BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Voss Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach
Simplifications the Financial Reporting Micro and Small Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 151-161, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Informacja w przedsiębiorstwie
Financial reporting, Small enterprises accounting, Information in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych rozwiązań prawnych stosowanych przez MSP w zakresie sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych i ich zakresu informacyjnego, a w szczególności znalezienie odpowiedzi na pytanie czy prezentowane informacje usprawnią proces raportowania, czy też wymuszą na jednostkach prezentowanie dodatkowych informacji dla celów analitycznych? Metodologia badania - W artykule wykorzystano analizę uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rachunkowości oraz zmian jakie powstały w formie i treści prezentowanych informacji finansowych przez sektor MSP. Wynik - Przeprowadzona analiza określiła zakres informacyjny podstawowych raportów oraz niewystarczający zakres informacyjny, który dla celów analizy finansowej przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych będzie wymagał dostarczenia dodatkowych informacji niezbędnych do określenia poziomy płynności, rentowności i innych elementów oceny finansowej. Oryginalność/Wartość - W artykule opisano nowe uwarunkowania prawne, które jednostki sektora MSP będą stosować od 2016 roku, a także zaprezentowane obszary w których jednostki MSP powinny uzupełnić informacje finansowe dla potrzeb analizy finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present new legal solutions by SMEs in preparing simplified financial statements and the scope of information, and in particular to answer the question of whether the information presented will improve the process of reporting, or will force units to present additional information for analytical purposes? Design/Methodology/approach - The article uses the analysis of the regulations contained in the Act on accounting and the changes that have arisen in the form and content of financial information presented by the SME sector. Findings - The analysis defined the basic information reports and insufficient range of information, which for the purposes of financial analysis for internal and external users will be required to provide additional information necessary to determine the levels of liquidity, profitability and other financial evaluation. Originality/value - The article describes the new legal conditions which units of the SME sector will be applied from 2016. And also presented the areas in which the individual SMEs should complement the financial information for the purpose of financial analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gambrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: PWE.
  2. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Świderska, G.K. (2012). Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Winiarska, K. (2014). Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu