BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzyska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane
Construction Business - Current Problems with VAT Settlements
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 5 (83) Cz.2, s. 165-175, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Usługi budowlane
Construction company, Tax system, Value Added Tax (VAT), Construction services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych problemów z rozliczaniem podatku VAT w branży budowlanej. Metodologia badania - W artykule zastosowano badania: indywidualne, analityczne, analizę elementarną. Wynik - W artykule zastosowano wiedzę użyteczną dającą się zastosować praktycznie. Wyjaśniono definicję świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych. Określono dla budownictwa: moment wykonania usług, stawki VAT, powierzchnię budowlaną, stawkę podatku VAT dla opodatkowania robót związanych z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, stawkę podatku VAT do trwałej zabudowy meblowej wykonanej w obiektach mieszkalnych. Oryginalność/Wartość - W artykule wyjaśniono problemy branży budowlanej w zakresie rozliczania podatku VAT, które występowały już od momentu wejścia w życie ustawy z 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, pomimo prawie 12-letniego okresu jej obowiązywania nadal budzi wiele kontrowersji. Ustawa ta przysparza podatnikom i pracownikom organów skarbowych liczne trudności z jej prawidłowym stosowaniem, a jej przepisy są interpretowane w odmienny sposób zarówno przez Ministra Finansów, jak i Naczelne Sądy Administracyjne. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present current problems with the settlement of VAT in the construction industry. Research Methodology - The article uses the study: individual analysis, elemental analysis Result - The article uses giving useful knowledge to be applied practically. Explained the definition of services of construction and construction-assembly. Specified for the construction industry: the moment of the provision of services, VAT rate, surface construction, the rate of VAT for the taxation of works related to the infrastructure with housing construction, the rate of VAT to a permanent builtin furniture made in residential. Originality/value - The article explains the problems of the construction industry in terms of accounting for VAT, which occurred since the entry into force of the Act of 11 March 2004 on tax on goods and services, despite the almost 12-year period of validity is still a matter of controversy. This act causes taxpayers and employees of tax authorities numerous problems with its correct application and its provisions are interpreted differently by both the Minister of Finance, and the Primates Administrative Courts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz, A. (2015). VAT. Komentarz 2015. Warszawa.
 2. Michalik, T. (2015). VAT. Komentarz 2015. Warszawa.
 3. Militz, M. (red.). (2015). VAT. Wybór orzecznictwa. Warszawa.
 4. PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie - Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
 5. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (2002). Warszawa.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, Dz.U. z 2013 roku poz. 179.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 roku w sprawie wykonania niektórych przep isów ustawy od towarów i usług, Dz.U. z 2009 roku nr 224, poz. 1799.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2008 roku nr 212, poz. 1336.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 roku nr 75, poz. 690 z późn. zm.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, Dz.U. z 1999 nr 112, poz. 1316 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2006 roku nr 121, poz. 844.
 13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz.U. z 2001 roku nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, Dz.U. z 2004 roku nr 142, poz. 1514 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu