construction companies. Originality/value - Methodology used to describe the conformity enables evaluation the competence of the employee with the competence required, allowing employ the employee in the work-place. Also, it can be used to indicate reasonable to make improvement activities, increasing the company's ability to carry out the tasks of construction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2008-2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów (rodzaje przedsiębiorstw, zasady, czynności, ulepszenia na stanowiskach pracy), w których wypadki przy pracy powodują największe straty ekonomiczne i społeczne oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych (2012). Warszawa-Poznań: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Pracownia Badań i Doradztwa "Re-Source" Koryński Sarpata sp. j.
 2. Brilman, J. (2001). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 3. Brewtron, P., Millward, L. (2001). Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researches. London: Sage Publications Ltd.
 4. Cassico, W.F. (2000). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations. Boston: PWS-Kent Publishing.
 5. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 6. Górny, A. (2013). The work environment in the structure of management system. Proceedings of the International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013 (217-220). Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka.
 7. Górny, A. (2014). Application of quality shaping methods in the work environment improvement. A case of theoretical frames. Management Systems in Production Engineering, 3 (15), 106-111.
 8. Górny, A. (2015). Man as Internal Customer for Working Environment Improvements. Procedia Manufacturing, 3, 4700-4707.
 9. Górny, A., Sobczak, W. (2014). Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 61-71.
 10. Kolman, R. (1992). Inżynieria jakości. Warszawa: PWE.
 11. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Wolters Kluwer.
 12. PN-ISO EN 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
 13. PN-ISO EN 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. Warszawa: PKN.
 14. Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 15. Rembiasz, M. (2007). Proces umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 49, 71-83.
 16. Rembiasz, M. (2013). Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: S. Trzcieliński (red.), Chosen problems of management, Issues on present and the future (53-62). Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 17. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: PIP.
 18. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: PIP.
 19. Wypadki przy pracy w 2011 r. (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 20. Wypadki przy pracy w 2012 r. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 21. Wypadki przy pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 22. Wypadki przy pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu